Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
datová_politika [2019/10/08 00:08]
Drahomír Chocholatý
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Datová politika otevřených dat veřejné správy ====== 
-  
-Příprava první verze "​Datové politiky otevřených dat veřejné správy"​ započala v roce 2017 a probíhala v době, kdy jediné pevné ukotvení otevřených dat bylo v zákoně č.106/1999 Sb. Scházela jakákoliv institucionalizace celé problematiky otevřených dat v konceptu architektury budování informatiky veřejné správy na celonárodní úrovni. Důsledkem byla skutečnost,​ že organizace začínaly publikovat otevřená data, avšak bez pevně stanovených a závazně předepsaných pravidel a standardů, bez komplexního systémového přístupu. V té době byly zahájeny práce na nových strategických dokumentech ČR, včetně informační strategie veřejné správy ČR, z nichž nakonec vznikl ucelený program digitalizace ČR (Vládní program digitalizace České republiky 2018+) pod názvem „[[legislativa:​digitální_česko|digitální ; Česko]]“. Vše ale bylo v té době v takovém rozpracovaném stádiu, že nebylo možné zodpovědně využít připravované výstupy pro přípravu "​Datové politiky otevřených dat veřejné správy"​ takovým způsobem, aby byla vhodná k veřejnému zveřejnění. ​ 
  
-Z těchto důvodů připravovaná "​Datová politika otevřených dat veřejné správy"​ byla chápána jako její první verze s tím, že po dopracování připravovaných strategických dokumentů a jejich schválení bude následně finalizována i ona. To byl také důvod, proč "​Datová politika otevřených dat veřejné správy"​ existovala a existuje pouze v pracovní verzi bez zpřístupnění veřejnosti. Negativním důsledkem tohoto stavu je bohužel skutečnost,​ že stávající kvalita publikovaných otevřených dat není vysoká a také pokulhává šíření a využívání připravených publikačních standardů. ​ 
- 
-Odkaz na vybrané pasáže první verze "​[[datová_politika_první_verze|Datové politiky otevřených dat veřejné správy]]"​. 
- 
- 
-V polovině roku 2018 byl základní strategický dokument „[[legislativa:​digitální_česko|digitální ; Česko]]“ schválen vládou ČR a rozběhly se práce na přípravě navazujících dokumentů, zejména se jednalo o [[https://​archi.gov.cz/​nap-dokument:​dokument|„Národní architektonický plán“]], který byl v druhé polovině roku 2019 dokončen a schválen, a nyní se připravují implementační plány strategie. Pro finální podobu "​Datové politiky otevřených dat veřejné správy"​ to znamená, že lze nyní zcela zodpovědně již do ní zakomponovat většinu původních návrhů obsažených v první verzi, samozřejmě po jejich zpřesnění a uvedení do souladu se strategií "​[[legislativa:​digitální_česko|digitální ; Česko]]"​ a schválenými návrhy v "​Národním architektonickém plánu"​. 
- 
- 
-Stávající stav je zatím takový, že dopracování finální verze "​Datové politiky otevřených dat veřejné správy"​ není ještě dokončeno. Je nezbytné sladit terminologii se všemi novými strategickými dokumenty a zejména je nutné zapracovat do pravidel nově definovaný statut "​Veřejného datového fondu" (VDF), jeho strukturu a datový obsah. Veřejný datový fond je ustaven jako specializovaná podmnožina otevřených dat, pro kterou budou platit velice přísná kritéria ohledně kvality publikovaných datových sad. Statut Veřejného datového fondu stanovuje, že: 
-  * Veřejný datový fond se stává **základní metodou pro sdílení veřejných informací** mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. ​ 
-  * Veřejný datový fond nebude pouhá publikace automatizovaně čitelných otevřených dat, ale též publikace **právně závazných,​ platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS** za takové sady. 
- 
-Vzhledem k nutnosti dalších úprav a nezbytného přepracování "​Datové politiky otevřených dat veřejné správy"​ jsou na následujícím odkazu uvedeny pouze některé vybrané pasáže z "​Národního architektonického plánu",​ které se týkají "​Veřejného datového fondu",​ a které představují [[datová_politika_klíčové_části|klíčové části finální datové politiky]].