cinnost:urceni-rizik-publikace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:urceni-rizik-publikace [2020/03/15 11:13]
Drahomír Chocholatý [Určení rizik otevření datových sad]
cinnost:urceni-rizik-publikace [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Určení rizik otevření datových sad ====== 
- 
-aOtevřená data přinášejí i rizika. Závažná rizika je proto nutno dopředu identifikovat, aby bylo možné je řídit, až budou data otevřena. Analýzu rizik opět provádějí Koordinátor otevírání dat s Kurátory dat.  
- 
-Při analýze rizik doporučujeme postupovat následovně: 
- 
-  - Pro datové sady uvedené ve vzorovém publikačním plánu jsou rizika identifikována a můžete je převzít. 
-  - Pokud jste do seznamu přidali vlastní datové sady, ohodnoťte pásmově (0 - žádné riziko, 1 - nízké riziko, 2 - střední riziko, 3 - významné riziko) následující rizika: 
- 
-    * **1. Zveřejnění dat v rozporu se zákonem** - vždy nutno ověřit, zda publikaci datové sady nebrání související legislativa; 
-    * **2. Porušení ochrany obchodního tajemství** - dále je nutno zvážit, zda publikace datové sady neporušuje obchodní tajemství, specifikované např. ve smlouvě s dodavatelem; 
-    * **3. Porušení ochrany osobních údajů** - je nutno ověřit, zda součástí otevřených dat nejsou chráněné osobní údaje; 
-    * **4. Zveřejnění nevhodných dat či informací** - je třeba zvážit, zda publikovaná data nebudou mít negativní dopady, např. z hlediska kvality publikovaných dat; 
-    * **5. Dezinterpretace dat** - zvážit, zda otevřená data nebude možno dezinterpretovat, např. nevysvětlením používaných pojmů; 
-    * **6. Absence konzumentů dat** - ověřit, zda je o publikovaná data zájem ze strany budoucích uživatelů dat; 
-    * **7. Překrývání dat** - ověřit, zda se datové sady nemohou překrývat s jinými již publikovanými datovými sadami. 
-    * **8. Ohrožení bezpečnosti státu / majetku / osob** - ověřit, zda datové sady nemohou ohrozit bezpečnost státu, majetku a nebo osob. 
- 
- 
-Celkové zhodnocení rizikovosti datové sady musí být následováno návrhem opatření pro eliminaci či omezení pravděpodobnosti výskytu nebo negativního dopadu rizik. Možná opatření pro zmírnění rizik: 
-    * Anonymizace/agregace dat (rizika č. 1, 2, 3, 8) - pokud nelze poskytnout data primární kvůli požadavkům na jejich ochranu či bezpečnostní požadavky, je vhodné zvážit, zda lze publikovat alespoň anonymizovaná data či statistiky; 
-    * Při zveřejňování datové sady, která obsahuje osobní údaje (riziko č. 3) je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Obecně v tomto případě až na úplné výjimky platí, že pokud neexistuje zákonná povinnost taková data zveřejnit, tak se zveřejnit nemohou. V případech, že zákonná povinnost existuje, je možné osobní údaje zveřejnit vzhledem k nutnosti splnění takové povinnosti. V takových případech je pak doporučeno umístit do popisu datové sady následující sdělení určené příjemcům dat: ''Poskytovaná datová sada obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Příjemce této datové sady se stává správcem osobních údajů. Vzhledem k tomu musí plnit zákonné povinnosti, které mu z účinné právní úpravy ochrany osobních údajů vyplývají.'' 
-    * Návrh vhodné komunikační strategie (rizika č. 4, 6) - určení jak bude o datové sadě informováno, identifikovat potenciální negativní reakce a připravit odpovědi. Oslovení cílových skupin uživatelů dat; 
-    * Vytvoření vhodných metadat a doplňujících informací (riziko č. 5) - uvést do metadat popis předpokladů a omezení využití dat. Publikovat doplňující informace – např. metodiku pořízení a zpracování dat, použité výpočty, definice ukazatelů apod.; 
-    * Vhodné vymezení datové sady a propojení na související datové sady (riziko č. 7) - vymezení datové sady s ohledem na minimalizaci překryvů s jinými datovými sadami. Využití již publikovaných datových sad. Propojování na související datové zdroje. 
- 
-===== Vzorové podklady ===== 
- 
-Jako vzorový podklad použijte Seznam doporučených datových sad k otevření, který obsahuje pro jednotlivá předdefinovaná rizika sloupečky. Do nich můžete vyplňovat odhadovanou míru jednotlivých rizik. Můžete také přidat svoje vlastní rizika. 
- 
-  * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Vzorový publikační plán pro ministerstva]] 
-  * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy|Vzorový publikační plán pro centrální orgány]] 
-  * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-kraje|Vzorový publikační plán pro kraje]] 
-  * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Vzorový publikační plán pro obce s rozšířenou působností]] 
-  * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Vzorový publikační plán pro ostatní obce]] 
  
  • cinnost/urceni-rizik-publikace.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)