Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
standardy:geo:souřadnice-x-y [2018/08/25 00:00]
standardy:geo:souřadnice-x-y [2020/03/20 10:08] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Souřadnice X a Y jako samostatné atributy ======
 +Častou chybou při publikaci prostorových dat je reprezentace prostorové složky tzv. GPS souřadnicemi X a Y ve dvou atributových sloupcích. Tato praxe je špatná, protože nezachycuje geometrický objekt. Kromě toho neumožňuje poskytování složitějších geometrických objektů, jako jsou například shluky bodů, linie, lomené čáry nebo polygony. Chybné jsou i podobné reprezentace,​ jako například sloupec s názvem "​x,​y"​ a dvojice souřadnic jako jeho hodnota.
 +
 +Správnou praxí je poskytovat prostorovou složku formou geometrického objektu, ideálně za použití některého standardizovaného formátu pro reprezentaci geometrických objektů, například **Geography Mark-up Language (GML)** nebo **Well-Known Text (WKT)**. Poskytování geografické polohy jako geometrického objektu je podrobně popsáno v [[https://​pod-test.mvcr.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​prostorová-data/​|Otevřené formální normě Prostorová data]].
 +
 +Pro ukázku uvádíme reprezentaci bodu jako geometrického objektu za použití obou výše zmíněných formátů i zde:
 +
 +**Reprezentace ve WKT**
 +<​code>​POINT(50.056 14.434)</​code>​
 +            ​
 +**Reprezentace v GML**
 +<​code><​gml:​Point srsName="​urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4326"​ srsDimension="​2">​
 +    <​gml:​pos>​50.056 14.434</​gml:​pos>​
 +</​gml:​Point></​code>​