cinnost:stanoveni-podminek-uziti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2018/06/08 14:39]
Jakub Klímek
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2021/08/17 20:09] (aktuální)
Michal Kubáň Oprava překlepu.
Řádek 2: Řádek 2:
 //Ve zkratce: Návod na vytvoření licenčních oprávnění pro bezproblémové užití otevřených dat// //Ve zkratce: Návod na vytvoření licenčních oprávnění pro bezproblémové užití otevřených dat//
  
-S publikací otevřených dat je spojeno možné porušení autorských a databázových práv, která se k daným datům mohou vázat. +S publikací otevřených dat je spojeno možné porušení autorských a databázových práv, která se k danému obsahu mohou vázat. 
-Možnou překážkou je i situace, kdy jsou součástí datové sady osobní údaje.+Možnou překážkou je i situace, kdy jsou součástí distribuce datové sady osobní údaje.
 Před publikací je nezbytné vypořádat se s těmito překážkami poskytnutím licencí tam, kde je to nezbytné a možné.  Před publikací je nezbytné vypořádat se s těmito překážkami poskytnutím licencí tam, kde je to nezbytné a možné. 
 V případě, že data, ani žádná jejich součást, nejsou jakkoli chráněna, je vhodné uvést tuto informaci, za účelem zvýšení právní jistoty budoucích uživatelů dat. V případě, že data, ani žádná jejich součást, nejsou jakkoli chráněna, je vhodné uvést tuto informaci, za účelem zvýšení právní jistoty budoucích uživatelů dat.
Řádek 9: Řádek 9:
 Tento návod provede Poskytovatele dat problematikou licencování práv duševního vlastnictví k datům určeným k publikaci v režimu otevřených dat. Ukáže také, jak upozornit příjemce dat na výskyt osobních údajů v poskytované datové sadě.  Tento návod provede Poskytovatele dat problematikou licencování práv duševního vlastnictví k datům určeným k publikaci v režimu otevřených dat. Ukáže také, jak upozornit příjemce dat na výskyt osobních údajů v poskytované datové sadě. 
 V této podkapitole jsou představeny doporučené možnosti nastavení podmínek užití.  V této podkapitole jsou představeny doporučené možnosti nastavení podmínek užití. 
-Samotný návod je rozdělený do čtyř sekcí, podle práv, se kterými se při zveřejňování otevřených dat setkáváme.  +Samotný návod je rozdělený do čtyř částí, podle práv, se kterými se při zveřejňování otevřených dat setkáváme.  
-Každá sekce se pak skládá z několika kroků a komentáře k relevantním zákonným ustanovením.  +Každá část se pak skládá z několika kroků a komentáře k relevantním zákonným ustanovením.  
-První sekce se týká možné autorskoprávní ochrany prvků databáze, druhá sekce se týká autorskoprávní ochrany databází a jejich struktury, třetí sekce se týká zvláštních databázových práv pořizovatele databáze a čtvrtá sekce se týká osobních údajů v datové sadě.+První část se týká možné autorskoprávní ochrany prvků databáze, druhá část se týká autorskoprávní ochrany databází a jejich struktury, třetí část se týká zvláštních databázových práv pořizovatele databáze a čtvrtá část se týká osobních údajů v distribuci datové sady.
  
 Před publikací otevřených dat je nezbytné připojit k nim informaci o tom, zda a jak jsou chráněna z hlediska práv duševního vlastnictví.  Před publikací otevřených dat je nezbytné připojit k nim informaci o tom, zda a jak jsou chráněna z hlediska práv duševního vlastnictví. 
-K tomu doporučujeme následující možnosti nastavení podmínek užití:+K tomu doporučujeme následující způsoby licencování:
  
 I. Veřejná licence CC BY 4.0, kterou vykonavatel autorského práva umožňuje volné užití svých děl za předpokladu, že uživatel díla jej uvede jako autora (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).  I. Veřejná licence CC BY 4.0, kterou vykonavatel autorského práva umožňuje volné užití svých děl za předpokladu, že uživatel díla jej uvede jako autora (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
Řádek 29: Řádek 29:
     * Při tvorbě databáze byl učiněn pořizovatelem databáze (orgánem veřejné správy) pořízením obsahu (zanesením dat do databáze), jeho ověřením nebo předvedením (zveřejněním) kvantitativně nebo kvalitativně podstatný vklad. Ten může být vyjádřen penězi, tak dalšími způsoby. Pokud je databáze úředním dílem, licencovat není potřeba.     * Při tvorbě databáze byl učiněn pořizovatelem databáze (orgánem veřejné správy) pořízením obsahu (zanesením dat do databáze), jeho ověřením nebo předvedením (zveřejněním) kvantitativně nebo kvalitativně podstatný vklad. Ten může být vyjádřen penězi, tak dalšími způsoby. Pokud je databáze úředním dílem, licencovat není potřeba.
  
