cinnost:stanoveni-podminek-uziti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2017/07/10 17:25]
tomas.pecha
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2021/08/17 20:09] (aktuální)
Michal Kubáň Oprava překlepu.
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Stanovení podmínek užití datových sad ====== +====== Stanovení podmínek užití otevřených dat ====== 
-//Ve zkratce: Návod na vytvoření licenčních oprávnění pro bezproblémové užití datových sad//+//Ve zkratce: Návod na vytvoření licenčních oprávnění pro bezproblémové užití otevřených dat//
  
-S publikací datových sad je spojeno možné porušení autorských a databázových práv, která se k dané datové sadě mohou vázat. Před publikací je nezbytné vypořádat se s těmito překážkami poskytnutím licencí tam, kde je to nezbytné. V případě, že datová sada, ani žádná její součást, nejsou jakkoliv chráněny, je přesto vhodné uvést tuto informaci, za účelem zvýšení právní jistoty budoucích uživatelů dat.+S publikací otevřených dat je spojeno možné porušení autorských a databázových práv, která se k danému obsahu mohou vázat. 
 +Možnou překážkou je i situace, kdy jsou součástí distribuce datové sady osobní údaje. 
 +Před publikací je nezbytné vypořádat se s těmito překážkami poskytnutím licencí tam, kde je to nezbytné a možné 
 +V případě, že data, ani žádná jejich součást, nejsou jakkoli chráněna, je vhodné uvést tuto informaci, za účelem zvýšení právní jistoty budoucích uživatelů dat.
  
-Tento návod provede Poskytovatele dat problematikou licencování práv duševního vlastnictví k datovým sadám určeným k publikaci v režimu otevřených dat. V této podkapitole jsou představeny doporučené možnosti nastavení podmínek užití. Samotný návod je rozdělený do tří sekcí, podle práv, se kterými se při zveřejňování otevřených dat setkáváme. Každá sekce se pak skládá z několika kroků a komentáře k relevantním zákonným ustanovením. První sekce se týká možné autorskoprávní ochrany prvků databáze, druhá sekce se týká autorskoprávní ochrany databází a jejich struktury třetí sekce se týká zvláštních databázových práv pořizovatele databáze.+Tento návod provede Poskytovatele dat problematikou licencování práv duševního vlastnictví k datům určeným k publikaci v režimu otevřených dat. Ukáže také, jak upozornit příjemce dat na výskyt osobních údajů v poskytované datové sadě.  
 +V této podkapitole jsou představeny doporučené možnosti nastavení podmínek užití.  
 +Samotný návod je rozdělený do čtyř částí, podle práv, se kterými se při zveřejňování otevřených dat setkáváme.  
 +Každá část se pak skládá z několika kroků a komentáře k relevantním zákonným ustanovením.  
 +První část se týká možné autorskoprávní ochrany prvků databáze, druhá část se týká autorskoprávní ochrany databází a jejich strukturytřetí část se týká zvláštních databázových práv pořizovatele databáze a čtvrtá část se týká osobních údajů v distribuci datové sady.
  
-Před publikací otevřených dat je nezbytné připojit k datové sadě informaci o tom, jak je chráněna z hlediska práv duševního vlastnictví. K tomu doporučujeme následující možnosti nastavení podmínek užití:+Před publikací otevřených dat je nezbytné připojit k nim informaci o tom, zda a jak jsou chráněna z hlediska práv duševního vlastnictví.  
 +K tomu doporučujeme následující způsoby licencování:
  
