Poskytovatelé otevřených dat

Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty.

Otevřená data mají oporu v legislativě (z. č. 106/1999 Sb.), ale jejich zveřejnění a periodická aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce, proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity (viz příklady motivace pro otevírání dat).

Vedení musí formálně stanovit role (především tzv. koordinátora otevírání dat a určit příslušné pracovníky/útvary, kteří se budou na otevírání dat podílet.

Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat, je nutné připravit a vydat příslušnou interní legislativu (viz připravené vzory interních směrnic)

Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s kurátory vyberou možné datové sady ke zveřejnění a vytvoří tzv. Publikační plán (jsou připraveny vzory plánů pro jednotlivé typy OVM).

U každé datové sady společně posoudí přínosy a rizika jejich publikace.

U jednotlivých datových sad stanoví (mj. s ohledem na pracnost s přípravou dat) harmonogram publikace.

Postup a harmonogram publikace (vytvořený Publikační plán) schválí vedení.

Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialisty stanoví podobu publikovaných dat (tzv. distribucí) a stupně otevřenosti.

Následně zabezpečí export, čištění a kontrolu dat v otevřeném formátu (pokud nelze data ve vhodném formátu ve stávajících informačních systémech exportovat, je nutné ve spolupráci s dodavateli těchto IS vhodně upravit informační systémy).

U všech datových sad kurátor zajistí popsání jejich struktury (tzv. metadat) a popis vlastní distribuce.

Ke každé datové sadě je nutné stanovení podmínek užití (licence).

Vlastní (fyzické) umístění datové sady do vhodného úložiště přístupného z Internetu.

O publikaci otevřených dat nestačí informovat na svých vlastních internetových stránkách, ale musí být katalogizována.

Ze zákona č. 106/1999 Sb. je povinné katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) (návod zde).

Každá instituce se může dále rozhodnout o instalaci a správě vlastního lokálního katalogu otevřených dat (a případně spravovat tak otevřená data resortních, podřízených nebo spolupracujících institucí). Existují technické možnosti, jak tento lokální katalog automatizovaně registrovat v NKOD.

Katalogizací otevřených dat proces publikace nekončí. Datové sady se musí ve stanovených intervalech aktualizovat a dále je vhodné vyhodnocovat přínosnost publikace.

Díky zapojení pracovníků do činností spojených s publikací dat vznikají přímé či nepřímé náklady spojené s publikací. O finanční náročnosti publikace jednotlivých sad by mělo být rozhodnuto v rámci přípravy publikačního plánu.

Ministerstvo vnitra ČR plánuje řadu školení v oblasti otevřených dat.