edu:on-line

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
edu:on-line [2021/03/31 10:27]
Drahomír Chocholatý [Upřesnění informací ke konání školení]
edu:on-line [2021/03/31 11:55]
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
-====== On-line vzdělávání v oblasti otevřených dat ====== +<WRAP center round tip 60%> 
-Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid-19. Většina našich vzdělávacích aktivit byla vázána na prezenční formu a osobní přítomnost lektorů, což ve stávající situaci není možné. Z tohoto důvodu doplňujeme základní školení také o jeho on-line podobu.+Stránka byla přesunuta na [[https://data.gov.cz/vzdělávání/on-line/|Portál otevřených dat]] 
 +</WRAP>
  
-Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení. Na základě obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost je pořízení nahrávky a její archivace do 31.12.2034 nezbytná vzhledem k požadavkům čerpání projektu. 
- 
-[[https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767|Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost]] 
- 
-Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce (Nařízení EU č. 2016/679, čl. 6 odst. 1 písm. f). Nahrávku bude archivovat Ministerstvo vnitra České republiky. 
-====Základní informace k on-line školením:==== 
-  * Účast na školení je možná pouze na základě [[edu:on-line#registrační_formulář|registrace prostřednictvím registračního formuláře]]. 
-  * Podmínkou konání je min 5 účastníků. 
-  * K realizaci školení je využita technologie WebEx.  
-  * Pokyny k přihlášení obdrží přihlášený účastník vždy předem mailem. 
-  * Pro účastníky školení bude prostředí zpřístupněno vždy 10 minut před zahájením. 
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
-======Školení "Co jsou otevřená data"====== 
-**Původně vedeno pod názvem "Úvod k otevřeným datům část 1.".** 
- 
-Spolu se školením "Publikační plán a publikace dat" tvoří dvojici základních vstupních školení zaměřených na seznámení s kompletní problematikou otevřených dat. Otevřená data jsou významnou součástí komunikace veřejné správy s veřejností a také jedním ze základních stavebních kamenů její budované architektury. Význam, roli a nepostradatelnost otevřených dat zvýrazňuje i jejich zakomponování do legislativy ČR. 
-====Upřesnění informací ke konání školení==== 
-  * ** Termíny konání: první a třetí čtvrtek v měsíci, konkrétní aktuální termíny jsou uvedeny v registračním formuláři vždy pro nadcházející období.** 
-  * Plánované termíny v nadcházejícím období: 15.4.2021, 6.5.2021, 20.5.2021, **vždy od 9:00 hod do 11:00 hod.** 
-  * Účastníci školení obdrží certifikát o účasti. 
-  * [[/edu:on-line#registrační_formulář|Registrační formulář.]] 
-====Obsah školení==== 
-  * Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat. 
-  * Přínosy otevřených dat, jejich využití. 
-  * Otevřená data ve světě, EU a v ČR. 
-  * Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD. 
-  * Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF.  
-  * Strategické dokumenty, legislativa. 
-====Školení je určeno primárně pro:==== 
-  * pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují, 
-  * pracovníky oddělení informatiky, 
-  * pracovníky z tiskového odboru. 
- 
----- 
-======Školení "Publikační plán a publikace dat"====== 
-**Původně vedeno pod názvem „Úvod k otevřeným datům část 2.“.** 
- 
-Spolu se školením "Co jsou otevřená data" tvoří dvojici základních vstupních školení zaměřených na seznámení s kompletní problematikou otevřených dat. Otevřená data jsou významnou součástí komunikace veřejné správy s veřejností a také jedním ze základních stavebních kamenů její budované architektury. Význam, roli a nepostradatelnost otevřených dat zvýrazňuje i jejich zakomponování do legislativy ČR. 
-====Upřesnění informací ke konání školení==== 
-  * **Termíny konání: první a třetí čtvrtek v měsíci, konkrétní aktuální termíny jsou uvedeny v registračním formuláři vždy pro nadcházející období.** 
-  * Plánované termíny v nadcházejícím období: 15.4.2021, 6.5.2021, 20.5.2021, **vždy od 13:00 hod do 15:00 hod.** 
-  * Účastníci školení obdrží certifikát o účasti. 
-  * [[/edu:on-line#registrační_formulář|Registrační formulář.]] 
-====Obsah školení==== 
-  * Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie. 
-  * Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití. 
-  * Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely. 
-  * Národní katalog otevřených dat (NKOD). 
-====Školení je určeno primárně pro:==== 
-  * pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují, 
-  * pracovníky oddělení informatiky, 
-  * pracovníky z tiskového odboru. 
- 
----- 
-======Školení “Propojená data jako další stádium vývoje OD”====== 
-Propojená data jsou způsob práce s daty na Webu, který řeší zásadní problémy, které se vyskytují při práci s daty v tradičních datových formátech, ať už tabulkových (CSV) či hierarchických (XML, JSON). Jedná se o problémy s identifikací věcí a propojováním dat o věcech, a také s popisem významu dat o věcech. 
