standardy:geo:chybejici-crs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
standardy:geo:chybejici-crs [2020/03/20 07:39]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Chybějící definice souřadnicového referenčního systému ===== 
  
-Častou chybou je uvádění souřadnic bez uvedení použitého souřadnicového referenčního systému. Souřadnice jsou často udávány jako **x** a **y**, **lat** a **lon** nebo jako **GPS souřadnice**. Tato interpretace je nesprávná a matoucí. Důležité je uvádět se souřadnicemi i jejich souřadnicový referenční systém. Souřadnice, které jsou často chybně uváděny jako lat a lon nebo GPS souřadnice, tedy zeměpisná šířka a délka, jsou zpravidla v souřadnicovém systému WGS-84. Jeho zkratka v registru EPSG je 4326.  
- 
-Mezi další nejčastěji používané souřadnicové referenční systémy patří Evropský terestrický referenční systém ETRS-89 s kódem 4258. Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK, ve kterém je veden například Katastr nemovitostí ČR, nebo Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), bývá v GIS nejčastěji používán ve formě s převrácenými osami X a Y jako takzvaný S-JTSK / Krovak East North  s EPSG kódem 5514. 
- 
-Uvedení použitého souřadnicového referenčního systému záleží i na použité reprezentaci prostorových objektů. Většina formátů (GML, GeoJSON...) má definici souřadnicového refernčního systému jako součást zápisu geometrie. Následuje příklad definice souřadnicového referečního systému v GML: 
- 
-    <ad:geometry> 
-      <gml:Point gml:id="P.AD.22547665" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2"> 
-        <gml:pos>-731037.56 -1053052.98</gml:pos> 
-      </gml:Point> 
-    </ad:geometry> 
- 
-Jiné formáty reprezentaci souřadnicového refernčního systému tak snadno neumožǔjí. Pak je potřeba souřadnicový referenční systém uvést například jako další atributový slupec, jako v následujícím příkladu CSV:  
- 
-    WKT_Geometry,CRS 
-    "LINESTRING(14.450325965881346 50.05789646795757, 14.450948238372803 50.05791713211645, 14.45121645927429 50.05803422884852)",http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 
-     
-V některých případech je možné zapsat souřadnicový referenční systém například v hlavičce souboru, ale je nutné si uvědomit, že v ideálním případě bude otevřených prostorových dat využito tak, aby data bylo možné zobrazit ve webových či desktopových aplikacích v mapě. Pokud nebude souřadnicový referenční systém definován, je možné, že se data vůbec nepodaří zobrazit nebo zpracovat.