Analýza nejžádanějších datových sad

Na základě závazků 4.2.1 z Třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 a závazků koordinátora digitální agendy byly zveřejněny výsledky, které byly vyhodnocovány ve formě on-line dotazníků.

První kolo vyhodnocování open data wishlistu bylo uzavřeno k 30. 4. Do té doby bylo sesbíráno 86 podnětů na datové sady, které zajímají zástupce odborné i laické veřejnosti. Nejčastěji byl zájem projeven o data z katastru nemovitostí (12x) a o data obsažená v informačním systému ARES (9x). Požadované informace byly následně dle možnosti jejich publikace v podobě otevřených dat rozřazeny do pěti kategorií.

  • Kategorie 1 – Informace jsou již součástí nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, a existuje tedy povinnost jejich poskytování v podobě otevřených dat.
  • Kategorie 2 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data, a do budoucna je z právního hlediska možné zahrnout je do nařízení vlády. To je možné pouze u takových informací, u nichž již existuje primární povinnost jejich poskytování povinnými subjekty. Jinými slovy, nařízení vlády umožňuje stanovit, že informace, které má již povinný subjekt povinnost poskytovat, budou poskytována jako otevřená data. Nařízení však neumožňuje založit věcně novou povinnost poskytovat informace.
  • Kategorie 3 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data na základě diskrece povinného subjektu (v souladu s ustanovením, § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v současné době však není možné tyto informace zařadit do nařízení vlády, protože neexistuje primární povinnost jejich poskytování.
  • Kategorie 4 – Informace není možné poskytovat jako otevřená data. Obvykle to je z toho důvodu, že existuje zvláštní úprava poskytování těchto informací, která má aplikační přednost před obecnou úpravou obsaženou v zákoně č. 106/1999 Sb.
  • Kategorie 5 – Informace jsou zcela vyňaty z působnosti zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Právní úprava otevřených dat se tak na ně přímo nevztahuje a pro jejich poskytování je třeba se řídit jejich zvláštními právními předpisy.

Následují jednotlivé kategorie s vybranými identifikovanými datovými sadami a subjektem, který by je mohl, nebo měl, poskytovat. U kategorií 4 a 5 je v sloupci „Identifikace problému“ doplněna informace o tom, proč byla daná informace do kategorie zařazena.

Datová sada Povinný subjekt
Jízdní řády Ministerstvo dopravy
ARES (Obchodní rejstřík) Ministerstvo financí
Informace z centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR III) Ministerstvo financí
Informační systém veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj
Elektronická evidence výdajů orgánů veřejné správy Ministerstvo financí
Datová sada Povinný subjekt
Seznam příjemců dotací státního zemědělského investičního fondu Státní zemědělský investiční fond
Seznamy znalců a tlumočníků Ministerstvo spravedlnosti
Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstvo spravedlnosti
Údaje z registru poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru Česká národní banka
Informace z registru směnárníků Česká národní banka
Informace ze seznamu bank Česká národní banka
Národní registr poskytovatelů zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví
Školský rejstřík Ministerstvo školství
Data o kontrolách obecních úřadů Krajské úřady, Ministerstvo vnitra
Seznam léčivých prostředků Státní ústav pro kontrolu léčiv
Seznam zdravotnických prostředků a osob s nimi nakládajícími Státní ústav pro kontrolu léčiv
Registr práv a povinností Ministerstvo vnitra
Údaje z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace (RUIAN) Český úřad zeměměřický a katastrální
Datová sada Povinný subjekt
Dokumenty vlády včetně metadat Úřad vlády
Seznam znaleckých ústavů Ministerstvo spravedlnosti
Centrální registr evidenčních orgánů Ministerstvo spravedlnosti
Seznam soudců Ministerstvo spravedlnosti
Seznam státních zástupců Ministerstvo spravedlnosti
Soudní statistika Ministerstvo spravedlnosti
Seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv Ministerstvo spravedlnosti
Statistiky Czechpoint Ministerstvo vnitra
Systemizace služebních míst vedená v ISoSS Ministerstvo vnitra
Kompletní data o veřejných zakázkách z NEN Ministerstvo pro místní rozvoj
Anonymizované datové matice z národních didaktických testů (Státní maturity) Ministerstvo školství
Lesní hospodářské osnovy Ústav pro hospodářskou úpravu
Měření pohybu stavby/podloží na stavbě D8 Ředitelství silnic a dálnic (doporučujeme spíše žádat o informace skrze ustanovení z. č. 106/1999 Sb.)
Data o blokovém čištění v městech ČR Samosprávy
Databáze informací o vozidlech a registračních značkách, jejichž odcizení bylo oznámeno Policii České republiky Policie ČR
Místa dopravních nehod Policie ČR
Pátrání po osobách Policií ČR Policie ČR
Výškopis ČR Český úřad zeměměřický a katastrální
Historické mapy ČR Český úřad zeměměřický a katastrální
Datová sada Identifikace problému
Katastr nemovitostí, ceny pozemků, vlastníci nemovitostí atd. Správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální. Katastr nemovitostí má vlastní právní úpravu poskytování informací. Pro možnost poskytovat tyto informace v podobě otevřených dat by bylo nezbytné nejprve zásadně změnit právní úpravu katastru nemovitostí.
Záznam o stavu vozidla dle VIN Datová sada je problematická z důvodu ochrany osobních údajů.
Data z registrů vedených dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Není možné poskytovat jako otevřená data z důvodu zvláštní zákonné úpravy, která upravuje způsob přístupu k datům.
Dlužníci na sociální pojištění Není možné poskytovat jako otevřená data z důvodu ochrany osobních údajů.
Datová sada Správce dat Identifikace problému
Počet domén v české národní doméně .cz CZ.NIC CZ.NIC není v tomto ohledu povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. Není možné aby mu byla nařízením uložena povinnost poskytovat informace jako otevřená data.
Registrované ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví Informace, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, jsou vyloučeny z působnosti zákona 106/1999 Sb., a právní úprava otevřených dat se na ně proto nevztahuje.
Počet uživatelů internetu podle poskytovatele připojení Poskytovatelé služeb elektronických komunikací Detailní statistické údaje mají k dispozici poskytovatelé služeb elektronických komunikací, kteří nejsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb.
Strategické hlukové mapy Ministerstvo zdravotnictví Informace o životním prostředí jsou poskytovány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Tento předpis je vůči zákonu 106/1999 Sb. ve vztahu speciality, a proto se na tyto informace právní úprava otevřených dat nepoužije. Do budoucna budeme usilovat o legislativní sblížení obou režimů a možnosti aplikace právní úpravy otevřených dat i na informace o životním prostředí.
Mapy znečištění ovzduší Ministerstvo životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav Jde o informace o životním prostředí, viz výše.
Povodňové mapy Ministerstvo životního prostředí, Výzkumný ústav vodohospodářský Jde o informace o životním prostředí, viz výše.