-III. V případě že data nejsou jakkoli chráněna, je doporučeno k nim připojit místo licence informaci o tom, že data nejsou dle autorského zákona chráněna (příklad zde: [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/|https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/]])+III. V případě že distribuce datové sady obsahuje osobní údaje, je třeba na tento fakt upozornit
-Tato varianta je pouze informací, kterou veřejná správa poskytuje a která pomůže následným uživatelům dat.  + 
-Použije se tehdy, když není nezbytné použít některou z výše uvedených variant +IVPokud poskytovaná data nejsou jakkoli chráněna, je vhodné tuto informaci výslovně sdělit, aby se tak zvýšila právní jistota příjemce dat.
-Pro použití této varianty musí být splněny následující podmínky: +
-    - Databáze není autorskoprávně chráněná jako originální databáze; NEBO pokud databáze naplňuje znaky autorskoprávně chráněného díla jako originální databáze a zároveň existuje veřejný zájem na vyloučení autorskoprávní ochrany. Díky tomu se stane úředním dílem dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3|§ 3 písm. a) Aut. Z.]] Tato varianta bude většinová oproti výše uvedené variantě I. 1). +
-    - Databáze neobsahuje autorskoprávně chráněná díla. +
-    - Databáze není chráněna zvláštními právy pořizovatele databáze; NEBO pokud databáze naplňuje nezbytné pro vznik ochrany zvláštními právy pořizovatele databáze a zároveň existuje veřejný zájem na vyloučení databázové ochrany a bude se na ni aplikovat výjimka úředního díla dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3|§ 3 písm. a) Aut. Z.]]+
  
 Obecně platí, že licence je potřebná jen tam, kde je poskytován obsah chráněný některým právem duševního vlastnictví. Zároveň může být udělena jen tehdy, když je k tomu poskytovatel otevřených dat oprávněn (např. má možnost udělovat podlicence). Obecně platí, že licence je potřebná jen tam, kde je poskytován obsah chráněný některým právem duševního vlastnictví. Zároveň může být udělena jen tehdy, když je k tomu poskytovatel otevřených dat oprávněn (např. má možnost udělovat podlicence).
-opačných případech by se licence neměla nikde u dat objevit (“jen tak pro jistotu”), protože to jen povede ke zmatení příjemců dat.  +V případech, kdy je poskytován obsah, který nění nijak zatížen právy duševního vlastnictví, se licence nesmí nikde u dat objevit (“jen tak pro jistotu”). Licence je v českém kontextu specifický typ smlouvykterá se používá právě při udělení oprávnění užít obsah chráněný právy duševního vlastnictví. Její umístění v jiných případech je právně nesmyslné a jen povede ke zmatení příjemců dat. 
-Právě pro takové případykdy data nejsou chráněna, slouží “Informace o volném přístupu k datům”+ 
 +Pro vytvoření správného katalogizačního záznamu včetně udělení licencí vám pomůže [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady|tento interaktivní formulář]]který ve svém druhém kroku obsahuje předchystané doporučené volby licencování nebo upozornění na fakt, že daný obsah poskytovaný sada neobsahuje. 
 + 
 +Příklad formuláře: 
 + 
 +{{:cinnost:pravo_form-prehled.png?nolink&1200|}} 
 + 
 +===== Rozhodovací diagram pro stanovení podmínek užití a licencování chráněného obsahu ===== 
 +{{ :cinnost:diagram-podmínek-užití.svg |}}
  
 ===== Autorská práva ===== ===== Autorská práva =====
Řádek 50: Řádek 54:
 **Krok 1** – Zjistěte, zda je součástí dat autorské dílo dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2|§ 2 odst. 1 Aut. Z.]] Pokud není, nebo pokud se jedná o úřední dílo dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3|§ 3 písm. a) Aut. Z.]], lze v tomto ohledu bez obav obsah databáze zveřejnit. **Krok 1** – Zjistěte, zda je součástí dat autorské dílo dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2|§ 2 odst. 1 Aut. Z.]] Pokud není, nebo pokud se jedná o úřední dílo dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3|§ 3 písm. a) Aut. Z.]], lze v tomto ohledu bez obav obsah databáze zveřejnit.
  
