datová_politika_klíčové_části

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
datová_politika_klíčové_části [2019/10/07 00:19]
Drahomír Chocholatý [Přístupy k datů VS]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Klíčové části finální "Datové politiky otevřených dat VS" ====== 
  
-===== Veřejný datový fond (VDF) ===== 
- 
-Veřejný datový fond je princip vytváření a dotváření obrazu propojeného datového fondu dle principů otevřených dat za účelem podpory sdílení údajů OVS při výkonu veřejné správy i mimo jejich rozsah práv a povinností zachycených v RPP a mimo PPDF. 
-Význam a role VDF se projevuje ve dvou oblastech VS. 
- 
-  * První se týká interního režimu VS, kde je hlavním prostředkem sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávními subjekty navzájem a také rozšiřuje vzájemné sdílení informací o ty údaje, které v PPDF vůbec nejsou. Význam VDF v této oblasti nejlépe vystihuje znění dílčího cíle 5.10 z Informační koncepce ČR. 
-         *** “Veřejný datový fond tvořený publikovanými veřejnými údaji veřejné správy je základní metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. Veřejný datový fond se od pouhé publikace automatizovaně čitelných Open Dat posune též k publikaci právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady.”** 
-  * Druhou důležitou oblastí, ve které VDF sehrává významnou roli, je oblast směřování ČR k otevřenému vládnutí a postupnému zpřístupňování informací VS veřejnosti. VDF je tvořen publikovanými informacemi VS v podobě otevřených dat a tak se stává součástí všech veřejně přístupných otevřených dat v ČR. 
-===== Přístupy k datů VS ===== 
-OVM (případně SPUÚ) při výkonu veřejné správy používají údaje vedené v systému základních registrů a údaje vedené o jednotlivých entitách v jiných agendových systémech, pokud mají dle zákona povinnost publikovat svoje údaje jiným agendám. Tyto údaje tvoří PPDF a jednotlivá OVM k nim mají přístup prostřednictvím referenčního rozhraní veřejné správy na základě svých práv a povinností zachycených v RPP. 
- 
-OVM může pro svou práci vyžadovat i údaje nad rámec oprávnění definovaných v RPP, případně může potřebovat údaje, které PPDF neobsahuje. V takových případech může přistupovat k veřejně dostupným údajům prostřednictvím VDF a k získání potřebných dat využije vhodnou publikovanou sadu otevřených dat prostřednictvím NKOD. 
- 
-Pokud taková sada neexistuje, požádá ohlašovatele odpovídající agendy o doplnění údajů v podobě otevřených dat do VDF. 
-{{ edu:přístupy_3.jpg |}} 
-Veřejnost má otevřený přístup ke všem otevřeným datům a tedy také k údajům ve VDF prostřednictvím NKOD a Portálu otevřených dat (POD). 
-====== Základní charakteristiky VDF ====== 
- 
-VDF obsahuje datové zdroje, které slouží jako doplňkový zdroj dat pro OVM v takových případech, kdy OVM nemají k použití takových dat přímo z PPDF přidělena práva v RPP, nebo taková data PPDF vůbec neobsahuje. 
- 
-V konečném důsledku se tímto způsobem rozšiřuje sdílení údajů VS nad rámec zajišťovaný ISZR a eGSB v propojeném datovém fondu (viz. cíl 5.10 informační koncepce). Významným a hodnotným efektem VDF je také jeho zpřístupnění veřejnosti ve formátu otevřených dat v rámci možností a podmínek vymezených v zákonech u jednotlivých agend. 
- 
-Data ve VDF musí být poskytovány v podobě otevřených dat a musí tak splňovat všechny požadavky kladené na otevřená data dle zákona č.106/1999 Sb. VDF je základním prostředkem a metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem a pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou. 
- 
-Pokud OVS využívá data z VDF, považuje je za správná a nemusí ověřovat jejich správnost. 
- 
-Poskytovatel dat do VDF tudíž musí: 
- 
-  * garantovat správnost publikovaných údajů, 
-  * garantovat kvalitu publikovaných údajů, 
-  * garantovat aktuálnost publikovaných údajů, 
-  * garantovat pravidelnost aktualizace publikovaných údajů, 
-  * zajišťovat automatickou notifikaci všech změn zaregistrovaným zájemcům s využitím funkcionality POD. 
- 
-======   Výčet datových zdrojů tvořící obsah VDF ====== 
- 
-  * Obrazy základních registrů - jako obraz registru budou publikovány statistiky z registru 
-     * ROS 
-     * RÚIAN 
-     * RPP 
-     * ROB 
-  * Obrazy veřejných rejstříků (veřejné rejstříky právnických a fyzických osob podle zákona č. 304/2013 Sb. (Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.). 
-     * spolkový rejstřík, 
-     * nadační rejstřík, 
-     * rejstřík ústavů, 
-     * rejstřík společenství vlastníků jednotek, 
-     * obchodní rejstřík, 
-     * rejstřík obecně prospěšných společností. 
-  * Obrazy údajů evidovaných v RPP dle § 51 odst. 5 písm. h) zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. 
-  * Obrazy všech rejstříků, u kterých zákon definuje jejich dálkový přístup, pokud neexistují žádné právní překážky nebo významná rizika (v případě rejstříků bez stanoveného dálkového přístupu v zákonech - publikace agregací nebo statistik). 
-  * Publikované (i lokální) číselníky, jejich sémantické provázání, případná konsolidace a uvedení kontextů zachycujících jejich použití. 
-  * Publikované statistiky a jiné údaje využívané OVS, a které jsou vhodné pro veřejné zpřístupnění. 
  • datová_politika_klíčové_části.1570400366.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)