-====Upřesnění informací ke konání školení==== 
-  * Termín konání je vždy vypisován s dvou měsíčním předstihem. 
-  * **Aktuální termín: 20.4.2021, 13:00 – 17:00 hod** 
-  * Školení (4 hod) je rozděleno na dvě části s potřebnou přestávkou. 
-  * [[/edu:on-line#registrační_formulář|Registrační formulář.]] 
-====Obsah školení==== 
-  * Základy propojených dat ukázané na problémech tradičních datových formátů a jejich řešení, úvod do slovníků pro popis významu dat. 
-  * Základy datového modelu RDF a jeho serializací. Datový model RDF je na Webu používán pro reprezentaci propojených dat. 
-  * Základy dotazovacího jazyka SPARQL, který se používá pro dotazování nad daty v RDF stejně, jako se pro relační data používá jazyk SQL. 
-====Školení je určeno primárně pro:==== 
-  * pracovníky oddělení informatiky 
- 
----- 
-======Školení „Právní úprava otevřených dat“====== 
-Školení seznámí účastníky se právním zakotvením otevřených dat v kontextu českého právního řádu a práva EU. Otevřená data jsou již pevně zahrnuta do právní úpravy informací veřejného sektoru a přístupu k nim. Po absolvování školení účastník bude chápat otevřená data v širším kontextu eGovernmentu, včetně nakládání s informacemi a daty veřejného sektoru. 
-Školení se nezaměřuje na zvláštní problematiku právních překážek pro poskytování a opětovné užití otevřených dat. Tyto otázky osvětluje specializované navazující školení. 
-====Upřesnění informací ke konání školení==== 
-  * **Aktuální termín: 14.5.2021, 9:00 - 11:00 hod** 
-  * Školení je plánováno na 2 hodiny 
-  * [[/edu:on-line#registrační_formulář|Registrační formulář.]] 
-====Obsah školení==== 
-  * Data a informace veřejného sektoru. 
-  * Právo na informace, přístup a opakované užití informací veřejného sektoru. 
-  * Otevřená data v českém právním řádu. 
-  * Výhled do budoucna (chystané novely, nařízení o správě dat). 
-  * Základní právní otázky spojené s poskytováním dat. 
-    * Jaká data mohu poskytovat? 
-    * Jaké právní problémy se mohou při poskytování objevit? 
-    * Jak zajistit minimální právní standard poskytovaných otevřených dat (podmínky užití)? 
-====Školení je určeno primárně pro==== 
-  * pracovníky právních oddělení, kteří budou představovat podporu v průběhu procesu otevírání dat, 
-  * pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují, 
-  * vedoucí pracovníky, kteří o případném otevření dat mohou rozhodnout. 
- 
----- 
-======Školení „Práva k informacím a datům: Právní překážky pro otevřená data“====== 
-Školení seznámí účastníky se specifickými právními překážkami, které je třeba vyřešit v průběhu procesu poskytování otevřených dat a během jejich opětovného užití. Školení se zaměří zejména na problematiku práv duševního vlastnictví a jejich licencování. Ve druhé části se školení zaměří na otázky ochrany osobních údajů a možnosti poskytování a opětovného užití datových sad, které osobní údaje obsahují. Po absolvování školení se účastník dokáže orientovat v režimech ochrany dat a dokáže s nimi pracovat tak, aby zajistil co nejširší možnou opětovnou použitelnost dat, při které zároveň nebude docházet k zásahu do práv třetích stran. 
-====Upřesnění informací ke konání školení==== 
-  * **Aktuální termín: 11.6.2021, 9:00 - 12:00 hod** 
-  * Školení je plánováno na 3 hodiny 
-  * [[/edu:on-line#registrační_formulář|Registrační formulář.]] 
-====Obsah školení==== 
-  * Práva k informacím a datům: Výzvy pro poskytovatele i uživatele dat. 
-  * Autorskoprávní a databázová ochrana. 
-    * Úvod do problematiky autorského práva a sui generis databázové ochrany. 
-    * Příklady možného výskytu chráněného obsahu při poskytování otevřených dat.  
-    * Licencování: Veřejné licence Creative Commons. 
-  * Ochrana osobních údajů. 
-    * Stručný úvod do problematiky. 
-    * Zveřejňování datových sad s osobními údaji. 
-    * Opětovné užití datových sad s osobními údaji. 
-====Školení je určeno primárně pro==== 
-  * pracovníky právních oddělení, kteří budou představovat podporu v průběhu procesu otevírání dat, 
-  * pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují, 
-  * vedoucí pracovníky, kteří o případném otevření dat mohou rozhodnout. 
- 
----- 
- 
-======Registrační formulář====== 
- 
-<html> 
-<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRkzVRCfSVpRMUmlXENZcCvwWXL_nUxsUt_BoZU2idhfPa2Q/viewform?embedded=true" width="640" height="750" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Načítání…</iframe> 
-</html> 
  • edu/on-line.txt
  • Poslední úprava: 2021/03/31 11:55
  • autor: Jakub Klímek