Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
statistika:plnění-nařízení-vlády-2018-01-12 [2019/11/27 12:18]
Jakub Klímek
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, k 12.1.2018 ====== 
-Na této stránce monitorujeme věcné plnění a kvalitu plnění [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-425/zneni-20190101|Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data]]. 
- 
-===== Přehled otevřenosti datových sad ===== 
- 
-V tabulce uvádíme přehled a pod tabulkou detailnější poznámky k datovým sadám, které stále nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu. 
-Sloupec ''Stav'' má hodnotu ''Otevřeno'', pokud jsou splněny podmínky dané legislativou, bez přihlédnutí ke kvalitě splnění. 
-Sloupec ''Bezchybnost'' má hodnotu ''Ano'', pokud je datová sada publikována zcela dle standardů a doporučení zde na https://opendata.gov.cz. 
-Poslední aktualizace proběhla ''12.1.2018''. 
-^ Název datové sady ^ Stav ^ Bezchybnost ^ Povinný subjekt ^ Strojově čitelný formát ^ Otevřený formát ^ Dálkový přístup ^ Neomezené použití ^ Registrace v NKOD ^ Správná registrace v NKOD ^ Správné technické provedení ^  
-| [[#monitor_státní_pokladna|Monitor Státní pokladna]]         | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[http://www.mfcr.cz/|Ministerstvo financí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ano | 
-| [[#jízdní_řády|Jízdní řády]]                                 | <color red>Neotevřeno</color>| <color red>Ne</color>| [[https://www.mdcr.cz/|Ministerstvo dopravy]] | Částečně | Ano | Ano | Neuvedeno | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#cedr_-_centrální_registr_dotací|CEDR - centrální registr dotací]] | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color> | [[http://www.mfcr.cz/|Ministerstvo financí]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-dotace-cedr-iii|Ano]] | Ne  | Ano | 
-| [[#centrální_evidence_volných_pracovních_míst|Centrální evidence volných pracovních míst]] | <color red>Neotevřeno</color>| <color red>Ne</color>| [[https://www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#agentury_práce|Agentury práce]]                           | <color red>Neotevřeno</color>| <color red>Ne</color>| [[https://www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#poskytovatelé_sociálních_služeb|Poskytovatelé sociálních služeb]]   | <color red>Neotevřeno</color>| <color red>Ne</color>| [[https://www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ne       | Ne  | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#datové_schránky|Datové schránky]]                         | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>| [[http://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F170966154|Chybně]] | Ne| Ano | 
-| [[#ares|ARES]]                                               | <color red>Neotevřeno</color>| <color red>Ne</color>| [[http://www.mfcr.cz/|Ministerstvo financí]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#obsazovaná_služební_místa_z_informačního_systému_o_státní_službě_isoss|Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS]] | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color> | [[http://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F255131823|Ano]] | Ano | Ne | 
-| [[#registr_smluv|Registr smluv]]                             | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>| [[http://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F143188372|Ano]] | Ne  | Ano | 
-| [[#veřejné_zakázky|Veřejné zakázky]]                          | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>| [[https://www.mmr.cz|Ministerstvo pro místní rozvoj]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mmr.cz-api-3-action-package_show-id-formulare-f16-az-f19-verejnych-zakazek-pro-zakon-c-134-2016-sb-za-rok-2018|Ano]] | Ne  | Ne  | 
- 
-S případnými dotazy nás [[kontakt:start|můžete kontaktovat]]. 
- 
-===== Detailní informace k jednotlivým datovým sadám ===== 
-Zde uvádíme detailnější poznámky k datovým sadám, které zatím nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu. 
- 
-==== Monitor Státní pokladna ==== 
-Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563|zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví]], ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účetních záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně pro potřeby monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a nemají povahu účetních výkazů nebo finančních výkazů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://monitor.statnipokladna.cz/2017/|Webová aplikace]] 
-  * [[http://monitor.statnipokladna.cz/2017/zdrojova-data/|Data ke stažení]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Nemá otevřené [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] (např. se zakazuje data pozměňovat) 
-  - Datové sady nejsou [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] 
- 
------ 
- 
-==== Jízdní řády ==== 
-Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111|zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě]], ve znění pozdějších předpisů, a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-266|zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[ftp://ftp.cisjr.cz/|FTP server]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Část dat není v [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|otevřeném formátu]] 
-  - Datové sady tvořící jízdní řády nejsou [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] 
-  - Chybí dokumentace datových sad tvořící jízdní řády vysvětlující, jak s daty správně pracovat 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:http|není použito HTTPS]]  
- 
------ 
- 
-==== CEDR - centrální registr dotací ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-dotace-cedr-iii|Dotace - IS CEDR III v NKOD]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Registrace v NKOD neodpovídá standardu DCAT-AP, 1 datová sada má distribuce lišící se obsahem, ne jen formátem. Registrace by měla být rozdělena na jednotlivé datové sady. 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:http|není použito HTTPS]] 
- 
------ 
- 
-==== Centrální evidence volných pracovních míst ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://portal.mpsv.cz/sz/download|Integrovaný portál MPSV]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory nejsou [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]] 
- 
------ 
- 
-==== Agentury práce ==== 
-Informace obsažené v evidenci agentur práce podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://portal.mpsv.cz/sz/download|Integrovaný portál MPSV]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory nejsou [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]] 
- 
------ 
- 
-==== Poskytovatelé sociálních služeb ==== 
-Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108|zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://iregistr.mpsv.cz/socreg|Registr poskytovatelů sociálních služeb]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí data ke stažení, k dispozici je jen webová aplikace 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - [[špatná-praxe:http|Není použito HTTPS]] 
- 
------ 
- 
-==== Datové schránky ==== 
-Informace obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300|zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do?part=opendata|Portál datových schránek]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada je chybně [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F170966154|registrována v NKOD]] - odkazy ke stažení nefungují 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] - jsou ale u chybného záznamu v NKOD 
- 
------ 
- 
-==== ARES ==== 
-Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304|zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_opendata.html.cz|Otevřená data v ARES]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datové sady nejsou [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] 
-  - Různé datové sady používají [[špatná-praxe:komprese|různou kompresi]] 
-  - CSV data používají [[standardy:csv:chybný-oddělovač|středníky jako oddělovače]] 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:http|není použito HTTPS]] 
- 
------ 
- 
-==== Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS ==== 
-Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234|zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F255131823|Obsazovaná služební místa v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datové sady distribuované v CSV formátu mají špatná schémata. Je použito JSON schéma (jazyk pro popis JSON dokumentů) místo [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw|schématu dle CSV on the Web]]. 
- 
------ 
- 
-==== Registr smluv ==== 
-Metadata smluv obsažená v registru smluv podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-340|zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F143188372|Registr smluv v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Záznam v NKOD neodpovídá plně standardu DCAT-AP. Odkaz ke stažené je vyplněn jako odkaz na stránky s přístupem k datové sadě. 
-  - Odkaz na datové schéma vede na ZIP archiv obsahující nejrůznější schémata a textové soubory. 
-  - Registrován je indexový soubor, který je potřeba zpracovávat pro získání dalších odkazů na soubory ke stažení. Vhodnější by bylo volit variantu [[špatná-praxe:limity|kompletního balíku dat a změnových souborů]]. 
- 
------ 
- 
-==== Veřejné zakázky ==== 
-Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek]]. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mmr.cz-api-3-action-package_show-id-formulare-f16-az-f19-verejnych-zakazek-pro-zakon-c-134-2016-sb-za-rok-2018|Veřejné zakázky v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - XML soubor není [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsán schématem]]