Vzdělávání v oblasti otevřených dat

Zájemcům o publikaci otevřených dat zdarma nabízíme podporu v podobě školení, workshopů, miniprojektů a konzultací.

Od prosince 2020 jsou k dispozici webová on-line školení „Úvod do otevřených dat“.

Podívejte se na termíny a možnosti registrace.

Aktuálně nejsou naplánována žádná prezenční školení. V případě zájmu si můžete o další školení napsat.

Každá organizace je v jiném stádiu na cestě za otevřenými daty, a tak je pro každou organizaci vhodná jiná struktura vzdělávacích aktivit. Naše nabídka je vždy přizpůsobena stavu v dané organizaci.

Cílíme na:

 • budování a rozšiřování znalostní základny,
 • vysvětlení principů a správných postupů spojených s otevřenými daty,
 • získání praktických dovedností nutných k otevření dat.

Poskytujeme:

 • Školení - zaměřené na vytvoření znalostní základny.
 • Workshopy - pracovní workshopy se zástupci konkrétních orgánů veřejné správy a místních samospráv, diskuze publikačních plánů, nastavení procesů publikace otevřených dat.
 • On - line vzdělávání - zatím v přípravě.

Informace k již proběhlým školením včetně souvisejících dokumentů naleznete v archivu školení.

 • Základní osvěta – první seznámení s otevřenými daty.
 • Příprava prostředí – zahájení přípravy organizace na vstup do oblasti otevřených dat (osvěta a školení konkrétních pracovníků odpovědných za budoucí publikaci otevřených dat).
 • „První datová sada“ – rozhodnutí organizace o zahájení reálné publikace otevřených dat (podpora a specializované aktivity).
 • Provozní publikace – publikace otevřených dat je standardní součást informačních systémů a procesů v organizaci, respektuje předepsané standardy, OFN a požadavky na kvalitu, organizace se aktivně účastní relevantních pracovních skupin a komunitních setkání v oblasti otevřených dat
 • Pokročilá publikace – publikace propojených dat, využívání sémantického slovníku, aktivní zapojení do tvorby standardů OFN.

Vzdělávací aktivity jsou tvořeny vzájemně provázanými školeními, workshopy, konzultacemi a doplněny on-line vzděláváním ve formě kurzů umístěných na portálu otevřených dat (v přípravě) a doplňujícími dokumenty, Témata vzdělávacích aktivit pokrývají všechny oblasti související s otevřenými daty a všechny jsou realizovány členy projektového týmu projektu „Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy“ Struktura vzdělávacích aktivit umožňuje konkrétní organizaci v závislosti na jejím aktuálně dosaženém stupni zavádění otevřených dat:

 • vybrat vhodnou vzdělávací aktivitu,
 • zkompletovat optimální program vzdělávání/spolupráce,
 • navrhnout i jiné formy podpory a spolupráce s aktivním zapojením členů projektu, zaměřené na předem specifikované oblasti aktivit související s publikací otevřených dat v konkrétní organizaci.

SK0 - Úvod k otevřeným datům.

 • Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat
 • Otevřená data ve světě, EU a v ČR
 • Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD.
 • Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF
 • Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie, publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
 • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 • Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa

SK1 - Interoperabilita datových sad, konceptuální datové modelování a sémantika.

 • (Školení připravováno).
 • Vymezení obsahu datových sad, návrh jejich struktur.
 • Využívání standardů (OFN), zařazení nových struktur s potenciálem jejich sdílení mezi standardy.
 • Tvorba konceptuálních datových modelů.
 • Číselníky, řešení sémantiky obsahu datových sad, sémantické slovníky.

SK2 - Práce s veřejným datovým fondem a architektura veřejné správy.

 • (Školení připravováno).
 • Způsoby publikace a využívání otevřených dat veřejného datového fondu (VDF).
 • Role otevřených dat v kontextu architektury veřejné správy, jejich význam a související specifika.

SK3 - Využívání a propagace otevřených dat.

 • (Školení připravováno).
 • Způsoby práce s publikovanými datovými sadami.
 • Tvorba nových kontextů na základě publikovaných datových sad.
 • Využití otevřených dat v datových článcích.
 • Propagace otevřených dat všem zainteresovaným stranám.

Pracovní workshopy probíhají se zástupci konkrétních organizací veřejné správy a místních samospráv za účelem diskuze jejich publikačních plánů, nastavení jejich procesů publikace a podpory při dalších aktivitách v oblastech otevřených dat.

Počet účastníků je obvykle omezen na účastníky z jedné organizace a rovněž místo konání je obvykle v místě příslušné organizace.

WS01 - "Tvorba publikačního plánu".

 • Vytvoření publikačního plánu dané organizace.

WS02 - "Příprava dat k publikaci".

 • Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě dat a způsobů publikovaní datových sad.

WS03 - "Katalogy a katalogizace OD ".

 • Poskytnutí pomoci při výběru vhodného řešení lokálního katalogu včetně jeho zprovoznění.

WS04 - "Konceptuální modelování a OFN“.

 • Zaměření na návrh struktur datových sad pomocí tvorby konceptuálních modelů a využívání existujících standardů OFN.

WS05 - "Příprava a publikace propojených otevřených dat ".

 • Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě a publikaci dat ve formátu propojených dat.

WS06 - "Práce s daty veřejného datového fondu (VDF)".

 • Podpora a pomoc při publikaci a využívání otevřených dat veřejného datového fondu v konkrétní organizaci.
 • Zaměřené na řešení konkrétních problémů při publikaci dat v podobě otevřených dat pracovníky VS ČR.
 • Konzultace jsou poskytovány všemi dostupnými formami (osobně, telefonicky, emailem, on-line video komunikací).
 • Poskytované konzultace a poradenství jsou součástí projektu “Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy (KODI). Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/001398, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Pravidla programu vyžadují pro splnění náležitostí projektu vést evidenci aktivit souvisejících s přímým plněním plánovaných výstupů projektu. Z tohoto důvodu budou účastníci konzultací dodatečně požádáni o poskytnutí podpisu účasti na konzultaci prostřednictvím zaslaného „Záznamu o konzultaci“.
 • V průběhu roku 2020 budou postupně uváděny na portále otevřených dat moduly zaměřené na poskytnutí vzdělání v oblastech otevřených dat prostřednictvím internetu.
 • edu/start.txt
 • Poslední úprava: 2020/12/01 07:10
 • autor: Jakub Klímek