Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
development:poskytovatele [2019/10/04 14:39]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Poskytovatelé otevřených dat ====== ​ 
  
-Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty. 
- 
-===== Co je potřeba udělat před zveřejněním otevřených dat? =====  ​ 
-[[informace:​otevřená-data-blíže|Otevřená data]] mají oporu v legislativě (z. č. 106/1999 Sb.), ale jejich zveřejnění a periodická aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce, proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity (viz [[cinnost:​rozhodnuti-o-otevirani-dat|příklady motivace pro otevírání dat]]). 
- 
-Vedení musí formálně stanovit role (především tzv. [[cinnost:​obsazeni-role-koordinatora|koordinátora otevírání dat]] a určit [[cinnost:​obsazeni-dalsich-roli|příslušné pracovníky/​útvary]],​ kteří se budou na otevírání dat podílet. 
- 
-Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat,​ je nutné připravit a vydat příslušnou [[cinnost:​schvaleni-interni-legislativy|interní legislativu]] (viz připravené [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|vzory interních směrnic]]) 
- 
-===== Jak vybrat data, která by se měla otevírat? ===== 
-Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s kurátory vyberou [[cinnost:​navrh-datovych-sad-ke-zverejneni|možné datové sady]] ke zveřejnění a vytvoří tzv. Publikační plán (jsou připraveny [[vzor:​start|vzory plánů]] pro jednotlivé typy OVM).  
- 
-U každé datové sady společně posoudí přínosy a rizika jejich publikace. 
- 
-U jednotlivých datových sad stanoví (mj. s ohledem na pracnost s přípravou dat) harmonogram publikace. 
- 
-Postup a harmonogram publikace (vytvořený Publikační plán) [[cinnost:​schvaleni-publikacniho-planu|schválí]] vedení. 
- 
-===== Jak připravit publikaci otevřených dat? ===== 
-Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialisty [[cinnost:​analyza-datove-sady|stanoví podobu]] publikovaných dat (tzv. distribucí) a [[cinnost:​urceni-stupne-otevrenosti|stupně otevřenosti]]. ​ 
- 
-Následně zabezpečí export, [[cinnost:​urceni-rizik-publikace|čištění a kontrolu dat]]  v [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|otevřeném formátu]] (pokud nelze data ve vhodném formátu ve stávajících informačních systémech exportovat, je nutné ve spolupráci s dodavateli těchto IS vhodně [[cinnost:​vytvoreni-datoveho-schematu|upravit informační systémy]]). ​   
- 
-U všech datových sad kurátor zajistí [[cinnost:​priprava-katalogizacniho-zaznamu|popsání jejich struktury (tzv. metadat)]] a popis vlastní distribuce.  ​ 
- 
-Ke každé datové sadě je nutné [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|stanovení podmínek užití]] (licence). 
- 
-Vlastní (fyzické) umístění datové sady do vhodného úložiště přístupného z Internetu. 
- 
-===== Jak informovat o publikaci otevřených dat? ===== 
-O publikaci otevřených dat nestačí informovat na svých vlastních internetových stránkách,​ ale musí být [[cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|katalogizována]]. ​   ​ 
- 
-Ze zákona č. 106/1999 Sb. je povinné katalogizování dat v [[https://​data.gov.cz|Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]] ([[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu|návod zde]]). ​   
- 
-Každá instituce se může dále rozhodnout o instalaci a správě vlastního [[cinnost:​instalace-lokalniho-katalogu|lokálního katalogu otevřených dat]] (a případně spravovat tak otevřená data resortních,​ podřízených nebo spolupracujících institucí). Existují technické možnosti, jak tento lokální katalog [[cinnost:​registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|automatizovaně registrovat]] v [[https://​data.gov.cz|NKOD]]. ​     ​ 
- 
-===== Co dělat po zveřejnění otevřených dat? ===== 
-Katalogizací otevřených dat proces publikace nekončí. Datové sady se musí ve stanovených intervalech [[cinnost:​rozhodnuti-o-podobe-aktualizaci|aktualizovat]] a dále je vhodné vyhodnocovat [[cinnost:​vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni|přínosnost]] publikace. 
- 
- 
- 
-===== Kolik to bude stát a kde získat další dovednosti? ===== 
-Díky zapojení pracovníků do činností spojených s publikací dat vznikají přímé či nepřímé náklady spojené s publikací. O finanční náročnosti publikace jednotlivých sad by mělo být rozhodnuto v rámci přípravy publikačního plánu. ​ 
- 
-Ministerstvo vnitra ČR plánuje řadu [[edu:​start|školení]] v oblasti otevřených dat.  ​