Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

informace:kontext:demokracie-a-otevřené-vládnutí [2018/12/19 14:07] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Podpora demokracie a otevřeného vládnutí ======
  
 +**Otevřená data v oblasti podpory demokracie a otevřeného vládnutí jsou zejména využívána jako nástroj pro zajištění transparentnosti.**
 +
 +V oblasti otevřeného vládnutí se dnes vyskytuje řada pojmů, jejichž význam je často zaměňován nebo i nepřesně interpretován.
 +
 +**E-government** ​
 +  * E-government je moderní digitální veřejná správa, využívající k výkonu svých působností digitální infrastrukturu,​ realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, důvěryhodné,​ propojené, přístupné,​ bezpečné, dostupné a efektivní. (Citace z informační koncepce ČR, Digitální Česko, 2018)
 +  * E-government je protokol pro jednosměrnou komunikaci a elektronickou správu VS.
 +  * V e-governmentu je využití ICT zaměřeno na vylepšení a digitalizaci služeb VS.
 +  * Specifikem e-governmentu v ČR bude vytvářený "​Veřejný datový fond", který bude učen pro publikované veřejné údaje VS ve formátu otevřených dat a stane se také základní metodou pro sdílení veřejných údajů mezi veřejněprávními subjekty navzájem.
 +  * //​**Specifický cíl 5.10 informační koncepce ČR:**//
 +      * Veřejný datový fond - tvořený publikovanými veřejnými údaji veřejné správy je základní metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. Veřejný datový fond se od pouhé publikace automatizovaně čitelných Open Dat posune též k publikaci právně závazných,​ platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady.
 +**E-governance**
 +  * E-governance je obousměrný komunikační protokol.
 +  * Využití prostředků ICT je zaměřeno na interakci s různými sociálními partnery, skupinami a ekonomickými subjekty.
 +  * Používání otevřených dat je klíčové v boji proti korupci vlády, pro posílení postavení občanů a posílení otevřenosti vládnutí.
 +**Join up government**
 +  * Join up government je termín vytvořený v devadesátých letech pro starou správní doktrínu nazvanou "​koordinace"​. V obecném smyslu koordinace ve staré správní doktríně naznačuje, že všechny části výkonné vlády by měly být vzájemně propojeny a vzájemně se doplňovat. ​
 +  * Cílem koordinace ve vládě je mít možnost představit lidem jedinou tvář a působit jako jediná jednotka na několika dosud vzájemně souvisejících problémech
 +**E-democracy** - jedná se o formu vlády, ve které se předpokládá,​ že všichni dospělí občané jsou způsobilí prostřednictvím informačních technologií se přímo zapojit do návrhů, vývoje a tvorby zákonů.
 +{{ :​edu:​open_governance.png |}}
 +**Open government a open governance**
 +  * OECD definuje otevřenou vládu jako "​kulturu vládnutí založenou na inovativních a udržitelných veřejných politikách a postupech inspirovaných zásadami transparentnosti,​ odpovědnosti a účasti, které podporují demokracii."​
 +  * Základní pilíře:
 +    * transparentnost - transparentnost se týká zveřejňování příslušných dokumentů a dalších informací o vládním rozhodování a veřejné činnosti směrem k veřejnosti způsobem, který je relevantní,​ přístupný,​ včasný a přesný: ​
 +        * relevantní a přístupné znamená, že informace by měly být srozumitelné, ​
 +        * ve vhodném formátu (pro opakované použití),
 +        * šité na míru specifické potřebě různých konzumentů,​
 +        * informace by měly být aktuální, přesné a úplné.
 +    * spoluúčast
 +        * Spoluúčast na tvorbě politik znamená otevření vládních rozhodovacích procesů občanům, podnikům a veřejným správám s cílem zvyšování vytvářených veřejných hodnot.
 +    * zodpovědnost
 +        * Zodpovědností se rozumí odpovědnost vlády a její povinnost informovat své občany o všech rozhodnutích,​ která činí, skládání účtů ze všech provedených aktivit, nést odpovědnost za svou výkonnost jako celku i výkonnost jejích veřejných činitelů. Vláda dostala mandát od obyvatel, proto mají občané právo za účelem udržení a posílení demokratického řádu ji posuzovat za její činy. V kultuře vlády by měla být vnořena odpovědnost skládat účty vůči svým občanům bez ohledu na to, zda ji aktivně požadují nebo ne
 +    *  spolupráce
 +        * Spolupráce na veřejných službách představuje spolupráci s třetími stranami s cílem poskytnout přidanou hodnotu při návrhu veřejných služeb a/nebo při jejich poskytování. Spolupráce se také zaměřuje na využívání principů orientovaných na služby, jako jsou jejich opětovné znovu použití, kompozice a modularita služeb. Vytvářená hodnota se netýká pouze zapojené podnikatelské sféry do nově koncipovaných služeb, ale zejména přidané vytvořené hodnoty samotné společnosti.
 +  * Základní (otevřené) přístupy:
 +      * otevřená data
 +      * otevřené procesy
 +      * otevřené služby