-I. Veřejná licence CC-BY 4.0, kterou držitel autorského práva umožňuje volné užití svých děl za předpokladu, že uživatel díla jej uvede jako autora (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dále je pro její korektní použití třeba uvést rovněž název díla, odkaz na jeho původní umístění a odkaz na znění licence. Zkušenost zatím říká, že použití CC-BY 4.0 bude spíše výjimečné. Tuto licenci použijte v následujících případech: +I. Veřejná licence CC BY 4.0, kterou vykonavatel autorského práva umožňuje volné užití svých děl za předpokladu, že uživatel díla jej uvede jako autora (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).  
-    - Datová sada je chráněná jako tvůrčí databáze dle § 2 odst. 2 Autorského zákona (tedy, je chráněna jeho struktura) a zároveň nemůže být úředním dílem dle § 3 písm. a) Aut. Z. +Dále je pro její korektní použití třeba uvést rovněž název díla, odkaz na jeho původní umístění a odkaz na znění licence.  
-    - Datová sada obsahuje autorskoprávně chráněná díla a zároveň můžete tato díla dále licencovat. Pokud je licencovat nemůžete, nelze je ani zveřejnit.+Zkušenost zatím říká, že použití CC BY 4.0 bude spíše výjimečné.  
 +Tuto licenci použijte v následujících případech: 
 +    - Data jsou chráněna jako originální databáze dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2|§ 2 odst. 2 Autorského zákona]] (tedy, je chráněna jejich struktura) a zároveň nemohou být úředním dílem dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3|§ 3 písm. a) Aut. Z.]] 
 +    - Data obsahují autorskoprávně chráněná díla a zároveň můžete tato díla dále licencovat. Pokud je licencovat nemůžete, nelze je ani poskytnout jako otevřená data.
  
-II. Veřejná licence CC0, která slouží jako prostředek ke vzdání se databázových práv pořizovatele databáze (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Díky tomu bude moci každý vytěžovat a zužitkovat obsah databáze – což je výsledek, kterého chceme otevřenými daty dosáhnout. Použije se častěji než licence CC-BY 4.0, zejména proto, že se na databázová práva pořizovatele nevztahuje výjimka úředního díla. Použije se tehdy, když: +II. Veřejná licence CC0, která slouží jako prostředek ke vzdání se databázových práv pořizovatele databáze (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).  
-    * Při tvorbě datové sady byl učiněn pořizovatelem databáze (orgánem veřejné správy) pořízením obsahu (zanesením dat do databáze), jeho ověřením nebo předvedením (zveřejněním) podstatný vklad. Ten může být jak vyjádřitelný penězi, tak nehmotný.+Díky tomu bude moci každý vytěžovat a zužitkovat obsah databáze – což je výsledek, kterého chceme otevřenými daty dosáhnout.  
 +Použije se častěji než licence CC BY 4.0, zejména proto, že se na zvláštní práva pořizovatele databáze vztahuje výjimka úředního díla až v případě databází pořízených po 11. 2017. 
 +Použije se tehdy, když: 
 +    * Při tvorbě databáze byl učiněn pořizovatelem databáze (orgánem veřejné správy) pořízením obsahu (zanesením dat do databáze), jeho ověřením nebo předvedením (zveřejněním) kvantitativně nebo kvalitativně podstatný vklad. Ten může být vyjádřen penězi, tak dalšími způsoby. Pokud je databáze úředním dílem, licencovat není potřeba.
  
-III. V případě že datová sada není jakkoli chráněna, je doporučeno k ní připojit místo licence informaci o tom, že datová sada není dle autorského zákona chráněna (příklad zde: https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html). Tato varianta je pouze informací, kterou veřejná správa poskytuje a která pomůže následným uživatelům datových sad. Použije se tehdy, když není nezbytné použít některou z výše uvedených variant. Pro použití této varianty musí být splněny následující podmínky: +III. V případě že distribuce datové sady obsahuje osobní údaje, je třeba na tento fakt upozornit.
-    - Pokud datová sada není tvůrčí databází; NEBO pokud je datová sada tvůrčí databází a zároveň existuje veřejný zájem na vyloučení autorskoprávní ochrany této datové sady. Díky tomu se stane úředním dílem dle § 3 písm. a) Aut. Z. Tato varianta bude většinová oproti výše uvedené variantě I. 1). +
-    - Datová sada neobsahuje autorskoprávně chráněná díla. +
-    - Datová sada není chráněna databázovými právy pořizovatele databáze.+
  
-Obecně platíže licence je jen potřebná tam, kde je poskytován obsah chráněný některým právem duševního vlastnictví. V opačných případech by se licence neměla nikde u datové sady objevit (“jen tak pro jistotu”), protože to jen povede ke zmatení íjemců dat. Právě pro takové případy, kdy datová sada není chráněna, slouží “Informace o volném přístupu k datové sadě”+IV. Pokud poskytovaná data nejsou jakkoli chráněna, je vhodné tuto informaci výslovně sdělit, aby se tak zvýšila právní jistota íjemce dat.
  
