Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dokumenty:2017-06-28-otevrena-data-ve-mestech [2017/07/11 18:08]
tomas.pecha
dokumenty:2017-06-28-otevrena-data-ve-mestech [2017/07/13 00:00]
Řádek 1: Řádek 1:
-======Zpráva o situaci v oblasti otevřených dat ve městech a obcích ČR====== 
-=====Úvod===== 
-Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra mapovalo v období března - května 2017 situaci ve městech v oblasti otevřených dat pomocí online dotazníkového šetření. Odpovědi získané v rámci šetření jsou analyzovány v této zprávě. Mapování bylo zpracováno v rámci opatření “5.14 Mapovat situaci ve městech ve věci uplatňování otevřených dat.” daného [[legislativa:​digitalni-trh|Akčním plánem pro rozvoj digitálního trhu]] (verze z března 2017)  a v rámci závazku “4.2.1. Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací”,​ kterýžto je součástí [[legislativa:​partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti|Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016-2018]].  ​ 
-=====Metodologie===== 
-Pro účely mapování byl vytvořen dotazník sestávající ze 7 otázek, který byl zpřístupněn online. Ministerstvo pro místní rozvoj rozeslalo v rámci gesce koordinace oblasti Smart Cities žádost o vyplnění dotazníku zástupcům všech obcí s celkovým počtem obyvatel větším než 20.000. Celkem bylo osloveno 61 obcí České republiky. Získané odpovědi byly analyzovány a výsledek analýzy je dokumentován v této zprávě 
-=====Kladené otázky===== 
-V dotazníku byly zjišťovány odpovědi na následující otázky: 
-    -  Jste seznámeni s konceptem otevřených dat? 
-    - Jaká je situace Vašeho města v oblasti otevřených dat? 
-    - Pokud je to relevantní,​ uveďte odkaz (URL) na vaše otevřená data. 
-    - Pokud již otevřená data publikujete nebo máte plán jaká data publikovat, vyberte oblasti, kterých se data týkají. 
-    - Pokud neplánujete žádné aktivity v oblasti otevřených dat, uveďte prosím důvody proč. 
-    - Účastnil/​a jste se (Vy či jiný zástupce Vaší instituce) v roce 2015 či 2016 některého ze školení či seminářů k otevřeným datům pořádaným MV ČR? 
-    - Měl/a byste zájem (Vy či jiný zástupce Vaší instituce) se v letošním roce účastnit školení k otevřeným datům, které připravuje MV ČR? 
-Pro všechny otázky, kromě otázky č. 3, byl nabídnut seznam možných odpovědí. U otázek č. 4 a 5 bylo možné vybrat více odpovědí, u zbylých otázek právě jednu. U otázky č. 3 bylo možno vložit URL, na kterém obec již publikuje otevřená data. 
- 
-Otázka č. 1 se zaměřovala na aktuální úroveň znalostí pracovníků obecních úřadů v oblasti otevřených dat. 
- 
-Otázky č. 2 - 5 se zaměřovaly na aktuální stav otevřených dat ve městech. Otázka č. 2 zjišťovala,​ zda město v současnosti publikuje otevřená data, pouze plánuje otevření, nebo otevírání dat neplánuje. Otázky č. 3 a 4 zjišťovaly u měst, které již otevřená data publikují, kde jsou data publikována a v jakých oblastech (např. doprava, školství, zdravotnictví,​ apod.). Otázka č. 5 zjišťovala u měst, které otevřená data zatím nepublikují a ani to neplánují,​ důvod takového rozhodnutí. 
- 
-Otázky č. 6 a 7 se týkaly vzdělávání v oblasti otevřených dat, které poskytuje pracovníkům institucí veřejné správy Ministerstvo vnitra. Otázka č. 6 zjišťovala,​ zda se zástupci měst účastnili vzdělávacích akcí v minulých letech. Otázka č. 7 zjišťovala zájem mezi městy o školení, která Ministerstvo vnitra v současnosti nabízí. 
- 
- 
-Seznam institucí, které poskytly odpovědi jsou přiloženy v Příloze této zprávy. 
