edu:start_on-line

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
edu:start_on-line [2020/11/30 18:18]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-======On-line vzdělávání v oblasti otevřených dat.====== 
-Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid. Většina našich vzdělávacích aktivit byla vázána na prezenční formu a osobní přítomnost lektorů, což ve stávající situaci není možné. Z tohoto důvodu doplňujeme základní školení také o jeho on-line podobu. 
- 
-Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení. Na základě obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost je pořízení nahrávky a její archivace do 31.12.2034 nezbytná vzhledem k požadavkům čerpání projektu. 
- 
-[[https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767|Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost]] 
- 
-Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce (Nařízení EU č. 2016/679, čl. 6 odst. 1 písm. f). Nahrávku bude archivovat Ministerstvo vnitra České republiky. 
- 
- 
-**On-line podoba základního školení „SK0 Úvod k otevřeným datům“ od prosince 2020.**  
-  * Školení (4 hod) je rozděleno na dvě části po 2 hodinách, aby účastníci nebyli vystavování velké okamžité časové zátěži a mohli si ho přizpůsobit svým časovým možnostem. 
-  * Obě části školení budou probíhat vždy ve stejný den, přičemž není podmínkou, aby účastníci absolvovali obě části najednou. 
-  * Termíny konání vždy v každý první a třetí čtvrtek v měsíci, konkrétní termíny jsou uvedeny v registračním formuláři. 
-  * Termíny budou vypisovány s dvou měsíčním předstihem a budou vždy uvedeny v registračním formuláři. 
-  * Podmínkou konání je min 5 účastníků.  
-  * Účast na školení je možná pouze na základě předběžné registrace prostřednictvím registračního formuláře. 
-  * Účastníci školení obdrží certifikát o účasti po absolvování obou částí školení. 
-  * K realizaci školení je využita technologie WebEx.  
-  * Pokyny k přihlášení obdrží přihlášený účastník vždy předem mailem. 
-  * Pro účastníky školení bude prostředí zpřístupněno vždy 10 minut před zahájením. 
-  * Registraci na školení je možné provést on-line způsobem, nebo stažením formuláře a jeho odesláním na adresu [[otevrenadata@mvcr.cz]]. 
-  * {{ :edu:školení:registrační_formulář_jednotlivce.docx |Registrační formulř}} 
- 
-====Obsah školení „SK0 - Úvod k otevřeným datům“ a časy konání.==== 
-===Část 1. - 9:00 hod – 11:00 hod.=== 
-  * Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat. 
-  * Přínosy otevřených dat, jejich využití. 
-  * Otevřená data ve světě, EU a v ČR. 
-  * Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD. 
-  * Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF.  
-  * Strategické dokumenty, legislativa. 
-===Část 2. - 13:00 – 15:00 hod.=== 
-  * Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie. 
-  * Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití. 
-  * Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely. 
-  * Národní katalog otevřených dat (NKOD). 
- 
- 
-<html> 
-<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRkzVRCfSVpRMUmlXENZcCvwWXL_nUxsUt_BoZU2idhfPa2Q/viewform?embedded=true" width="640" height="1300" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Načítání…</iframe> 
-</html> 
-