-**Krok 2** – Pokud data autorská díla obsahují, musíte zjistit, zda lze tato díla licencovat. Pokud jste autorem vy (tj. např. orgán veřejné správy, resp. váš zaměstnanec), můžete licenci CC BY 4.0 udělit bez dalšího. Pokud je autorem třetí osoba, musíte zjistit, zda licenční smlouva, která vás opravňuje k užívání díla, obsahuje výslovně uvedenou možnost udělovat podlicence a jak je tato podlicence specifikovaná. Pokud to podlicenční právo dovolí, můžete dílo licencovat licencí CC BY 4.0. Pokud ne, užijte vlastní licenci odpovídající možnostem udělení podlicence. Odkaz na konkrétní licenci by měl být umístěn u každého díla. Korektní užití licence CC BY zní: “<Název díla> je autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dílo je možné použít za splnění licenčních podmínek.” Do katalogizačního záznamu distribuce pak v položce "Autorské dílo" uveďte možnost "Obsahuje více autorských děl"+**Krok 2** – Pokud data autorská díla obsahují, musíte zjistit, zda lze tato díla licencovat. Pokud jste autorem vy (tj. např. orgán veřejné správy, resp. váš zaměstnanec), můžete licenci CC BY 4.0 udělit bez dalšího. Pokud je autorem třetí osoba, musíte zjistit, zda licenční smlouva, která vás opravňuje k užívání díla, obsahuje výslovně uvedenou možnost udělovat podlicence a jak je tato podlicence specifikovaná. Pokud to podlicenční právo dovolí, můžete dílo licencovat licencí CC BY 4.0. Pokud ne, užijte vlastní licenci odpovídající možnostem udělení podlicence. 
 + 
 +**Krok 3a** - Pokud distribuce obsahuje větší množštví děl, odkaz na konkrétní licenci musí být umístěn u každého díla. Korektní užití licence CC BY zní: “<Název díla> je autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dílo je možné použít za splnění licenčních podmínek.” Do katalogizačního záznamu distribuce pak v položce "Autorské dílo" uveďte možnost "Obsahuje více autorských děl" 
 + 
 +Příklad: 
 + 
 +{{:cinnost:více_děl.png?nolink&800|}} 
 + 
 +**Krok 3b** - Pokud je distribuce sama jedním autorským dílem (např. dílo kartografické), je možné licenci uvést přímo v katalogizančním záznamu distribuce. Licenční podmínky použijte tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "Autorské dílo" uvedete "Autorské dílo licencované CC BY 4.0”. Zkontrolujte si, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace díla a její autor) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce případně jméno autora). 
 + 
 +Příklad: 
 + 
 +{{:cinnost:jedno_dílo.png?nolink&800|}}
  
 **Krok 3** – Pokud dílo licencovat nelze, musíte ho z poskytovaného obsahu odstranit. **Krok 3** – Pokud dílo licencovat nelze, musíte ho z poskytovaného obsahu odstranit.
Řádek 67: Řádek 83:
 **Krok 3** – Pokud je databáze úředním dílem, nebrání vám autorskoprávní ochrana originální databáze v jejím zveřejnění v režimu otevřených dat. **Krok 3** – Pokud je databáze úředním dílem, nebrání vám autorskoprávní ochrana originální databáze v jejím zveřejnění v režimu otevřených dat.
  
-**Krok 4a** – Pokud originální databáze není úředním dílem, a zároveň jste oprávněni licenci udělit, použijte licenční podmínky CC BY 4.0. Licenční podmínky použijte tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "Databáze jako autorské dílo" uvedete "Databáze licencována CC BY 4.0”. Zkontrolujte si, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze-díla a její autor) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce).+**Krok 4a** – Pokud originální databáze není úředním dílem, a zároveň jste oprávněni licenci udělit, použijte licenční podmínky CC BY 4.0. Licenční podmínky použijte tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "Databáze jako autorské dílo" uvedete "Databáze licencována CC BY 4.0”. Zkontrolujte si, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze-díla a její autor) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce případně jméno autora). 
 + 
 +Příklad: 
 + 
 +{{:cinnost:db_dílo.png?nolink&800|}} 
  
