legislativa:digitální_česko

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

legislativa:digitální_česko [2019/10/07 10:52]
Drahomír Chocholatý [Zásady (architektonické principy) eGovernmentu související s otevřenými daty]
legislativa:digitální_česko [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== digitální ; Česko ====== 
-===== Vládní program digitalizace České republiky 2018+ (říjen 2018) ===== 
  
- 
-„Digitální Česko“ je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce.  
- 
-Zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením: 
-  *  **Česko v digitální Evropě** - zajištění jednotného a proaktivního/inovativního přístupu České republiky k problematice digitální agendy na úrovni Evropské unie. 
-  *  **Informační koncepce České republiky** , (Digitální veřejná správa) - zaměřená na digitalizaci v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni a je vytvořená na základě pověření zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (celkově se jedná o oblast problematiky známou pod názvem „e-Government“ České republiky) - [[https://www.mvcr.cz/soubor/vladni-program-digitalizace-ceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepce-cr.aspx|odkaz na dokument]] 
-  *  **Koncepce Digitální ekonomika a společnost** - řeší průřezově problematiku, jejíž části leží mimo přímou gesci veřejné moci. 
-    * Elektronické zdravotnictví (eHealth, Health 4.0) 
-    * Elektronické vzdělávání  
-    * Elektronická kultura (eCulture) 
-    * Inovace, výzkum a vývoj 4.0 
-    * Průmysl 4.0 
-    * Stavebnictví 4.0 
-    * Koncept SMART Region/City/Village 
-    * a další. 
- 
-[[https://www.mvcr.cz/soubor/vladni-program-digitalizace-ceske-republiky-2018-digitalni-cesko-uvodni-dokument.aspx|Odkaz na úvodní dokument vládního programu digitalizace České republiky 2018+]] 
-==== Hlavní cíle pilíře „Informační koncepce České republiky“: ==== 
- 
-  - **Uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy** 
-  - **Digitálně přívětivá legislativa** 
-  - **Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu** 
-  - **Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě** 
-  - **Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy** 
-==== Cíle a dílčí cíle týkající se přímo problematiky otevřených dat: ==== 
- 
-** Cíl č.1 Uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy** 
- 
-  * **Dílčí cíl 1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat.**  
-    * Kvantita a zejména kvalita obsahu publikovaných **otevřených dat** je klíčem k budování pokročilých služeb vedoucí ke znalostní společnosti.  
-    * Cílem je mít všechna klíčová data publikována způsobem umožňujícím jejich jednoduché strojové zpracování. 
-**Cíl č.5 - Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy** 
-  * **Dílčí cíl 5.10 Veřejný datový fond**  
-    * Veřejný datový fond tvořený publikovanými veřejnými údaji veřejné správy je základní metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR.  
-    * Veřejný datový fond se od pouhé publikace automatizovaně čitelných** Open Dat** posune též k publikaci právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady. 
-  * **Dílčí cíl 5.11 GeoInformace.**  
-    * Cílem je navrhnout a realizovat datovou politiku, zajistit interoperabilitu, odstranit duplicity a zpřístupnit prostorové informace ve vlastnictví veřejné správy a ve veřejném zájmu pro přívětivé veřejné služby stejně/obdobně, jako tomu u ostatních referenčních a autoritativních údajů v PPDF (například při on-line žádostech ve stavebním řízení).  
-    * Je potřeba také propojit centrální sdílené prostorové informace s informacemi ve správě krajských datových center a dalších systémů územních samospráv, které slouží zejména pro územní plánování, krizové řízení a další oblasti využívající geoinformací, v podobě Digitální technické mapy ČR a datových zdrojů vzniklých na základě použití metody BIM – Informačního modelování staveb. 
-    * Dále bude rozvíjen potenciál geoinformací a informací o stavbách jako **otevřených dat**. 
-==== Zásady (architektonické principy) eGovernmentu související s otevřenými daty ==== 
- 
-Informační koncepce ČR rovněž definuje řadu základní zásad (architektonických principů) eGovernmentu, které budou uplatněny při naplňování informační koncepce.  
- 
-Principy zaměřené na  otevřená data: 
- 
-  * **P4 - Otevřenost a transparentnost (Openness and Transparency)**  
-    * Orgány veřejné správy mezi sebou mají sdílet informace a data a musí občanům a podnikům umožnit přístup ke kontrole vlastních údajů a možné opravě; musí uživatelům umožnit sledování správních procesů, které se jich týkají a musí do koncipování a poskytování služeb zapojit zúčastněné strany (například podniky, výzkumné pracovníky a neziskové organizace) a spolupracovat s nimi. 
-  * **P13 - Otevřená data jako standard (Open Data by default)** 
-    * Veřejné údaje evidované orgány veřejné správy ve spravovaných ISVS musí být zveřejňovány jako otevřená data.  
-    * Pro neveřejné údaje musí být jako otevřená data zveřejňována jejich anonymizovaná podoba, souhrn nebo statistika, nebo obdobná forma, pokud může mít význam pro uživatele těchto dat.  
-    * V případě, že orgány veřejné správy sdílejí veřejné údaje (včetně anonymizované podoby neveřejných údajů, souhrnů nebo statistik) musí je sdílet jako otevřená data. 
- 
- 
-[[https://www.mvcr.cz/soubor/vladni-program-digitalizace-ceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepce-cr.aspx|Informační koncepce ČR]] 
  • legislativa/digitální_česko.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)