nastroj:ckan-api

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nastroj:ckan-api [2018/06/18 07:58]
Jakub Klímek
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Technické standardy pro aplikační rozhraní lokálních katalogů ====== 
-Aby mohl být lokální katalog registrován v NKOD, musí nabízet aplikační rozhraní (API) splňující následující specifikaci. API je webová služba obsahující funkce **package_list** a **package_show** ze specifikace [[http://docs.ckan.org/en/latest/api/index.html|CKAN API verze 3]]. Výstup funkce package_show je rozšířen o dodatečná metadata. Výstupy obou funkcí jsou ve formátu [[http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/ECMA-404.pdf|JSON (ECMA-404)]]. 
- 
-Obě funkce musí být přístupné na adrese lokálního katalogu pod pevně stanovenými URL. 
- 
-Příklad: lokální katalog běží na adrese https://data.organizace.cz. Funkce **package_list** je pak přístupná na adrese https://data.organizace.cz/api/3/action/package_list a funkce **package_show** je pak přístupná na adrese https://data.organizace.cz/api/3/action/package_show?id=datova-sada-1 kde "datova-sada-1" je ID konkrétní datové sady v lokálním katalogu sestávající z malých písmen bez diakritiky, čísel, podtržítek a pomlček. 
- 
-===== package_list ===== 
-Odpověď na volání funkce **package_list** obsahuje v poli **result** seznam ID všech datových sad obsažených v katalogu. Tato ID se pak použijí pro volání funkce **package_show**. 
-Odpověď má tvar: 
-<code>{ 
-   "success": true,  
-   "result": [ 
-      "datova-sada-1",  
-      "datova-sada-2",  
-      "datova-sada-3" 
-   ] 
-}</code> 
-===== package_show ===== 
- 
-Odpověď na volání funkce **package_show** s parametrem id obsahujícím ID datové sady obsahuje mimo jiné [[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|kompletní metadata datové sady a všech jejích distribucí]]. Pole **result** obsahuje mimo jiné následující parametry: 
- 
- 
-^Název pole ^Název položky ^Datový typ ^Povinnost ^Příklad hodnoty ^ 
-| title | Název datové sady | Řetězec | Ano | Kontroly | 
-| notes | Popis datové sady | Řetězec | Ano | Seznam kontrol od 1.1.2012 | 
-| frequency | Periodicita aktualizace | Řetězec dle [[https://project-open-data.cio.gov/iso8601_guidance/|ISO 8601]] | Ano | R/P3M | 
-| ruian_type | Související geografické území - typ prvku RÚIAN | Typ prvku RÚIAN | Ano | ST | 
-| ruian_code | Související geografické území - kód prvku RÚIAN | Řetězec | Ano | 1 | 
-| theme | Klasifikace dle EuroVoc |Seznam URL oddělený mezerou |Ne|http://eurovoc.europa.eu/171 | 
-| maintainer_email | Email Kurátora dat | E-mail | Ne | verejnadata@INSTITUCE.cz | 
-| maintainer | Jméno Kurátora dat | Řetězec | Ne | Jan Novák | 
-| schema |Odkaz na dokumentaci datové sady |URL | Ne| https://www.INSTITUCE.cz/open-data/dokumentace-ds1.html | 
-| tags | Klíčová slova| pole objektů |Ano| viz níže | 
-| temporal_start | Dotčené časové období od |datum ve formátu xsd:date | Ne | 2012-01-01 | 
-| temporal_end | Dotčené časové období do | datum ve formátu xsd:date | Ne | 2014-12-31 | 
-| publisher_uri | URL poskytovatele dat | URL | Ano | https://www.INSTITUCE.cz | 
-| publisher_name | Název poskytovatele dat | Řetězec | Ano | INSTITUCE | 
-| resources | Datové zdroje | pole objektů | Ano | viz níže | 
- 
-Navíc pole result obsahuje: 
- 
-  * položku name obsahující ID datové sady použité jako parametr funkce **package_show** a zobrazené v seznamu vráceném funkcí **package_list**. 
-Příklad:  
-<code>"name": "coi-kontroly"</code> 
-  * Pole klíčových slov, kde každé je reprezenováno objektem o dvou položkách se stejným obsahem **name** a **display_name**. 
-Příklad:  
-<code>"tags": [{ 
- "display_name": "kontroly", 
- "name": "kontroly" 
-}],</code> 
-  * Pole obsahující metadata jednotlivých datových zdrojů **resources**, viz popis distribuce. 
- 
-V poli resources má každá distribuce (datový zdroj) mimo jiné následující parametry: 
- 
- 
-^ Název pole ^Název položky ^Datový typ ^Povinnost ^Příklad hodnoty ^ 
-| url | Odkaz na stažení datového zdroje | URL | Ano | https://www.INSTITUCE.cz/open-data/kontroly.trig | 
-| format | Formát datového zdroje | [[https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml|MIME typ]] | Ano | application/trig | 
-| license_link | Odkaz na podmínky užití | URL | Ano | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/|https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/]] | 
-| name | Název datového zdroje | Řetězec | Ne | Kontroly | 
-| describedBy | Odkaz na strojově čitelné schéma datového zdroje | URL | Ne | https://www.INSTITUCE.cz/open-data/ontologie.trig| 
-| describedByType | Formát schématu datového zdroje | [[https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml|MIME typ]] | Ne | application/trig | 
-| temporal_start | Dotčené časové období od | datum ve formátu xsd:date | Ne | 2015-01-01 | 
-| temporal_end | Dotčené časové období do | datum ve formátu xsd:date | Ne | 2015-12-31 | 
- 
-{{:nastroj:package_show.json|Kompletní příklad výstupu funkce package_show}} 
- 
-<WRAP center round info 60%> 
-Dle standardu DCAT jsou podmínky užití vlastností datového zdroje, jelikož každý datový zdroj může mít podmínky jiné. Položku **license_link** lze uvést i v poli datové sady **result**, pak se interpretuje jako že jsou podmínky užití stejné pro všechny datové zdroje. 
-</WRAP> 
- 
-==== Příklady existujících rozhraní ==== 
-Zde uvádíme příklady existujících rozhraní pro harvestaci NKOD. Upozorňujeme ale, že [[statistika:start|ne všechny zcela splňují]] specifikaci uvedenou výše: 
-  * Český statistický úřad: [[http://vdb.czso.cz/pll/eweb/lkod.package_list|package_list]], [[https://vdb.czso.cz/pll/eweb/lkod.package_show?id=cis1051|package_show]] 
-  * [[https://data.cssz.cz/|Česká správa sociálního zabezpečení]]: [[https://data.cssz.cz/api/3/action/package_list|package_list]], [[https://data.cssz.cz/api/3/action/package_show?id=zamestnanci-cssz-dle-vzdelani|package_show]] 
-  * [[http://opendata.praha.eu/|Opendata hlavního města Prahy]]: [[http://opendata.praha.eu/api/3/action/package_list|package_list]], [[http://opendata.praha.eu/api/3/action/package_show?id=ipr-absolutni_vysky_budov|package_show]] 
  
  • nastroj/ckan-api.1529301485.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)