Datová politika otevřených dat veřejné správy

Příprava první verze „Datové politiky otevřených dat veřejné správy“ započala v roce 2017 a probíhala v době, kdy jediné pevné ukotvení otevřených dat bylo v zákoně č.106/1999 Sb. Scházela jakákoliv institucionalizace celé problematiky otevřených dat v konceptu architektury budování informatiky veřejné správy na celonárodní úrovni. Důsledkem byla skutečnost, že organizace začínaly publikovat otevřená data, avšak bez pevně stanovených a závazně předepsaných pravidel a standardů, bez komplexního systémového přístupu. V té době byly zahájeny práce na nových strategických dokumentech ČR, včetně informační strategie veřejné správy ČR, z nichž nakonec vznikl ucelený program digitalizace ČR (Vládní program digitalizace České republiky 2018+) pod názvem „digitální ; Česko“. Vše ale bylo v té době v takovém rozpracovaném stádiu, že nebylo možné zodpovědně využít připravované výstupy pro přípravu „Datové politiky otevřených dat veřejné správy“ takovým způsobem, aby byla vhodná jako ucelený dokument k veřejnému zveřejnění. Významnou měrou ale posloužily jako východisko pro zasazení otevřených dat do informační koncepce ČR a následně pro jejich konkretizaci v Národním architektonickém plánu.

Z těchto důvodů připravovaná „Datová politika otevřených dat veřejné správy“ byla chápána jako její první verze s tím, že po dopracování připravovaných strategických dokumentů a jejich schválení bude následně finalizována i ona. To byl také důvod, proč „Datová politika otevřených dat veřejné správy“ existovala a existuje pouze v pracovní verzi bez zpřístupnění veřejnosti. Negativním důsledkem tohoto stavu je bohužel skutečnost, že stávající kvalita publikovaných otevřených dat není vysoká a také pokulhává šíření a využívání připravených publikačních standardů.

Odkaz na vybrané pasáže první verze „Datové politiky otevřených dat veřejné správy“.

V polovině roku 2018 byl základní strategický dokument „digitální ; Česko“ schválen vládou ČR a rozběhly se práce na přípravě navazujících dokumentů, zejména se jednalo o „Národní architektonický plán“, který byl v druhé polovině roku 2019 dokončen a schválen, a nyní se připravují implementační plány strategie. Pro finální podobu „Datové politiky otevřených dat veřejné správy“ to znamená, že lze nyní zcela zodpovědně již do ní zakomponovat většinu původních návrhů obsažených v první verzi, samozřejmě po jejich zpřesnění a uvedení do souladu se strategií „digitální ; Česko“ a schválenými návrhy v „Národním architektonickém plánu“.

Stávající stav je zatím takový, že dopracování finální verze „Datové politiky otevřených dat veřejné správy“ není ještě dokončeno. Je nezbytné sladit terminologii se všemi novými strategickými dokumenty a zejména je nutné zapracovat do pravidel nově definovaný statut „Veřejného datového fondu“ (VDF), jeho strukturu a datový obsah. Veřejný datový fond je ustaven jako specializovaná podmnožina otevřených dat, pro kterou budou platit velice přísná kritéria ohledně kvality publikovaných datových sad. Statut Veřejného datového fondu stanovuje, že:

  • Veřejný datový fond se stává základní metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR.
  • Veřejný datový fond nebude pouhá publikace automatizovaně čitelných otevřených dat, ale též publikace právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady.

Vzhledem k nutnosti dalších úprav a nezbytného přepracování „Datové politiky otevřených dat veřejné správy“ jsou na následujícím odkazu uvedeny některé vybrané pasáže z „Národního architektonického plánu“, které se týkají „Veřejného datového fondu“, a které představují klíčové části finální datové politiky.

  • dokumenty/datová_politika.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1