-===== Sekce 1 – Autorská práva =====+Obecně platí, že licence je potřebná jen tam, kde je poskytován obsah chráněný některým právem duševního vlastnictví. Zároveň může být udělena jen tehdy, když je k tomu poskytovatel otevřených dat oprávněn (např. má možnost udělovat podlicence). 
 +V případech, kdy je poskytován obsah, který nění nijak zatížen právy duševního vlastnictví, se licence nesmí nikde u dat objevit (“jen tak pro jistotu”). Licence je v českém kontextu specifický typ smlouvy, která se používá právě při udělení oprávnění užít obsah chráněný právy duševního vlastnictví. Její umístění v jiných případech je právně nesmyslné a jen povede ke zmatení příjemců dat.
  
-Tato sekce řeší otázky případné autorsko-právní ochrany samotných prvků datové sady. Většina případů poskytovaných dat nebude spadat pod definici autorského díla dle § 2 autorského zákona (121/2000 Sb.), nebude se na ně proto vztahovat autorskoprávní ochrana a nebude proto pro ně potřeba jakékoli licenceVe výjimečných případech se však může stát, že datová sada bude obsahovat autorsko-právně chráněná díla. Příkladem datové sady obsahující autorskoprávně chráněná díla by mohl být seznam příspěvků literární soutěže pořádané radnicí, který by byl uveřejněný včetně plnotextového znění přihlášených soutěžních děl.+Pro vytvoření správného katalogizačního záznamu včetně udělení licencí vám pomůže [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady|tento interaktivní formulář]], který ve svém druhém kroku obsahuje předchystané doporučené volby licencování nebo upozornění na fakt, že daný obsah poskytovaný sada neobsahuje.
  
-**Krok 1** – Zjistěte, zda je součástí datové sady autorské dílo dle § 2 odst. 1 Aut. Z. Pokud není, nebo pokud se jedná o úřední dílo dle § 3 písm. a) Aut. Z., lze v tomto ohledu bez obav obsah databáze zveřejnit.+Příklad formuláře:
  
-**Krok 2** – Pokud datová sada autorské dílo obsahuje, musíte zjistit, zda lze toto dílo licencovat. Pokud jste autorem vy (tj. např. orgán veřejné správy), můžete licenci CC-BY 4.0 udělit bez dalšího. Pokud je autorem třetí osoba, musíte zjistit, zda licenční smlouva, která vás opravňuje k užívání díla, obsahuje výslovně uvedenou možnost udělovat podlicence a jak je tato podlicence specifikovaná. Pokud to podlicenční právo dovolí, můžete dílo licencovat licencí CC-BY 4.0. Pokud ne, užijte vlastní licenci odpovídající možnostem udělení podlicence.+{{:cinnost:pravo_form-prehled.png?nolink&1200|}}
  
-**Krok 3** – Pokud dílo licencovat nelze, musíte ho z datové sady odstranit.+===== Rozhodovací diagram pro stanovení podmínek užití a licencování chráněného obsahu ===== 
 +{{ :cinnost:diagram-podmínek-užití.svg |}}
  
-===== Sekce 2 – Autorskoprávní ochrana databáze jako díla =====+===== Autorská práva =====
  
-Tato ochrana je založena § 2 odst. 2 a 5 Autorského zákona a chráněny jsou takové databázekteré jsou „způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem“Chráněna je tady originální struktura, systém řazení údajů a podobnětedy kostra, do které se samotné údaje vkládají. Takové databázi se říká „kreativní databáze. Příkladem kreativní databáze může být obchodní rejstřík, který je však zároveň úředním dílem.+Tato sekce řeší otázky případné autorsko-právní ochrany samotných prvků dat.  
 +Většina případů poskytovaných dat nebude spadat pod definici autorského díla dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2|§ 2 autorského zákona (121/2000 Sb.)]]nebude se na ně proto vztahovat autorskoprávní ochrana a nebude proto pro ně potřeba jakékoli licence"Prostá data" nejsou chráněna právy duševního vlastnictví. 
 +Ve výjimečných případech se však může státže databáze bude obsahovat autorskoprávně chráněná díla 
 +Příkladem dat obsahujících autorskoprávně chráněná díla by mohl být seznam příspěvků literární soutěže pořádané radnicí, který by byl uveřejněný včetně plnotextového znění přihlášených soutěžních děl.
  