-=====Výsledky šetření===== 
- 
-Dotazníkové šetření probíhalo od poloviny března 2017 do konce dubna 2017. Dotazník vyplnili zástupci 40 obcí z celkových 61 oslovených. 
- 
-=====Úroveň znalostí pracovníků obecních úřadů===== 
-Základním předpokladem otevírání dat je, že vybraní pracovníci disponují dostatečnými znalostmi v oblasti otevřených dat. V prostředí České republiky to znamená, že znají požadavky na otevřená data kladené platnou legislativou (Zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím) a orientují se ve Standardech publikace a katalogizace otevřených dat Ministerstva vnitra zveřejněných na https://​opendata.gov.cz. Dále je nutné, aby znali Národní katalog otevřených dat a věděli, že v něm mají katalogizovat svá otevřená data. Též je nutné, aby věděli, jaká data je vhodné jako otevřená publikovat a jaká nikoliv (např. osobní údaje). 
- 
-Na tuto problematiku se zaměřila otázka č. 1. Složení odpovědí na tuto otázku zobrazuje Graf 1: Současná úroveň znalostí pracovníků obecních úřadů. 
-  * Detailními znalostmi v rozsahu uvedeném výše disponují pracovníci 42.5 % měst (celkem 17 obcí). 
-  * Pouze základními znalostmi spočívajícími ve znalosti konceptu otevřených dat, nikoliv však ve znalosti postupů publikace a katalogizace otevřených dat disponují pracovníci 55 % obcí (celkem 22 obcí). 
- 
- 
-{{:​dokumenty:​soucasna_uroven_znalosti_pracovniku_obecnich_uradu.png?​600|}} 
- 
-Zdroj: dotazníkové šetření MV ČR a MMR ČR 2017 
- 
-Z obdržených odpovědí vyplývá, že téměř ve všech městech, která odpověděla na dotazník, byli vybraní pracovníci seznámeni s konceptem otevřených dat. Pouze v 17 městech (42.5 %) však pracovníci disponují znalostmi potřebnými k tomu, aby město mohlo otevírat data. Ve zbylých 23 městech (57.5 %) je nutné znalosti v oblasti otevřených dat zvýšit. 
- 
-====Stav otevírání dat ve městech==== 
-Publikovat otevřená data znamená poskytovat informace dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,​ tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat. Dále je doporučováno,​ aby bylo při publikaci a katalogizaci otevřených dat postupováno dle Standardů zveřejněných na WWW stránce https://​opendata.gov.cz 
- 
-Na úroveň publikace otevřených dat se zaměřila otázka č. 2. Složení odpovědí na tuto otázku zobrazuje Graf 2: Stav otevírání dat. 
-  * 15% měst (6) publikuje otevřená data, tj. dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dle Standardů (možnost Otevřená data v Grafu 2). 
-  * 22.5 % měst (9) publikuje téměř otevřená data, což znamená, že poskytuje data ve strojově čitelné podobě, která však nesplňuje všechny požadavky (možnost Téměř otevřená data v Grafu 2). 
-  * 2.5 % měst (1) nepublikuje otevřená data, ale má již vytvořen publikační plán (tj. ví, jaká data bude publikovat) a připraven proces publikace a brzy bude publikovat (možnost Nepublikuje,​ má plán v Grafu 2). 
-  * 40 % měst (16) nepublikuje otevřená data, ale deklarovalo,​ že vytvoří plán publikace a bude publikovat (možnost Nepublikuje,​ vytvoří plán v Grafu 2). 
-  * 20 % měst (8) nepublikuje otevřená data a neplánuje to (možnost Nepublikuje,​ neplánuje v Grafu 2) 
- 
-{{:​dokumenty:​stav_otevirani_dat.png?​600|}} 
- 
-Zdroj: dotazníkové šetření MV ČR a MMR ČR 2017 
- 
-Z šetření vyplývá, že pouze 15 % měst publikuje otevřená data. U 22.5 % měst platí, že sice nepublikují otevřená data, ale strojově čitelná ano a dosažení otevřených dat lze očekávat brzy. 
