standardy:geo:souřadnice-x-y

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:geo:souřadnice-x-y [2018/08/24 16:08]
Michal Med
standardy:geo:souřadnice-x-y [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Souřadnice X a Y jako samostatné atributy ====== 
-Častou chybou při publikaci prostorových dat je reprezentace prostorové složky tzv. GPS souřadnicemi X a Y ve dvou atributových sloupcích. Tato praxe je špatná, protože nezachycuje geometrický objekt. Kromě toho neumožňuje poskytování složitějších geometrických objektů, jako jsou například shluky bodů, linie, lomené čáry nebo polygony.  
- 
-Správnou praxí je poskytovat prostorovou složku formou geometrického objektu, ideálně za použití některého standardizovaného formátu pro reprezentaci geometrických objektů, například **Geography Mark-up Language (GML)** nebo **Well-Known Text (WKT)**. Poskytování geografické polohy jako geometrického objektu je podrobně popsáno v [[draft:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|části zabývající se publikací prostorových dat na stupni otevřenosti 3]]. 
- 
-Pro ukázku uvádíme reprezentaci bodu jako geometrického objektu za použití obou výše zmíněných formátů i zde: 
- 
-**Reprezentace ve WKT** 
-<code>POINT(50.056 14.434)</code> 
-             
-**Reprezentace v GML** 
-<code><gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326" srsDimension="2"> 
-    <gml:pos>50.056 14.434</gml:pos> 
-</gml:Point></code> 
  
  • standardy/geo/souřadnice-x-y.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)