-**Krok 1** – Zjistěte, jestli datová sada, kterou publikujete, naplňuje znaky kreativní databáze. Pokud tyto znaky nenaplňujemůžete ji zveřejnit.+**Krok 1** – Zjistěte, zda je součástí dat autorské dílo dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2|§ 2 odst. 1 Aut. Z.]] Pokud nenínebo pokud se jedná o úřední dílo dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3|§ 3 písm. a) Aut. Z.]], lze v tomto ohledu bez obav obsah databáze zveřejnit.
  
-**Krok 2** – Pokud naplňujeověřte, zda existuje veřejný zájem na vyloučení autorskoprávní ochrany dle § 3 písmaautorského zákonatak aby databáze byla úředním dílemVe většině případů tento zájem existovat bude.+**Krok 2** – Pokud data autorská díla obsahujímusíte zjistit, zda lze tato díla licencovat. Pokud jste autorem vy (tj. např. orgán veřejné správy, respváš zaměstnanec), můžete licenci CC BY 4.0 udělit bez dalšího. Pokud je autorem třetí osoba, musíte zjistit, zda licenční smlouva, která vás opravňuje k užívání díla, obsahuje výslovně uvedenou možnost udělovat podlicence a jak je tato podlicence specifikovaná. Pokud to podlicenční právo dovolí, můžete dílo licencovat licencí CC BY 4.0. Pokud ne, užijte vlastní licenci odpovídající možnostem udělení podlicence.
  
-**Krok 3** – Pokud je databáze úředním dílem, nebrání vám autorskoprávní ochrana kreativní databáze v jejím zveřejnění v režimu otevřených dat.+**Krok 3a** Pokud distribuce obsahuje větší množštví děl, odkaz na konkrétní licenci musí být umístěn u každého díla. Korektní užití licence CC BY zní: “<Název díla> je autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dílo je možné použít za splnění licenčních podmínek.” Do katalogizačního záznamu distribuce pak položce "Autorské dílo" uveďte možnost "Obsahuje více autorských děl"
  
-**Krok 4** – Pokud kreativní databáze není úředním dílem, použijte licenční podmínky CC-BY 4.0. Licenční podmínky použijte tak, že k datové sadě připojíte: “<Název datové sady> je jako kreativní databáze autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněn pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Datovou sadu je možné použít za splnění licenčních podmínek.”+Příklad:
  
-===== Sekce 3 - zvláštní databázová práva pořizovatele databáze =====+{{:cinnost:více_děl.png?nolink&800|}}
  
-Tato ochrana je založena § 88 a následujícími Autorského zákona. Zvláštní databázová práva chrání investice vynaložené při zřízení databáze, ověření uvedených dat, nebo jejich publikaciPráva vznikajípokud pořízení, ověření nebo edvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vkladDržitelem práv je pořizovatel databázecož je osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osobaZvláštních databázových práv se dá plně vzdátna rozdíl od autorských práv. Příkladem databáze chráněné zvláštními právy pořizovatele databáze je databáze právních edpisů.+**Krok 3b** - Pokud je distribuce sama jedním autorským dílem (např. dílo kartografické)je možné licenci uvést ímo v katalogizančním záznamu distribuceLicenční podmínky použijte tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "Autorské dílo" uvedete "Autorské dílo licencované CC BY 4.0”Zkontrolujte siže ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace díla a její autor) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce ípadně jméno autora).
  
