dokumenty:analýza-wishlist-autoprůmysl

Action unknown: siteexport_addpage

Analýza datových sad - wishlist autoprůmysl

Na základě spolupráce s průmyslovým sektorem a zájemci o otevřená data byla vypracována analýza informací, o které zástupci automobilového průmyslu projevili zájem vzhledem k možnostem jejich dalšího užití.

Analýza je zpracována k 31. 8. 2018.

Požadované informace byly následně dle možnosti jejich publikace v podobě otevřených dat rozřazeny do pěti kategorií.

  • Kategorie 1 – Informace jsou již součástí nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, a existuje tedy povinnost jejich poskytování v podobě otevřených dat.
  • Kategorie 2 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data, a do budoucna je z právního hlediska možné zahrnout je do nařízení vlády. To je možné pouze u takových informací, u nichž již existuje primární povinnost jejich poskytování povinnými subjekty. Jinými slovy, nařízení vlády umožňuje stanovit, že informace, které má již povinný subjekt povinnost poskytovat, budou poskytována jako otevřená data. Nařízení však neumožňuje založit věcně novou povinnost poskytovat informace.
  • Kategorie 3 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data na základě diskrece povinného subjektu (v souladu s ustanovením, § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v současné době však není možné tyto informace zařadit do nařízení vlády, protože neexistuje primární povinnost jejich poskytování.
  • Kategorie 4 – Informace není možné poskytovat jako otevřená data. Obvykle to je z toho důvodu, že existuje zvláštní úprava poskytování těchto informací, která má aplikační přednost před obecnou úpravou obsaženou v zákoně č. 106/1999 Sb.
  • Kategorie 5 – Informace jsou zcela vyňaty z působnosti zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Právní úprava otevřených dat se tak na ně přímo nevztahuje a pro jejich poskytování je třeba se řídit jejich zvláštními právními předpisy.

Následují jednotlivé kategorie s vybranými identifikovanými datovými sadami a subjektem, který by je mohl, nebo měl, poskytovat. U kategorií 4 a 5 je v sloupci „Identifikace problému“ doplněna informace o tom, proč byla daná informace do kategorie zařazena.

