Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:geo:souřadnice-x-y [2018/07/24 23:32] (aktuální)
Michal Med vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Souřadnice X a Y jako samostatné atributy ======
 +Častou chybou při publikaci prostorových dat je reprezentace prostorové složky tzv. GPS souřadnicemi X a Y ve dvou atributových sloupcích. Tato praxe je špatná, protože nezachycuje geometrický objekt a jasně nedefinuje souřadnicový systém nebo alespoň jednotky, v kterých jsou souřadnice uvedeny. Kromě toho neumožňuje poskytování složitějších geometrických objektů, jako jsou například shluky bodů, linie, lomené čáry nebo polygony. ​
 +
 +Správnou praxí je poskytovat prostorovou složku formou geometrického objektu, ideálně za použití některého standardizovaného formátu pro reprezentaci geometrických objektů, například **Geography Mark-up Language (GML)** nebo **Well-Known Text (WKT)**. Poskytování geografické polohy jako geometrického objektu je podrobně popsáno v [[draft:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|části zabývající se publikací prostorových dat na stupni otevřenosti 3]].
 +
 +Pro ukázku uvádíme reprezentaci bodu jako geometrického objektu za použití obou výše zmíněných formátů i zde:
 +
 +**Reprezentace ve WKT**
 +<​code>​POINT(50.056 14.434)</​code>​
 +            ​
 +**Reprezentace v GML**
 +<​code><​gml:​Point srsName="​urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4326"​ srsDimension="​2">​
 +    <​gml:​pos>​50.056 14.434</​gml:​pos>​
 +</​gml:​Point></​code>​