-**Krok 1** – Ověřte, zda k datové sadě vznikla zvláštní databázová práva pořizovatele databáze. Pokud byl učiněn při vkládání dat, jejich validaci, nebo publikaci kvantitativně nebo kvalitativně podstatný vklad, tak práva vznikla. Tento vklad, obvykle vyjádřen formou finanční investice, musí být podstatný, zdaleka ne všechny databáze na tuto ochranu dosáhnou.+Příklad:
  
-**Krok 2** – Pokud je takový vklad přítomný a zvláštní databázová práva pořizovatele databáze vznikla, použijte licenci CC0, čímž se těchto práv vzdáte. Licenci udělíte tak, že k datové sadě připojíte“<Název organizace> zveřejňuje datovou sadu <název datové sady> pod licencí CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) a tím se vzdává zvláštních práv pořizovatele databáze k tomuto datasetu.+{{:cinnost:jedno_dílo.png?nolink&800|}}
  
-**Krok 3** Pokud taková zvláštní databázová práva nevzniklamůžete datovou sadu volně publikovat+**Krok 3** – Pokud dílo licencovat nelzemusíte ho z poskytovaného obsahu odstranit.
  
-===== Závěr =====+===== Autorskoprávní ochrana databáze jako díla =====
  
-Pokud jste nepoužili žádný z nástrojů CC-BY 4.0, nebo CC0, připojte k datové sadě //Informaci o volném přístupu k datové sadě// (https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html).+Tato ochrana je založena [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2 | § 2 odst2 a 5 Autorského zákona]] a chráněny jsou takové databáze, které jsou „způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem“.  
 +Chráněna je tady originální struktura, systém řazení údajů a podobně, tedy kostra, do které se samotné údaje vkládají.  
 +Takové databázi se říká „originální databáze“.  
 +Příkladem originální databáze může být obchodní rejstřík, který je však zároveň úředním dílem.
  
-Je třeba nezapomenoutže může nastat situacekdy dojde ke kombinaci výše uvedených ochran - např. datová sada bude chráněná jak jako kreativní databázetak zvláštními databázovými právy. V takovém případě je nezbytné ošetřit všechna práva. Vhodným prostředkem je kombinace výše uvedených licenčních oprávnění (např: “<Název datové sady> je jako kreativní databáze autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Datovou sadu je možné použít za splnění licenčních podmínekZároveň <Název organizace> zveřejňuje datovou sadu <název datové sady> pod licencí CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) a tím se vzdává zvláštních práv pořizovatele databáze k této datové sadě.”) +**Krok 1** – Zjistětejestli distribucekterou publikujetenaplňuje znaky originální databáze. Pokud tyto znaky nenaplňuje, můžete je bez dalšího zveřejnit.
  
-===== Přehledová tabulka ===== +**Krok 2** – Pokud znaky naplňujeověřtezda existuje veřejný zájem na vyloučení autorskoprávní ochrany dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3|§ 3 písma) autorského zákona]], tak aby databáze byla úředním dílem. Ve většině případů tento zájem existovat bude.
-**Datová sada:**       **Licenční podmínky:**      **Text při zveřejnění:**         ^ +
-| Obsahuje autorské dílo jako součást datasetu     Pokud mohuudělte licenci dle podlicenčního oprávnění     | “Dílo <//Jméno díla//> autora <//jméno autora//>které je součástí datové sady <//název datové sady//> je zveřejněno za podmínek licence <//uvést licenci dle oprávnění//>.”      | +
-| Je kreativní databází     | Pokud není úředním dílem (většinou je), CC-BY 4.0 |   “<//Název datové sady//> je jako kreativní databáze autorským dílem <//Název organizace nebo jméno autora//> a je zveřejněn pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Datovou sadu je možné použít za splnění licenčních podmínek.”   | +
-| Je chráněna zvláštními databázovými právy    |  CC0    | “<//Název organizace//> zveřejňuje datovou sadu <//název datové sady//> pod licencí CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) a tím se vzdává zvláštních práv pořizovatele databáze k této datové sadě.”       | +
-| Neobsahuje chráněná díla, ani není chráněna jako kreativní databáze, ani zvláštními databázovými právy nebo jde o úřední díla    | Připojte //Informaci o volném ístupu k datové sadě//     | [[https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html|Informace o volném přístupu k datové sadě]]      |+
  