- 
-Zbylá nadpoloviční většina měst (62.5 %, 25) však data nepublikuje ani v otevřené podobě, ani v podobě, která by se otevřené podobě blížila. Pouze 1 město (2.5 %) již má připraven plán publikace a brzy začne otevřená data publikovat. Zbytek buď na plánu otevírání dat teprve bude pracovat (40 %) nebo vůbec neplánuje data otevírat (20 %). 
- 
-V případě, že respondent odpověděl,​ že jeho město publikuje otevřená data, byla odpověď ověřena. Ověření bylo provedeno kontrolou katalogizace městských dat v národním katalogu otevřených dat. **U 2 měst, která deklarovala,​ že poskytují otevřená data, však bylo zjištěno, že podmínka katalogizace v národním katalogu otevřených dat není splněna**. A tak je nutno ta města ze seznamu měst poskytujících otevřená data odstranit. 
- 
-Situace v oblasti otevřených dat ve městech tedy není uspokojivá. Většina měst otevřená data neposkytuje. Pozitivní je, že existují 4 města, která již otevřená data publikují. Ostatní města tak mohou na jejich aktivity navázat. Ve skutečnosti existuje těchto měst více, ale nebyly zahrnuty v šetření (z důvodu nižšího počtu obyvatel). 
- 
-Graf 3: Oblasti otevřených dat ukazuje, v jakých oblastech jsou otevřená data poskytována. Pro každou oblast je uveden počet měst, která deklarovala,​ že v dané oblasti data poskytují. Byly zahrnuty odpovědi měst, která v otázce č. 2 spadají do kolonky otevřená data nebo téměř otevřená data. 
- 
-{{:​dokumenty:​oblasti_otevrenych_dat.png?​600|}} 
- 
-Zdroj: dotazníkové šetření MV ČR a MMR ČR 2017 
- 
-Graf 4: Překážky otevírání dat ukazuje překážky otevírání dat dle získaných odpovědí. Výraznější modrou (horní údaj) jsou zobrazeny počty odpovědí od měst, které nepublikují otevřená data a ani to neplánují. V jejich případě se jedná o překážky,​ které jim v současnosti brání otevírání dat. Méně výraznou modrou (spodní údaj) jsou zobrazeny počty odpovědí od měst, které nepublikují otevřená data, ale plánují to. V tomto případě lze odpovědi interpretovat jako informaci o překážkách,​ které musela města překonat, než se rozhodla k otevření dat. 
- 
-Jak vyplývá z grafu, již na úrovni větších měst nikdo smysluplnost otevírání dat nezpochybňuje. V některých případech je ještě nutné přesvědčovat vedení města k tomu, aby otevírání dat podpořilo a schválilo. Z odpovědí vyplývá, že překážkami budou především personální a finanční kapacity. Dále pak překážka,​ že legislativa nestanovuje otevírání dat jako povinnost. Města, která se již rozhodla k otevírání dat, uvádějí, že musela překonávat problém nedostatečného know-how. Města, která se pro otevírání dat nerozhodla již tento problém uvádějí v menší míře. Lze z toho dovodit, že potřebné informace k otevírání dat jsou již dnes dobře dostupné (viz https://​opendata.gov.cz). 
- 
-{{:​dokumenty:​prekazky_otevirani_dat.png?​600|}} 
- 
-Zdroj: dotazníkové šetření MV ČR a MMR ČR 2017 
- 
-=====Vzdělávání===== 
-Ministerstvo vnitra poskytovalo v letech 2015 - 2016 sadu školení v oblasti otevřených dat, se kterou navštívilo téměř všechny kraje a kterých se účastnili zástupci měst v těchto krajích. V roce 2017 se školeními pokračuje. Z odpovědí na otázky vyplynulo, že v minulosti absolvovalo školení 50 % měst (resp. jejich zástupců) a že o školení v letošním roce má zájem 87.5 %  
- 
-Graf 5: Účast a zájem o školení kombinuje oba ukazatele, tj. jak účast na dřívějších školeních,​ tak zájem o účasti na školeních,​ která Ministerstvo vnitra plánuje: 
-  * Zástupci 45 % měst se již školení dříve účastnili a rádi by pokračovali i v budoucnu. 
-  * Zástupci 42.5 % měst se školení dříve neúčastnili,​ ale rádi by v letošním roce začali. 