 **Krok 4b** – Pokud originální databáze není úředním dílem, jste oprávněni licenci udělit, a zároveň si nepřejete použít veřejnou licenci Creative commons, uveďte při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "Autorskoprávní ochrana databáze jako díla" odkaz na Vaši zvolenou licenci. Tato varianta je silně nedoporučovaná. **Krok 4b** – Pokud originální databáze není úředním dílem, jste oprávněni licenci udělit, a zároveň si nepřejete použít veřejnou licenci Creative commons, uveďte při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "Autorskoprávní ochrana databáze jako díla" odkaz na Vaši zvolenou licenci. Tato varianta je silně nedoporučovaná.
Řádek 88: Řádek 109:
 **Krok 4a** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, použijte licenci CC0, čímž se těchto práv vzdáte. Licenci CC0 udělíte (tedy práv se vzdáte) tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "Zvláštní právo pořizovatele databáze" uvedete "Licence CC0". **Krok 4a** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, použijte licenci CC0, čímž se těchto práv vzdáte. Licenci CC0 udělíte (tedy práv se vzdáte) tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "Zvláštní právo pořizovatele databáze" uvedete "Licence CC0".
  
-**Krok 4b** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, a zároveň si nepřete se práv vzdát, ale například je licencovat pod jinou veřejnou licencí, uvedete při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "Zvláštní databázová práva pořizovatele databáze" odkaz na Vámi zvolenou licenci. Jako příklad může sloužit "Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)”, v takovém případě si zkontrolujte, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze a její pořizovatel) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce). Odkázat můžete i na veřejnou licenci dle vlastní volby. Tato varianta je opět silně nedoporučovaná.+Příklad: 
 + 
 +{{:cinnost:db_cc0.png?nolink&800|}} 
 + 
 +**Krok 4b** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, a zároveň si nepřejete se práv vzdát, ale například je licencovat pod jinou veřejnou licencí, uvedete při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "Zvláštní databázová práva pořizovatele databáze" odkaz na Vámi zvolenou licenci. Jako příklad může sloužit "Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)”, v takovém případě si zkontrolujte, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze a její pořizovatel) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce). Odkázat můžete i na veřejnou licenci dle vlastní volby. Tato varianta je opět silně nedoporučovaná.
  
  
Řádek 100: Řádek 125:
  
 Do katalogizačního záznamu proto vložte hypertextový odkaz na stránku, která tento text obsahuje ([[https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-osobní-údaje/|Distribuce datové sady obsahuje osobní údaje]]). Do katalogizačního záznamu proto vložte hypertextový odkaz na stránku, která tento text obsahuje ([[https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-osobní-údaje/|Distribuce datové sady obsahuje osobní údaje]]).
 +
 +Pokud pro katalogizaci využíváte našeho [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady|průvodce registrací datové sady]], vyplňte v případě, že datová sada obsahuje osobní údaje, tuto skutečnost do položky Osobní údaje.
 +
 +Příklad:
 +
 +{{:cinnost:ou_ano.png?nolink&800|}}
 +
 +Pokud osobní údaje datová sada neobsahuje, rovněž tuto skutečnost prosím v položce Osobní údaje zaznačte.
 +
 +Příklad:
 +
 +{{:cinnost:ou_ne.png?nolink&800|}}
 ===== Závěr ===== ===== Závěr =====
  
