Toto je starší verze dokumentu!


Konference Otevřená data 2021

 • Termín konání konference: pátek 5. listopadu 2021
 • Čas: 9:00 - 16:00
 • Místo konání: Národní technická knihovna, Ballingův sál (vstup do Ballingova sálu: vchod NTK4), Studentská 13, Praha 6
 • Forma konference bude upřesněna dle aktuální epidemiologické situace, předpokládáme kombinaci prezenční a on-line formy.
 • 8:30 Registrace účastníků
 • 9:00 Zahájení konference / Jaroslav Strouhal (MV ČR)
 • 9:10 Otevřená data v České republice - aktuální stav / Jakub Malina (MV ČR)
 • 9:30 Nové povinnosti a změny v právní úpravě otevřených dat / Jakub Míšek (MV ČR)
 • 9:50 Veřejný datový fond / Martin Nečaský (MV ČR)
 • 10:15 Přestávka s občerstvením
 • 10:45 Otevřená data ČÚZK / Petr Souček (ČÚZK)
 • 11:05 Katalog otevřených dat v datovém portálu Data KHK / Radmila Velnerová, Tomáš Merta (Královéhradecký kraj)
 • 11:25 Otevřená data z Registru práv a povinností / Jana Vávrová (MV ČR)
 • 11:45 Otevírání dat v oblasti zdravotnictví / Martin Komenda (ÚZIS ČR)
 • 12:05 Budoucnost analýzy otevřených dat a business intelligence / Tomáš Vyhnánek (MF ČR)
 • 12:30 Oběd
 • 13:30 Analýza open source dat o životním prostředí / Jáchym Brzezina (ČHMÚ Brno)
 • 13:50 Možnosti tvorby a využití prostorových open dat v prostředí vysokých škol / Jaroslav Burian (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 14:15 Ptejte se týmu Národního koordinátora
 • 15:00 Káva a networking
 • 16:00 Ukončení konference

Jakub Malina vystudoval Podnikovou informatiku na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Od roku 2017 pracuje na Ministerstvu vnitra v odboru Hlavního architekta eGovernmentu, kde se zabývá problematikou otevřených dat a datového fondu veřejné správy. V současné době se podílí na tvorbě datových politik a strategií a spolupracuje se subjekty státní správy na dalším otevírání dat.

Martin Nečaský působí v oblasti otevřených dat od roku 2011, kdy založil iniciativu OpenData.cz. Od té doby realizoval řadu projektů, ve kterých pomáhal úřadům s otevíráním jejich dat (např. ČTÚ, ČSSZ, MFČR, NKÚ). V současnosti působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel, standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat. V oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo Journal of Web Semantics.

Jakub Míšek působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MUNI. Specializuje se převážně na otázky informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů a svobodného přístupu k informacím. Od roku 2015 je členem pracovní skupiny pro otevřená data MVČR, kde se zapojuje do příprav legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat s akcentem na ochranu osobních údajů a licencování dat.

Petr Souček pracuje na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním na pozici ředitele odboru správy dat. Spolupracuje se Stavební fakultou ČVUT v Praze, konkrétně se podílí na výuce Katedry geomatiky. V posledních letech se intenzivně věnuje implementaci Směrnice INSPIRE nejen na ČÚZK, ale z pozice vedoucího pracovní skupiny TPS DATA při KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE), který byl zřízen jako poradní orgán ministra životního prostředí, také v celé České republice. Na ČÚZK společně se svými kolegy rozvíjí oblast otevřených dat. V minulosti se podílel na vybudování RÚIAN (zdroj obrovského množství otevřených geografických dat v ČR) a dnes spolupracuje na vývoji tohoto základního registru ČR). Je členem Technické normalizační komise pro geografickou informaci a geomatiku (TNK 122), která je zřízena jako odborný orgán při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Působí ve zkušebních komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Jaroslav Burian působí od roku 2007 na Katedře geoinformatiky PřF UP (od roku 2019 jako docent geoinformatiky), kde vyučuje především geoinformatiku v humánní geografii, veřejné správě a územním plánování. Jeho vědeckým zaměřením je především oblast implementace geoinformačních technologií do prostorového plánování a analýzy, modelování a simulace městského prostředí pomocí kvantitativních metod. Kromě výzkumné a vzdělávací činnosti spolupracuje také s veřejnou správou a komerčním sektorem (prostřednictvím zakázek, studií a smluvního výzkumu). Od roku 2009 vyvíjí software Urban Planner, určený pro modelování scénářů potenciálu území, který byl prakticky nasazen v několika městech a krajích. Od roku 2019 je členem odborné komise pro Smart City a informační technologie Statutárního města Olomouce.

 • edu/konference/2021.1634249824.txt.gz
 • Poslední úprava: 2021/10/15 00:17
 • autor: Marie Vítová Dušková