Datová sada Povinný subjekt
Národní registr poskytovatelů zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví
Dotace z EU Finanční správa, Ministerstvo financí
Soc. dávky (statistiky) Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jízdní řády Ministerstvo dopravy, CHAPS
Doručovací adresy (součást RUIAN) Český úřad zeměměřičský a katastrální
Lesy - plochy, plánované výseky (součást RUIAN) Český úřad zeměměřičský a katastrální
Datová sada Povinný subjekt
Data letecké informační služby Letecká informační služba (organizační složka Řízení letového provozu s. p.)
Měsíční statistiky z registru vozidel Ministerstvo dopravy
Souhrnné statistiky z registru vozidel Ministerstvo dopravy
Půda (Evidence využití půdy) Ministerstvo zemědělství
Informace o lodní dopravě Plavební dozor Státní plavební správy, Středisko RIS
Územní plán, regulační plán Pořizovatel ve smyslu § 2 odst. 2 z. č. 183/2006 Sb.
Rychlostní mapy - mapa omezení rychlosti Ředitelství silnic a dálnic (Národní dopravní informační centrum (NDIC) - „vnitrostátní přístupový bod“ ve smyslu evropské legislativy)
Pěší zóny Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Přechody (pěší, cyklo) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Semafory, kamery, meteočidla (pokud jsou data součástí systému dopravních informací) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Veřejné osvětlení Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Průjezdnost města (= aktuální dynamické informace o dopravním provozu) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Změna směru v jízdních pruzích Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Dopravní nehody - reálný stav (= aktuální dynamické informace o dopravě) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Měření průjezdů na silnicích (= aktuální dynamické informace o dopravě) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Uzavírky (= dynamická data o silniční síti) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Letecký rejstřík Úřad pro civilní letectví
Datová sada Povinný subjekt
Prodej lístků, statistika vytíženosti různých tras atd. České dráhy
Meziokresní dojíždění do zaměstnání 2011 Český statistický úřad
Údaje ze sčítání lidu Český statistický úřad
Údaje o exportu / importu pohoncýh hmot Český statistický úřad
Statistiky EET (agregace na nejnižší územní celek) Finanční správa
Zásahy hasičů - výjezdy, požáry Hasičský záchranný sbor
Informace z pražského letiště Letiště Praha
Daně, příjmy - statistiky MF/Finanční úřady
Statistiky z letecké dopravy Ministerstvo dopravy
Registrovaná vozidla Ministerstvo dopravy
STK Ministerstvo dopravy
Údaje z STK Ministerstvo dopravy
Údaje z mýtných bran Ministerstvo dopravy/ Provozovatel systému mýtných bran
Pokuty Ministerstvo dopravy/Ministerstvo spravedlnosti (Informační systém evidence přestupků)
Dotace na MHD (kolik příspívají města na dopravu) Ministerstvo financí
Náklady krajů na dopravu - opravy, čištění, budování atd Ministerstvo financí
Statistika počtu lidí s trvalým bydlištěm na úřadu Ministerstvo vnitra
Statistika z ROB Ministerstvo vnitra
Datové sady z oblasti zdravotnictví - statistiky a data od zdravotních pojišťoven - typy nemocí / oblast) Ministerstvo zdravotnictví
Evidence autovraků Ministerstvo životního prostředí
Parkovací data, včetně charakteristik (velikost aut) a obsazenosti Obce
Harmonogram blokového čistění ulic Obce
Plánované opravy infrastruktury Obce
Akce, události v obci Obce
Svoz, trasy atd. ke komunálnímu odpadu Obce a jejich zřízenky
Hydranty, nástupní místa požární techniky Obce, správci vodovodů a kanalizací
Tramvajové přejezdy Obce/MD/ŘSD (NDIC)
Výjezdy policie Policie
Dopravní nehody - statistiky Policie
Silniční kontroly Policie
Havárie vody, plynu Provozovatel
Poloha technických vozů (odpady, čištění, sníh) Provozovatel
Informace o letecké dopravě Řízení letového provozu České republiky, s.p./ Úřad civilního letectvío dopravy
Informace o železniční dopravě Správa železniční dopravní cesty
Aktuální zpoždění ve veřejné dopravě/aktuální poloha vozidel Správa železniční dopravní cesty (vlaky), municipality (autobusy)
Železniční přejezdy Správa železniční dopravní cesty/Ministerstvo dopravy/ŘSD (NDIC)
Bezpilotní letadla Úřad pro civilní letectví
Licence k provozování letecké dopravy Úřad pro civilní letectví
Datová sada Správce dat Identifikace problému
Pátrání po vozidlech a dopravnich značkách Policie ČR Poskytování informací je upraveno v § 81 z. č. 273/2008 Sb. Datová sada obsahuje osobní údaje, Policie je oprávněna zveřejnit osobní údaje za účelem pátrání po osobách a věcech, ale jen v nezbytně nutném rozsahu, což zveřejnění prostřednictvím OD není.
Data z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra Poskytování dat z ISEO je upraveno v § 8 z. č. 133/2000 Sb. Citované ustanovení přesně upravuje podmínky za kterých je možné data ze systému poskytovat. Pomocí žádosti je možné zažádat například o statistiky. Otevřená data není možné poskytovat.
Registr řidičů Ministerstvo dopravy Poskytování dat je upravenu v § 121 z. č. 361/2000 Sb. Zákon přesně vymezuje konečný seznam osob, kterým je možné předávat data z registru řidičů.
Živnostenský rejstřík Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytování dat je upraveno v § 60 z. č. 455/1991 Sb. Současná úprava poskytování informací z ŽR neumožňuje publikaci jako otevřená data.
Datová sada Správce dat Identifikace problému
Povodňové mapy Česká asociace pojišťoven Není povinný subjekt dle z. 106/1999 Sb.
Ovzduší Český hydrometeorologický ústav Jedná se o informace o životním prostředí. Vzhledem k dualitě informací podle z. č. 106/1999 Sb. a informací o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.) není možné nařídit podle z.č. 106 publikaci jako otevřená data.
Počasí Český hydrometeorologický ústav Jedná se o informace o životním prostředí.
Údálosti v počasí (mimořádná varování) Český hydrometeorologický ústav Jedná se o informace o životním prostředí.
Katastr nemovitostí - včetně cen Český úřed zeměměřičský a katastrální Zákon o katastru nemovitostí má aplikační přednost před zákonem č. 106/1999 Sb. (obsahuje detailní zvláštní úpravu poskytování informací z katastru). Není proto možné nařídit dle zákona č. 106/1999 Sb. publikaci otevřených dat.
Nakládání s různými druhy odpadů Ministerstvo životního prostředí Jedná se o informace o životním prostředí.
Záplavová území, povodně, historie Ministerstvo životního prostředí, jednotlivá povodí Jedná se o informace o životním prostředí.
Nabíjecí stanice (elektromobily) Provozovatelé Není povinný subjekt dle z. 106/1999 Sb.
  • dokumenty/analýza-wishlist-autoprůmysl.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1