Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr [2019/02/05 10:40]
Jakub Míšek [A) Zpracování osobních údajů při poskytování otevřených dat]
dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr [2019/05/21 00:20] (aktuální)
Jakub Míšek [B) Zpracování osobních údajů příjemci dat – tvůrci aplikací]
Řádek 27: Řádek 27:
 ==== B) Zpracování osobních údajů příjemci dat – tvůrci aplikací ==== ==== B) Zpracování osobních údajů příjemci dat – tvůrci aplikací ====
 Obecné nařízení dává osobám, které mají zájem o další užití otevřených dat s osobními údaji možnost využít pouze právní titul uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f), tedy zpracování údajů nezbytné za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce či třetí strany. Jiné právní tituly, které Obecné nařízení nabízí, nejsou aplikovatelné,​ ať už z důvodu jejich textového vymezení, nebo z důvodu obtížné technické proveditelnosti (jako v případě souhlasu se zpracováním). Přesné znění tohoto titulu v Obecném nařízení je „//​zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě//​“. Byť je text tohoto ustanovení upraven oproti znění ve směrnici 95/46/ES (a tedy i oproti zákonu č. 101/2000 Sb.), je možné na ně přiměřeně vztáhnout dosavadní doktrinální a výkladové texty, jako je například [[http://​ec.europa.eu/​justice/​data-protection/​article-29/​documentation/​opinion-recommendation/​files/​2014/​wp217_en.pdf|stanovisko pracovní skupiny WP 29 č. 6/2014]]. Aby mohl být použit tento právní titul, musí správce údajů (tvůrce nebo provozovatel aplikace) splnit dvě podmínky. První z nich je, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmu správce či třetí strany. Druhou podmínkou pak je, že zpracování nepřiměřeným způsobem nezasahuje do soukromí subjektu údajů. Oprávněný zájem musí být v souladu s aplikovatelným právem EU i s národními předpisy. Musí být rovněž dostatečně jasně vyjádřený,​ aby bylo možné prozkoumat jeho proporcionalitu s mírou zásahu do práv subjektu údajů, a nesmí být spekulativní. Vzájemné posouzení těchto dvou podmínek je pak klíčové pro určení toho, zda je možné tento právní titul aplikovat. Na tvůrci nebo provozovateli aplikace pracující s otevřenými daty obsahující osobní údaje bude ležet úkol a odpovědnost zhodnotit, jaké může zpracování osobních údajů jeho aplikací mít důsledky. Pokud by měla intenzita zásahu do ochrany soukromí subjektů údajů převážit oprávněný zájem správce nebo třetí osoby, nemůže se na tento právní titul spolehnout. Obecné nařízení dává osobám, které mají zájem o další užití otevřených dat s osobními údaji možnost využít pouze právní titul uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f), tedy zpracování údajů nezbytné za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce či třetí strany. Jiné právní tituly, které Obecné nařízení nabízí, nejsou aplikovatelné,​ ať už z důvodu jejich textového vymezení, nebo z důvodu obtížné technické proveditelnosti (jako v případě souhlasu se zpracováním). Přesné znění tohoto titulu v Obecném nařízení je „//​zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě//​“. Byť je text tohoto ustanovení upraven oproti znění ve směrnici 95/46/ES (a tedy i oproti zákonu č. 101/2000 Sb.), je možné na ně přiměřeně vztáhnout dosavadní doktrinální a výkladové texty, jako je například [[http://​ec.europa.eu/​justice/​data-protection/​article-29/​documentation/​opinion-recommendation/​files/​2014/​wp217_en.pdf|stanovisko pracovní skupiny WP 29 č. 6/2014]]. Aby mohl být použit tento právní titul, musí správce údajů (tvůrce nebo provozovatel aplikace) splnit dvě podmínky. První z nich je, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmu správce či třetí strany. Druhou podmínkou pak je, že zpracování nepřiměřeným způsobem nezasahuje do soukromí subjektu údajů. Oprávněný zájem musí být v souladu s aplikovatelným právem EU i s národními předpisy. Musí být rovněž dostatečně jasně vyjádřený,​ aby bylo možné prozkoumat jeho proporcionalitu s mírou zásahu do práv subjektu údajů, a nesmí být spekulativní. Vzájemné posouzení těchto dvou podmínek je pak klíčové pro určení toho, zda je možné tento právní titul aplikovat. Na tvůrci nebo provozovateli aplikace pracující s otevřenými daty obsahující osobní údaje bude ležet úkol a odpovědnost zhodnotit, jaké může zpracování osobních údajů jeho aplikací mít důsledky. Pokud by měla intenzita zásahu do ochrany soukromí subjektů údajů převážit oprávněný zájem správce nebo třetí osoby, nemůže se na tento právní titul spolehnout.
-Vedle právě uvedeného, ve specifických případech budou moci správci údajů využít právní titul uvedený v § 17 navrhovaného zákona o zpracování osobních údajů. Toto ustanovení umožňuje zpracování osobních údajů "​slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického,​ uměleckého nebo literárního projevu"​. V souladu s rozhodovací praxí Soudního dvora EU je pak třeba mát za to, že tento účel zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro dosažení možnosti výkonu práva svobody projevu (zejména novinářského,​ akademického a uměleckého) je třeba vykládat spíše široce (viz [[http://​curia.europa.eu/​juris/​document/​document.jsf?​text=&​docid=76075&​pageIndex=0&​doclang=CS&​mode=lst&​dir=&​occ=first&​part=1&​cid=8128054|rozhodnutí ve veci Stamedia ​Oy]]).+Vedle právě uvedeného, ve specifických případech budou moci správci údajů využít právní titul uvedený v § 17 navrhovaného zákona o zpracování osobních údajů. Toto ustanovení umožňuje zpracování osobních údajů "​slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického,​ uměleckého nebo literárního projevu"​. V souladu s rozhodovací praxí Soudního dvora EU je pak třeba mát za to, že tento účel zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro dosažení možnosti výkonu práva svobody projevu (zejména novinářského,​ akademického a uměleckého) je třeba vykládat spíše široce (viz [[http://​curia.europa.eu/​juris/​document/​document.jsf?​text=&​docid=76075&​pageIndex=0&​doclang=CS&​mode=lst&​dir=&​occ=first&​part=1&​cid=8128054|rozhodnutí ve veci Satamedia ​Oy]]).
 Je třeba připomenout,​ že tvůrce nebo provozovatel aplikace pracující s osobními údaji v podobě otevřených má z důvodu jeho statusu správce údajů povinnost splnit rovněž všechny další povinností,​ které se s touto pozicí pojí. Je třeba připomenout,​ že tvůrce nebo provozovatel aplikace pracující s osobními údaji v podobě otevřených má z důvodu jeho statusu správce údajů povinnost splnit rovněž všechny další povinností,​ které se s touto pozicí pojí.
 Rozhodně tedy není platná teze, která se bohužel často objevuje, která tvrdí, že „jakmile jsou data veřejná, tak s tím mohu bez dalšího pracovat“. Rozhodně tedy není platná teze, která se bohužel často objevuje, která tvrdí, že „jakmile jsou data veřejná, tak s tím mohu bez dalšího pracovat“.