Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dokumenty:datová_politika_první_verze [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Ukázka informací z první verze "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" ======
 +====Obsah dokumentu:====
 +
 +
 +1 Úvod
 +
 +1.1 Důvody deklarace datové politiky otevřených dat VS
 +
 +1.2 Cíle Datové politiky otevřených dat VS a navazující přínosy
 +
 +1.3 Vymezení rozsahu platnosti politiky
 +
 +1.4 Zodpovědnost za datovou politiku otevřených dat a její relevantnost
 +
 +2 Formulace datové politiky otevřených dat
 +
 +2.1 Principy datové politiky otevřených dat VS
 +
 +2.2 Pravidla veřejného datového fondu
 +
 +3 Výkladová část
 +
 +3.1 První pilíř - legislativní základ ČR a EU
 +
 +3.2 Druhý pilíř - architektura veřejného datového fondu VS
 +
 +3.3 Třetí pilíř - začlenění publikace otevřených dat veřejné správy do informační architektury VS ČR
 +
 +3.3.1 Zakomponovaný proces „Zveřejňování informací jako otevřená data“ do informační koncepce
 +
 +3.3.2 Principy a požadavky zakomponované do Informační koncepce ČR
 +
 +4 Slovník použitých pojmů
 +
 +5 Použité zdroje
 +
 +
 +
 +==== Vybrané pasáže z první verze "Datové politiky otevřených dat veřejné správy". ====
 +
 +**1.2 ****Cíle Datové politiky otevřených dat VS a navazující přínosy**
 +
 +Datová politika otevřených dat VS je nedílnou součástí VDF a jejím cílem je:
 +  * vytvořit základ pro organizační zajištění správné a vhodné funkcionality VDF,
 +  * prosazení standardů při publikaci dat a odstranění nejednotnosti publikování,
 +  * zajistit harmonizovaný (konzistentní) veřejný datový fond VS.
 +Dosažení cílů umožní i naplnění přínosů vyplývajících z otevřenosti veřejné správy, mezi které patří především: 
 +  * vytvoření podmínek pro snadnější kontrolu veřejné správy,
 +  * posílení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy,
 +  * větší zapojení občanů do rozhodování,
 +  *  zefektivnění veřejné správy a zlepšení kvality života občanů,
 +  *  zlepšení procesů a dat veřejné správy,
 +  * zlepšení služeb veřejné správy. 
 +
 +
 +
 +**2.1 Principy datové politiky otevřených dat VS**  
 +  - **„Open data by default“** – výchozí přístup VS k publikování dat: všechny informace lze publikovat jako otevřená data a patří do VDF, pokud neexistují důvody, které tomu brání. Nehledáme, co lze otevřít, ale co nelze otevřít. To platí především pro informace vedené jako údaje v Informačních systémech veřejné správy (dále jen „ISVS“) spravovaných orgány VS.
 +  - **„Open data first“** – jakákoliv publikace dat VS musí být realizována nejdříve v podobě otevřených dat do VDF a až následně je možné k nim řešit vhodné uživatelské rozhraní, případně je publikovat v nějaké jiné podobě.
 +  - **Veřejné datové zdroje s dálkovým přístupem - povinná součást veřejného datového fondu** – data, k nimž je v zákonech předepsána povinnost orgánu VS poskytnout dálkový přístup neomezenému okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací, musí být povinnou součástí veřejného datového fondu VS.
 +  - **Vysoká kvalita a kvantita publikovaných dat** – otevřená data VS musí být včasná, komplexní, přesná, v maximální možné míře v původní, nemodifikované podobě a na nejvyšší možné úrovni granularity. Musí používat jasný a srozumitelný jazyk, využívat možností sémantického slovníku, a umožňovat konzumentům dat poskytnutí zpětné vazby poskytovateli za účelem zkvalitnění publikovaných dat.
 +  - **Použitelnost dat všemi zájemci o data** – otevřená data musí být poskytnuta k dispozici zdarma pro komerční i nekomerční použití a bez jakýchkoliv byrokratických překážek, jako jsou například požadavky na registraci nebo uzavření smlouvy. Technicky lze omezit přístup pouze takovému subjektu, jehož chování prokazatelně vykazuje známky útoku s cílem vyřadit z provozu službu zajišťující přístup otevřeným datům.
 +  - **Uspokojování poptávky veřejnosti** -  každý OVM poskytuje jako otevřená data všechny své informace, po kterých existuje poptávka veřejnosti, pokud jejich poskytnutí není vyloučeno.
 +  - **Publikace dat jako prostředek pro zlepšení veřejné správ**y – poskytovatelé si budou vyměňovat zkušenosti s publikací navzájem s jinými organizacemi, budou otevření a transparentní při přípravě dat a jejich publikaci. 
 +  - **Publikace dat jako prostředek pro podporu inovací** – poskytovatelé budou podporovat zvyšování gramotnosti v oblasti otevřených dat ve svých organizacích, podporovat vývojáře, občany, občanská sdružení a organizace při dalším zhodnocování publikovaných dat.
 +  - **Veřejný datový fond je tvořen otevřenými daty** – veškerá publikovaná data zahrnutá do VDF musí naplňovat principy kvalitních otevřených dat. Kvalitní otevřená data musí být:
 +      * **Kompletní** – data nejsou předmětem žádných omezení z pohledu úplnosti, vlastnictví, bezpečnosti, privilegií,
 +      * **Primární** – data pochází z původního zdroje s největší mírou detailu, bez agregací a modifikací.
 +      * **Aktuální** – data jsou aktualizována dle deklarované periodicity aktualizace, která je co možná nejkratší.
 +      * **Dostupná** – data jsou dostupná na internetu ke stažení zdarma, musí být dostupná v trvalých internetových umístěních, ve stabilních formátech a tak dlouho, jak je to možné.
