development:poskytovatele

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
development:poskytovatele [2017/05/23 08:29]
tomas.pecha vytvořeno
development:poskytovatele [2019/10/04 14:39]
Jakub Klímek odstraněno
Řádek 3: Řádek 3:
 Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty. Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty.
  
-===== Co je potřeba udělat před zveřejněním otevřených dat? =====+===== Co je potřeba udělat před zveřejněním otevřených dat? =====   
 +[[informace:otevřená-data-blíže|Otevřená data]] mají oporu v legislativě (z. č. 106/1999 Sb.), ale jejich zveřejnění a periodická aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce, proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity (viz [[cinnost:rozhodnuti-o-otevirani-dat|příklady motivace pro otevírání dat]]).
  
 +Vedení musí formálně stanovit role (především tzv. [[cinnost:obsazeni-role-koordinatora|koordinátora otevírání dat]] a určit [[cinnost:obsazeni-dalsich-roli|příslušné pracovníky/útvary]], kteří se budou na otevírání dat podílet.
  
-Organizační edpoklady pro otevírání dat +Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat, je nutné ipravit vydat příslušnou [[cinnost:schvaleni-interni-legislativy|interní legislativu]] (viz ipravené [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|vzory interních směrnic]])
-rozhodnutí vedení o otevírání dat +
-stanovení rolí určení příslušných pracovníků/útvarů +
-íprava schválení interní legislativy (formalizace odpovědností a pravidel publikace formou interní směrnice)+
  
 +===== Jak vybrat data, která by se měla otevírat? =====
 +Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s kurátory vyberou [[cinnost:navrh-datovych-sad-ke-zverejneni|možné datové sady]] ke zveřejnění a vytvoří tzv. Publikační plán (jsou připraveny [[vzor:start|vzory plánů]] pro jednotlivé typy OVM). 
 +
 +U každé datové sady společně posoudí přínosy a rizika jejich publikace.
 +
 +U jednotlivých datových sad stanoví (mj. s ohledem na pracnost s přípravou dat) harmonogram publikace.
 +
 +Postup a harmonogram publikace (vytvořený Publikační plán) [[cinnost:schvaleni-publikacniho-planu|schválí]] vedení.
 +
 +===== Jak připravit publikaci otevřených dat? =====
 +Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialisty [[cinnost:analyza-datove-sady|stanoví podobu]] publikovaných dat (tzv. distribucí) a [[cinnost:urceni-stupne-otevrenosti|stupně otevřenosti]]. 
 +
 +Následně zabezpečí export, [[cinnost:urceni-rizik-publikace|čištění a kontrolu dat]]  v [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|otevřeném formátu]] (pokud nelze data ve vhodném formátu ve stávajících informačních systémech exportovat, je nutné ve spolupráci s dodavateli těchto IS vhodně [[cinnost:vytvoreni-datoveho-schematu|upravit informační systémy]]).   
 +
 +U všech datových sad kurátor zajistí [[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|popsání jejich struktury (tzv. metadat)]] a popis vlastní distribuce.  
 +
 +Ke každé datové sadě je nutné [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|stanovení podmínek užití]] (licence).
 +
 +Vlastní (fyzické) umístění datové sady do vhodného úložiště přístupného z Internetu.
 +
 +===== Jak informovat o publikaci otevřených dat? =====
 +O publikaci otevřených dat nestačí informovat na svých vlastních internetových stránkách, ale musí být [[cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|katalogizována]].    
 +
 +Ze zákona č. 106/1999 Sb. je povinné katalogizování dat v [[https://data.gov.cz|Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]] ([[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu|návod zde]]).   
 +
 +Každá instituce se může dále rozhodnout o instalaci a správě vlastního [[cinnost:instalace-lokalniho-katalogu|lokálního katalogu otevřených dat]] (a případně spravovat tak otevřená data resortních, podřízených nebo spolupracujících institucí). Existují technické možnosti, jak tento lokální katalog [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|automatizovaně registrovat]] v [[https://data.gov.cz|NKOD]].      
 +
 +===== Co dělat po zveřejnění otevřených dat? =====
 +Katalogizací otevřených dat proces publikace nekončí. Datové sady se musí ve stanovených intervalech [[cinnost:rozhodnuti-o-podobe-aktualizaci|aktualizovat]] a dále je vhodné vyhodnocovat [[cinnost:vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni|přínosnost]] publikace.
 +
 +
 +
 +===== Kolik to bude stát a kde získat další dovednosti? =====
 +Díky zapojení pracovníků do činností spojených s publikací dat vznikají přímé či nepřímé náklady spojené s publikací. O finanční náročnosti publikace jednotlivých sad by mělo být rozhodnuto v rámci přípravy publikačního plánu. 
 +
 +Ministerstvo vnitra ČR plánuje řadu [[edu:start|školení]] v oblasti otevřených dat.