Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:urceni-prinosu-publikace [2015/11/28 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Určení přínosů otevření datových sad ======
 +
 +Pro otevřená data je důležité,​ aby jejich existence přinášela nějaký užitek. U každé navrhované datové sady je proto důležité analyzovat, jaké přínosy její otevření přinese. Analýzu provádí Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s Kurátory dat.
 +
 +Při analýze přínosů doporučujeme postupovat následovně:​
 +
 +  - Pro datové sady uvedené ve vzorovém publikačním plánu jsou přínosy identifikovány a lze je převzít.
 +  - Pokud jste do seznamu přidali vlastní datové sady, ohodnoťte pásmově (0 - žádný přínos, 1 - nízký přínos, 2 - střední přínos, 3 - významný přínos) následující přínosy:
 +
 +    * **Posílení transparentnosti** - lepší dostupnost a přístup k informacím o fungování orgánů veřejné správy, například přístup ke smlouvám a veřejným zakázkám; ​
 +    * **Podpora ekonomického růstu** - zveřejněním informací veřejného sektoru jako zdroje pro nové inovace, služby, produkty a podnikatelských příležitostí. Výsledkem může být hospodářský a ekonomický růst; ​
 +    * **Zlepšení služeb veřejné správy a zlepšení kvality života** - veřejný sektor skrze otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a orgánem veřejné správy; ​
 +    * **Podpora opětovného použití dat** - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost dat veřejného sektoru. Díky tomu je jednodušší vyvíjet aplikace a služby postavené na otevřených datech, ​
 +    * **Zlepšení vnímání veřejné správy veřejností** - díky otevřeným datům jsou orgány veřejné správy otevřenější a transparentnější,​ což zlepšuje reputaci poskytovatele dat;   
 +    * **Zlepšení procesů a dat veřejné správy, zlepšení komunikace a spolupráce veřejné správy** - publikace dat ve formátu otevřených dat může napomoci i komunikaci mezi jednotlivými orgány veřejné správy. Publikace otevřených dat může nahradit někdy zbytečně složité předávání dat mezi jednotlivými orgány veřejné správy;
 +    * **Zamezení chyb vzniklých při práci s daty** - dostupnost dat ve strojově čitelném formátu minimalizuje potřebu manuálně přepisovat data z dokumentů do jiných systémů a celkově se sníží chybovost;  ​
 +    * **Snížení počtu dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb.** - zveřejněním otevřených dat se může výrazně snížit počet žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. a tím se výrazně ulehčí poskytovatelům dat; 
 +    * **Pořádek ve vlastních datech** - analýza dat, katalogizace a publikace umožní orgánu veřejné správyu spořádat svá vlastní data a optimalizovat tak vlastní interní procesy;
 +    * **Zvýšení hodnoty dat** strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu Otevřených propojitelných dat. 
 +
 +
 +===== Vzorové podklady =====
 +
 +Jako vzorový podklad použijte Seznam doporučených datových sad k otevření, který obsahuje pro jednotlivé předdefinované přínosy sloupečky. Do nich můžete vyplňovat odhadovanou míru jednotlivých přínosů. Můžete také přidat svoje vlastní přínosy.
 +
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Vzorový publikační plán pro ministerstva]]
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy|Vzorový publikační plán pro centrální orgány]]
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-kraje|Vzorový publikační plán pro kraje]]
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Vzorový publikační plán pro obce s rozšířenou působností]]
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Vzorový publikační plán pro ostatní obce]]