Souřadnice X a Y jako samostatné atributy

Častou chybou při publikaci prostorových dat je reprezentace prostorové složky tzv. GPS souřadnicemi X a Y ve dvou atributových sloupcích. Tato praxe je špatná, protože nezachycuje geometrický objekt. Kromě toho neumožňuje poskytování složitějších geometrických objektů, jako jsou například shluky bodů, linie, lomené čáry nebo polygony. Chybné jsou i podobné reprezentace, jako například sloupec s názvem „x,y“ a dvojice souřadnic jako jeho hodnota.

Správnou praxí je poskytovat prostorovou složku formou geometrického objektu, ideálně za použití některého standardizovaného formátu pro reprezentaci geometrických objektů, například Geography Mark-up Language (GML) nebo Well-Known Text (WKT). Poskytování geografické polohy jako geometrického objektu je podrobně popsáno v Otevřené formální normě Prostorová data.

Pro ukázku uvádíme reprezentaci bodu jako geometrického objektu za použití obou výše zmíněných formátů i zde:

Reprezentace ve WKT

POINT(50.056 14.434)

Reprezentace v GML

<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326" srsDimension="2">
    <gml:pos>50.056 14.434</gml:pos>
</gml:Point>
  • standardy/geo/souřadnice-x-y.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1