-  * Zástupci 5 % měst se již školení účastnili a nemají zájem pokračovat. 
-  * Zástupci 7.5 % měst se školení v minulosti neúčastnili a ani se neplánují v budoucnu účastnit. 
- 
-Z odpovědí vyplývá, že drtivá většina měst má zájem o (pokračování) vzdělávání v oblasti otevřených dat. Zajímavým údajem také je, že zástupci 75 % měst z těch, která neplánují otevřít svá data, by se i přesto letos účastnili školení k otevřeným datům (celkem se jedná o 6 měst). 
- 
-{{:​dokumenty:​ucast_a_zajem_o_skoleni.png?​600|}} 
- 
-Zdroj: dotazníkové šetření MV ČR a MMR ČR 2017 
-=====Příklady dobré praxe===== 
-Vybraným příkladem dobré praxe pro samosprávné celky je statutární město Ostrava, které publikuje zajímavý přehled městských otevřených dat, geografická data a část dat ze svých zřizovaných institucí. Až na odlišný způsob katalogizace (rozdělení distribucí datové sady) splňuje město Ostrava podmínky publikace a katalogizace MV ČR. Dalším příkladem dobré praxe je město Opava, které jde naopak v záležitosti katalogizace příkladem,​ protože publikuje dle metodik MV ČR. 
- 
-=====Závěr===== 
-Mapování situace ve městech v oblasti otevřených dat zjistilo, že pouze ve 42.5 % měst nad 20 000 obyvatel mají pracovníci obecních úřadů všechny potřebné znalosti nutné k otevírání dat a že pouze 15 % měst deklaruje, že publikuje otevřená data, přičemž u dvou z těchto měst bylo zjištěno, že nesplňují všechny potřebné náležitosti dle platné legislativy. Tedy pouze 10 % obcí prokazatelně publikuje svá data v otevřené podobě. Na druhou stranu 22.5 % měst je k publikaci otevřených dat velmi blízko a 60 % měst publikaci dat v otevřené podobě plánuje. Jako největší překážky otevírání dat jsou zmiňovány především personální a finanční kapacita a také to, že otevírání dat není pro samosprávné celky povinností danou konkrétním legislativním předpisem. Byl prokázán velký zájem o školení v oblasti otevřených dat pořádaných Ministerstvem vnitra. Příkladem dobré praxe pro samosprávné celky jsou [[https://​opendata.ostrava.cz/​|Otevřená data statutárního města Ostravy]], která publikují otevřená data podle metodik a standardů MV ČR a současně nabízí zajímavý přehled otevřených dat, zveřejňuje geografická data a část dat ze svých zřizovaných institucí.  ​ 
- 
-// Poznámka: Dotazníkového šetření se zúčastnily 2/3 měst s více než 20 000 obyvateli. Výsledky mohou být zkresleny. // 
- 
- 
- 
- 
-=====Příloha ===== 
- 
- 
- 
-| **Seznam měst a obcí participujících na dotazníkovém šetření ** | 
-| Magistrát hl. m. Prahy | 
-| Magistrát města Havířova | 
-| Magistrát města Mladá Boleslav | 
-| Magistrát města Olomouce ​ | 
-| Magistrát města Pardubic | 
-| Město Blansko | 
-| Město Bohumín | 
-| Město Břeclav | 
-| Město Český Těšín | 
-| Město Hodonín | 
-| Město Cheb | 
-| Město Jindřichův Hradec ​ | 
-| Město Krnov  | 
-| Město Litoměřice ​ | 
-| Město Orlová ​ | 
-| Město Písek | 
-| Město Příbram | 
-| Město Strakonice| 
-| Město Tábor| 
-| Město Třinec| 
-| Město Uherské Hradiště| 
-| Město Valašské Meziříčí| 
-| Statutární město Brno| 
-| Statutární město Děčín| 
-| Statutární město Hradec Králové| 
-| Statutární město Chomutov| 
-| Statutární město Kladno| 
-| Statutární město Most| 
-| Statutární město Opava| 
-| Statutární město Ostrava| 
-| Statutární město Přerov| 
-| Statutární město Ústí nad Labem| 
-| Statutární město Zlín| 
-