-===== Datové sady s osobními údaji ===== +**Krok 3** – Pokud je databáze úředním dílem, nebrání vám autorskoprávní ochrana originální databáze v jejím zveřejnění v režimu otevřených dat. 
-Pokud datová sada obsahuje osobní údaje, je třeba do jejího popisu v katalogizačním záznamu idat následující text:+ 
 +**Krok 4a** – Pokud originální databáze není úředním dílem, a zároveň jste oprávněni licenci udělit, použijte licenční podmínky CC BY 4.0. Licenční podmínky použijte tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "Databáze jako autorské dílo" uvedete "Databáze licencována CC BY 4.0”. Zkontrolujte si, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze-díla a její autor) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce případně jméno autora). 
 + 
 +Příklad: 
 + 
 +{{:cinnost:db_dílo.png?nolink&800|}} 
 + 
 + 
 +**Krok 4b** – Pokud originální databáze není úředním dílem, jste oprávněni licenci udělit, a zároveň si nepřejete použít veřejnou licenci Creative commons, uveďte při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "Autorskoprávní ochrana databáze jako díla" odkaz na Vaši zvolenou licenci. Tato varianta je silně nedoporučovaná. 
 + 
 +===== Zvláštní práva pořizovatele databáze ===== 
 + 
 +Tato ochrana je založena [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p88|§ 88 a následujícími Autorského zákona]].  
 +Zvláštní databázová práva chrání investice vynaložené při zřízení databáze, ověření uvedených dat, nebo jejich publikaci.  
 +Práva vznikají, pokud pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad.  
 +Držitelem práv je pořizovatel databáze, což je osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.  
 +Zvláštních databázových práv se dá plně vzdát, na rozdíl od autorských práv.  
 +Příkladem databáze chráněné zvláštními právy pořizovatele databáze je databáze právních předpisů. 
 + 
 +**Krok 1** – Ověřte, zda k datům vznikla zvláštní práva pořizovatele databáze. Pokud byl učiněn při vkládání dat, jejich validaci, nebo publikaci kvantitativně nebo kvalitativně podstatný vklad, tak práva vznikla. Tento vklad, obvykle vyjádřen formou finanční investice, musí být podstatný, zdaleka ne všechny databáze na tuto ochranu dosáhnou. 
 + 
 +**Krok 2** – Pokud je podstatný vklad přítomný a zvláštní databázová práva pořizovatele databáze vznikla, ověřte, zda existuje veřejný zájem na vyloučení ochrany dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3|§ 3 písm. a) autorského zákona]], tak aby databáze byla úředním dílem. Ve většině případů tento zájem existovat bude. 
 + 
 +**Krok 3** - Pokud zvláštní práva pořizovatele databáze nevznikla, nebo pokud se na ně aplikuje výjimka úředního díla, můžete data volně publikovat. 
 + 
 +**Krok 4a** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, použijte licenci CC0, čímž se těchto práv vzdáte. Licenci CC0 udělíte (tedy práv se vzdáte) tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "Zvláštní právo pořizovatele databáze" uvedete "Licence CC0"
 + 
 +Příklad: 
 + 
 +{{:cinnost:db_cc0.png?nolink&800|}} 
 + 
 +**Krok 4b** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, a zároveň si nepřejete se práv vzdát, ale například je licencovat pod jinou veřejnou licencí, uvedete při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "Zvláštní databázová práva pořizovatele databáze" odkaz na Vámi zvolenou licenci. Jako příklad může sloužit "Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)”, v takovém případě si zkontrolujte, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze a její pořizovatel) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce). Odkázat můžete i na veřejnou licenci dle vlastní volby. Tato varianta je opět silně nedoporučovaná. 
 + 
 + 
 +===== Data s osobními údaji ===== 
 +Pokud data obsahují osobní údaje, je třeba o této skutečnosti informovat íjemce dat ve smyslu následujícího textu:
  
 '' ''
-Poskytovaná datová sada obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Příjemce této datové sady se stává správcem osobních údajů. Vzhledem k tomu musí plnit zákonné povinnosti, které mu z účinné právní úpravy ochrany osobních údajů vyplývají.+Poskytovaná distribuce datové sady obsahuje osobní údaje ve smyslu ​nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27dubna 2016 o ochraně ​fyzických osob v souvislosti se zpracováním ​osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Příjemce této distribuce datové sady se stává správcem osobních údajů. Vzhledem k tomu musí plnit zákonné povinnosti, které mu z účinné právní úpravy ochrany osobních údajů vyplývají.
  
