digitální ; Česko

„Digitální Česko“ je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce.

Zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením:

 • Česko v digitální Evropě - zajištění jednotného a proaktivního/inovativního přístupu České republiky k problematice digitální agendy na úrovni Evropské unie.
 • Informační koncepce České republiky , (Digitální veřejná správa) - zaměřená na digitalizaci v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni a je vytvořená na základě pověření zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (celkově se jedná o oblast problematiky známou pod názvem „e-Government“ České republiky) - odkaz na dokument
 • Koncepce Digitální ekonomika a společnost - řeší průřezově problematiku, jejíž části leží mimo přímou gesci veřejné moci.
  • Elektronické zdravotnictví (eHealth, Health 4.0)
  • Elektronické vzdělávání
  • Elektronická kultura (eCulture)
  • Inovace, výzkum a vývoj 4.0
  • Průmysl 4.0
  • Stavebnictví 4.0
  • Koncept SMART Region/City/Village
  • a další.

Odkaz na úvodní dokument vládního programu digitalizace České republiky 2018+

 1. Uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy
 2. Digitálně přívětivá legislativa
 3. Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu
 4. Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě
 5. Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy

Cíl č.1 Uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy

 • Dílčí cíl 1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat.
  • Kvantita a zejména kvalita obsahu publikovaných otevřených dat je klíčem k budování pokročilých služeb vedoucí ke znalostní společnosti.
  • Cílem je mít všechna klíčová data publikována způsobem umožňujícím jejich jednoduché strojové zpracování.

Cíl č.5 - Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy

 • Dílčí cíl 5.10 Veřejný datový fond
  • Veřejný datový fond tvořený publikovanými veřejnými údaji veřejné správy je základní metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR.
  • Veřejný datový fond se od pouhé publikace automatizovaně čitelných Open Dat posune též k publikaci právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady.
 • Dílčí cíl 5.11 GeoInformace.
  • Cílem je navrhnout a realizovat datovou politiku, zajistit interoperabilitu, odstranit duplicity a zpřístupnit prostorové informace ve vlastnictví veřejné správy a ve veřejném zájmu pro přívětivé veřejné služby stejně/obdobně, jako tomu u ostatních referenčních a autoritativních údajů v PPDF (například při on-line žádostech ve stavebním řízení).
  • Je potřeba také propojit centrální sdílené prostorové informace s informacemi ve správě krajských datových center a dalších systémů územních samospráv, které slouží zejména pro územní plánování, krizové řízení a další oblasti využívající geoinformací, v podobě Digitální technické mapy ČR a datových zdrojů vzniklých na základě použití metody BIM – Informačního modelování staveb.
  • Dále bude rozvíjen potenciál geoinformací a informací o stavbách jako otevřených dat.

Informační koncepce ČR rovněž definuje řadu základní zásad (architektonických principů) eGovernmentu, které budou uplatněny při naplňování informační koncepce.

Principy zaměřené na otevřená data:

 • P4 - Otevřenost a transparentnost (Openness and Transparency)
  • Orgány veřejné správy mezi sebou mají sdílet informace a data a musí občanům a podnikům umožnit přístup ke kontrole vlastních údajů a možné opravě; musí uživatelům umožnit sledování správních procesů, které se jich týkají a musí do koncipování a poskytování služeb zapojit zúčastněné strany (například podniky, výzkumné pracovníky a neziskové organizace) a spolupracovat s nimi.
 • P13 - Otevřená data jako standard (Open Data by default)
  • Veřejné údaje evidované orgány veřejné správy ve spravovaných ISVS musí být zveřejňovány jako otevřená data.
  • Pro neveřejné údaje musí být jako otevřená data zveřejňována jejich anonymizovaná podoba, souhrn nebo statistika, nebo obdobná forma, pokud může mít význam pro uživatele těchto dat.
  • V případě, že orgány veřejné správy sdílejí veřejné údaje (včetně anonymizované podoby neveřejných údajů, souhrnů nebo statistik) musí je sdílet jako otevřená data.

Informační koncepce ČR

 • legislativa/digitální_česko.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • autor: 127.0.0.1