Podpora demokracie a otevřeného vládnutí

Otevřená data v oblasti podpory demokracie a otevřeného vládnutí jsou zejména využívána jako nástroj pro zajištění transparentnosti.

V oblasti otevřeného vládnutí se dnes vyskytuje řada pojmů, jejichž význam je často zaměňován nebo i nepřesně interpretován.

E-government

 • E-government je moderní digitální veřejná správa, využívající k výkonu svých působností digitální infrastrukturu, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, důvěryhodné, propojené, přístupné, bezpečné, dostupné a efektivní. (Citace z informační koncepce ČR, Digitální Česko, 2018)
 • E-government je protokol pro jednosměrnou komunikaci a elektronickou správu VS.
 • V e-governmentu je využití ICT zaměřeno na vylepšení a digitalizaci služeb VS.
 • Specifikem e-governmentu v ČR bude vytvářený „Veřejný datový fond“, který bude učen pro publikované veřejné údaje VS ve formátu otevřených dat a stane se také základní metodou pro sdílení veřejných údajů mezi veřejněprávními subjekty navzájem.
 • Specifický cíl 5.10 informační koncepce ČR:
  • Veřejný datový fond - tvořený publikovanými veřejnými údaji veřejné správy je základní metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. Veřejný datový fond se od pouhé publikace automatizovaně čitelných Open Dat posune též k publikaci právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady.

E-governance

 • E-governance je obousměrný komunikační protokol.
 • Využití prostředků ICT je zaměřeno na interakci s různými sociálními partnery, skupinami a ekonomickými subjekty.
 • Používání otevřených dat je klíčové v boji proti korupci vlády, pro posílení postavení občanů a posílení otevřenosti vládnutí.

Join up government

 • Join up government je termín vytvořený v devadesátých letech pro starou správní doktrínu nazvanou „koordinace“. V obecném smyslu koordinace ve staré správní doktríně naznačuje, že všechny části výkonné vlády by měly být vzájemně propojeny a vzájemně se doplňovat.
 • Cílem koordinace ve vládě je mít možnost představit lidem jedinou tvář a působit jako jediná jednotka na několika dosud vzájemně souvisejících problémech

E-democracy - jedná se o formu vlády, ve které se předpokládá, že všichni dospělí občané jsou způsobilí prostřednictvím informačních technologií se přímo zapojit do návrhů, vývoje a tvorby zákonů. Open government a open governance

 • OECD definuje otevřenou vládu jako „kulturu vládnutí založenou na inovativních a udržitelných veřejných politikách a postupech inspirovaných zásadami transparentnosti, odpovědnosti a účasti, které podporují demokracii.“
 • Základní pilíře:
  • transparentnost - transparentnost se týká zveřejňování příslušných dokumentů a dalších informací o vládním rozhodování a veřejné činnosti směrem k veřejnosti způsobem, který je relevantní, přístupný, včasný a přesný:
   • relevantní a přístupné znamená, že informace by měly být srozumitelné,
   • ve vhodném formátu (pro opakované použití),
   • šité na míru specifické potřebě různých konzumentů,
   • informace by měly být aktuální, přesné a úplné.
  • spoluúčast
   • Spoluúčast na tvorbě politik znamená otevření vládních rozhodovacích procesů občanům, podnikům a veřejným správám s cílem zvyšování vytvářených veřejných hodnot.
  • zodpovědnost
   • Zodpovědností se rozumí odpovědnost vlády a její povinnost informovat své občany o všech rozhodnutích, která činí, skládání účtů ze všech provedených aktivit, nést odpovědnost za svou výkonnost jako celku i výkonnost jejích veřejných činitelů. Vláda dostala mandát od obyvatel, proto mají občané právo za účelem udržení a posílení demokratického řádu ji posuzovat za její činy. V kultuře vlády by měla být vnořena odpovědnost skládat účty vůči svým občanům bez ohledu na to, zda ji aktivně požadují nebo ne
  • spolupráce
   • Spolupráce na veřejných službách představuje spolupráci s třetími stranami s cílem poskytnout přidanou hodnotu při návrhu veřejných služeb a/nebo při jejich poskytování. Spolupráce se také zaměřuje na využívání principů orientovaných na služby, jako jsou jejich opětovné znovu použití, kompozice a modularita služeb. Vytvářená hodnota se netýká pouze zapojené podnikatelské sféry do nově koncipovaných služeb, ale zejména přidané vytvořené hodnoty samotné společnosti.
 • Základní (otevřené) přístupy:
  • otevřená data
  • otevřené procesy
  • otevřené služby
 • informace/kontext/demokracie-a-otevřené-vládnutí.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • (upraveno mimo DokuWiki)