 '' ''
  
 +Do katalogizačního záznamu proto vložte hypertextový odkaz na stránku, která tento text obsahuje ([[https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-osobní-údaje/|Distribuce datové sady obsahuje osobní údaje]]).
 +
 +Pokud pro katalogizaci využíváte našeho [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady|průvodce registrací datové sady]], vyplňte v případě, že datová sada obsahuje osobní údaje, tuto skutečnost do položky Osobní údaje.
 +
 +Příklad:
 +
 +{{:cinnost:ou_ano.png?nolink&800|}}
 +
 +Pokud osobní údaje datová sada neobsahuje, rovněž tuto skutečnost prosím v položce Osobní údaje zaznačte.
 +
 +Příklad:
 +
 +{{:cinnost:ou_ne.png?nolink&800|}}
 +===== Závěr =====
 +
 +Je třeba nezapomenout, že může nastat situace, kdy dojde ke kombinaci výše uvedených ochran - např. data budou chráněna jak jako originální databáze, tak zvláštními databázovými právy. 
 +Je proto nezbytné výslovně ošetřit všechna práva a vyplnit všechny 4 relevantní položky v katalogizančním záznamu. 
 +
 +Pokud bude ve všech 4 případech uvedeno, že daná distribuce tento typ informací neobsahuje, působí katalogizační záznam jako ujištění pro příjemce dat, že s nimi může bezpečně nakládat bez jakýchkoli rizik právního omezení.
 +
 +Příklad ve formuláři:
 +
 +{{:cinnost:ou_ne.png?nolink&800|}}
 +
 +Příklad, jak to pak vypadá v NKOD:
 +
 +{{:cinnost:nkod-nic.png?nolink&200|}}
 +
 +Pro správné zanesení těchto informací do katalogizačního záznamu užívejte URL odkazující na relevantní texty na webu data.gov.cz.
 +
 +Při vytváření správného katalogizačního záznamu včetně udělení licencí vám pomůže [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady|interaktivní formulář]]. 
 +==== Datová sada a její distribuce ====
 +Podmínky užití se dle evropského standardu DCAT-AP [[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|připojují k distribuci datové sady]].
 +Jedna datová sada může obsahovat více distribucí, kde každá z nich může mít rozdílné podmínky užití.
 +
 +
 +===== Přehledová tabulka =====
 +Následující tabulka představuje obecný přehled sumarizující různé varianty možných ochranných režimů a jejich obecné doporučené řešení.
 +
 +Pro konkrétní vytvoření katalogizačního záznamu doporučuje využít [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady|průvodce katalogizací datové sady]].
 +
 +^ **Kategorie:** ^ **Licenční podmínky:** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce obsahuje data chráněná v této kategorii:** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce neobsahuje data chráněná v této kategorii:**         ^
 +| Autorské dílo jako součást distribuce datové sady (zcela výjimečné)     | Pokud mohu, udělím licenci dle podlicenčního oprávnění     | Pokud distribuce obsahuje více děl, licenční záznam musí být přítomný u každého díla. "Dílo <//Jméno díla//> autora <//jméno autora//>, které je součástí distribuce <//název distribuce datové sady//> datové sady <//název datové sady//> je zveřejněno za podmínek licence <//uvést licenci - dle oprávnění//>." URL v takovém případě bude [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-více-autorských-děl/|Distribuce datové obsahuje více děl]]. Pokud je distribuce samostatným dílem, je možné licenci upravit přímo v katalogizačním záznamu. Katalogizační záznam v takovém případě bude Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla]] |
 +| Originální databáze | Pokud není úředním dílem (většinou je), CC BY 4.0 | "Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)"   | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ |Distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází]]  |
 +| Ochrana zvláštními právy pořizovatele databáze | Pokud se neaplikuje výjimka úředního díla, CC0    | "Licence CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)" | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | Distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze]] | 
 +| Osobní údaje | Pokud distribuce obsahuje osobní údaje, musím to uvést | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-osobní-údaje/|Distribuce obsahuje osobní údaje]] | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/|Distribuce neobsahuje osobní údaje]] | 
  • cinnost/stanoveni-podminek-uziti.1499700313.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)