 Je třeba nezapomenout, že může nastat situace, kdy dojde ke kombinaci výše uvedených ochran - např. data budou chráněna jak jako originální databáze, tak zvláštními databázovými právy.  Je třeba nezapomenout, že může nastat situace, kdy dojde ke kombinaci výše uvedených ochran - např. data budou chráněna jak jako originální databáze, tak zvláštními databázovými právy. 
-V takovém případě je nezbytné ošetřit všechna práva - je proto nezbytné vyplnit všechny 4 relevantní položky v katalogizančním záznamu. +Je proto nezbytné výslovně ošetřit všechna práva vyplnit všechny 4 relevantní položky v katalogizančním záznamu.  
 Pokud bude ve všech 4 případech uvedeno, že daná distribuce tento typ informací neobsahuje, působí katalogizační záznam jako ujištění pro příjemce dat, že s nimi může bezpečně nakládat bez jakýchkoli rizik právního omezení. Pokud bude ve všech 4 případech uvedeno, že daná distribuce tento typ informací neobsahuje, působí katalogizační záznam jako ujištění pro příjemce dat, že s nimi může bezpečně nakládat bez jakýchkoli rizik právního omezení.
 +
 +Příklad ve formuláři:
 +
 +{{:cinnost:ou_ne.png?nolink&800|}}
 +
 +Příklad, jak to pak vypadá v NKOD:
 +
 +{{:cinnost:nkod-nic.png?nolink&200|}}
 +
 +Pro správné zanesení těchto informací do katalogizačního záznamu užívejte URL odkazující na relevantní texty na webu data.gov.cz.
 +
 +Při vytváření správného katalogizačního záznamu včetně udělení licencí vám pomůže [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady|interaktivní formulář]]. 
 ==== Datová sada a její distribuce ==== ==== Datová sada a její distribuce ====
 Podmínky užití se dle evropského standardu DCAT-AP [[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|připojují k distribuci datové sady]]. Podmínky užití se dle evropského standardu DCAT-AP [[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|připojují k distribuci datové sady]].
 Jedna datová sada může obsahovat více distribucí, kde každá z nich může mít rozdílné podmínky užití. Jedna datová sada může obsahovat více distribucí, kde každá z nich může mít rozdílné podmínky užití.
 +
  
 ===== Přehledová tabulka ===== ===== Přehledová tabulka =====
 +Následující tabulka představuje obecný přehled sumarizující různé varianty možných ochranných režimů a jejich obecné doporučené řešení.
 +
 +Pro konkrétní vytvoření katalogizačního záznamu doporučuje využít [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady|průvodce katalogizací datové sady]].
 +
 ^ **Kategorie:** ^ **Licenční podmínky:** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce obsahuje data chráněná v této kategorii:** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce neobsahuje data chráněná v této kategorii:**         ^ ^ **Kategorie:** ^ **Licenční podmínky:** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce obsahuje data chráněná v této kategorii:** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce neobsahuje data chráněná v této kategorii:**         ^
-| Autorské dílo jako součást datasetu (zcela výjimečné)     | Pokud mohu, udělím licenci dle podlicenčního oprávnění     Licenční záznam musí být přítomný u každého díla. "Dílo <//Jméno díla//> autora <//jméno autora//>, které je součástí distribuce <//název distribuce datové sady//> datové sady <//název datové sady//> je zveřejněno za podmínek licence <//uvést licenci - dle oprávnění//>." Pokud je distribuce samostatným dílem, je možné licenci upravit přímo v katalogizačním záznamu.     | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla]] |+| Autorské dílo jako součást distribuce datové sady (zcela výjimečné)     | Pokud mohu, udělím licenci dle podlicenčního oprávnění     Pokud distribuce obsahuje více děl, licenční záznam musí být přítomný u každého díla. "Dílo <//Jméno díla//> autora <//jméno autora//>, které je součástí distribuce <//název distribuce datové sady//> datové sady <//název datové sady//> je zveřejněno za podmínek licence <//uvést licenci - dle oprávnění//>." URL v takovém případě bude [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-více-autorských-děl/|Distribuce datové obsahuje více děl]]. Pokud je distribuce samostatným dílem, je možné licenci upravit přímo v katalogizačním záznamu. Katalogizační záznam v takovém případě bude Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla]] |
 | Originální databáze | Pokud není úředním dílem (většinou je), CC BY 4.0 | "Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)"   | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ |Distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází]]  | | Originální databáze | Pokud není úředním dílem (většinou je), CC BY 4.0 | "Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)"   | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ |Distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází]]  |
 | Ochrana zvláštními právy pořizovatele databáze | Pokud se neaplikuje výjimka úředního díla, CC0    | "Licence CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)" | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | Distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze]] |  | Ochrana zvláštními právy pořizovatele databáze | Pokud se neaplikuje výjimka úředního díla, CC0    | "Licence CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)" | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | Distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze]] | 
 | Osobní údaje | Pokud distribuce obsahuje osobní údaje, musím to uvést | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-osobní-údaje/|Distribuce obsahuje osobní údaje]] | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/|Distribuce neobsahuje osobní údaje]] |  | Osobní údaje | Pokud distribuce obsahuje osobní údaje, musím to uvést | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-osobní-údaje/|Distribuce obsahuje osobní údaje]] | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/|Distribuce neobsahuje osobní údaje]] | 
  • cinnost/stanoveni-podminek-uziti.1528461555.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)