 +      * **Strojově čitelná** – data jsou reprezentována ve struktuře, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat jednotlivé údaje a jejich vnitřní strukturu.
 +      * **Nediskriminační** – data jsou dostupná komukoliv bez nutnosti registrace, nebo bez vystavení nějakým jiným administrativním překážkám (např. nutnosti uzavřít smlouvu s poskytovatelem).
 +      * **Neproprietární** - data jsou dostupná ve formátech, které jsou otevřené a nejsou předmětem nějaké exklusivity.
 +      * **Bez licenčních omezení** – data nejsou předmětem copyright, patentů, autorskoprávní ochrany, obchodních značek, obchodních tajemství, jsou ošetřena odpovídajícími legislativními dokumenty.
 +      * **Katalogizovaná v NKOD** – jak vyplývá ze zákona č.106/1999 Sb. 
 +      * **Důvěryhodná** – publikovaná data musí být elektronicky podepsaná nebo doplněna osvědčením autenticity. Registrace v NKOD prostřednictvím datových schránek splňuje požadavek na důvěryhodnost poskytovatele dat.
 +      * **Zdokumentovaná** – data jsou publikovaná současně s detailní dokumentací popisující jejich strukturu a sémantiku (význam).
 +      * **Bezpečná pro otevřen**í – data nesmí obsahovat žádný spustitelný obsah.
 +      * **Navržená s účastí veřejnosti** – veřejnost by měla být určující jak při výběru publikovaných dat, tak i při jejich dalším zkvalitňování (prostřednictvím zpětné vazby).
 +
 +
 +
 +**2.2 Pravidla veřejného datového fondu VS**
 +
 +K zajištění harmonizace (konzistence) a celkové kvality VDF slouží následující seznam pravidel, jejichž dodržování při publikaci otevřených dat je závazné pro všechny povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 123/1998 Sb. a další, které poskytují informace odpovídajícím způsobem na základě zvláštních zákonů. Nedodržení kteréhokoliv uvedeného pravidla bude mít za následek nezařazení publikovaných dat do VDF. 
 +
 +Pro zahrnutí publikovaných dat do Veřejného datového fondu VS je nutné, aby publikovaná data dodržovaly následující pravidla:
 +
 +  - **Naplnění principů otevřených dat** – publikovaná data musí důsledné dodržovat principy otevřených dat a podmínky vyplývající ze zákona č.106/1999 Sb.
 +  - **Povinnou katalogizaci v NKOD** - každá publikovaná datová sada musí splňovat podmínky pro katalogizaci v NKOD (dokumentace, logická datová schémata, metadata, podmínky užití, celková kvalita dat) a také musí být v NKOD katalogizována.
 +  - **Dodržení publikačních standardů umístěných na Portálu otevřených dat** – publikovaná data musí vycházet z doporučených standardů pro datová schémata, struktury metadat, katalogizační záznamy, názvy a významy datových položek v datových sadách …
 +  - **Zachycení vazeb na jiná publikovaná data** – publikovaná data jsou významově harmonizovaná vůči Sémantickému slovníku VS a propojená data mají zachyceny vazby na jiná publikovaná data. 
 +  - **Naplnění principů propojených dat** – publikovaná propojená data zahrnutá do veřejného datového fondu VS musí naplňovat principy propojených otevřených dat a dodržovat konvence propojených otevřených dat vydaných Ministerstvem vnitra ČR. 
 +
 +Podmínkou pro zahrnutí otevřených dat do VDF je splnění požadavků na celkovou kvalitu publikovaných dat.  Kvalitní otevřená data jsou otevřená data, která kromě naplnění legislativních požadavků též splňují následující pravidla:
 +
 +  - Otevřená data jsou katalogizována v NKOD v podobě jednotlivých datových sad.
 +  - Datová sada je tvořena logicky souvisejícími údaji organizovanými do záznamů (historicky též zvaných vět) se stejným datovým typem. Datová sada je poskytována v podobě jednoho či více datových souborů ke stažení ze sítě WWW zvaných distribuce datové sady.
 +    *    Jednotlivé distribuce datové sady se liší pouze v datovém formátu, nikoliv ve svém obsahu.
 +    *    Alespoň jedna z distribucí je poskytována v otevřeném a strojově čitelném formátu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a je opatřena podmínkami užití, které neomezují žádné (legální) užití jejího obsahu, především nezamezuje ani komerčnímu užití. Zároveň je poskytována bez zbytečných překážek.
 +            *    Není možné podmiňovat přístup k distribuci registrací, uzavřením smlouvy, získáním aplikačního klíče, přihlašováním apod. 
 +            *    Přístup k distribuci může být subjektu omezen pouze v případě, že jeho chování vykazuje známky útoku s cílem vyřadit z provozu službu zajišťující přístup k distribuci.
 +            *    Každá distribuce v otevřeném a strojově čitelném formátu je opatřena logickým datovým schématem vyjádřeným ve vhodném a běžně používaném jazyku pro popis datových schémat, pokud takový jazyk pro daný formát existuje. Distribuce je vůči svému logickému datovému schématu validní.
 +            *    Prvky definované logickým datovým schématem, jejichž sémantika je v kontextu datové sady významná, jsou propojeny na pojmy sémantického slovníku pojmů za účelem harmonizace sémantiky datových sad.
 +  - Datová sada je detailně zdokumentována především za účelem maximálního možného zamezení dezinterpretace jejího obsahu.
 +  - Obsah datové sady je aktualizován dle periodicity, kterou OVM deklarovalo při katalogizaci datové sady v NKOD.
 +
  
  • dokumenty/datová_politika_první_verze.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)