Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020

Dokument vznikl jako reakce na nedokončenou realizaci Koncepce veřejné správy z roku 1999 a měl by se stát koncepčním dokumentem, který by stanovil směr jejího rozvoje na další období. Účelem dokumentu je zejména zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje veřejné správy, nastavit další směřování rozvoje a investic do vybraných oblastí veřejné správy v programovém období 2014 – 2020 a zajistit plnění předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí jako podmínky pro umožnění čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také ESIF). Oblasti otevřených dat se věnuje zejména strategický cíl 3.

Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu

Specifický cíl – Dobudování funkčního rámce eGovernmentu a realizace následujících opatření a aktivit:

  • dobudování architektury eGovernmentu,
  • koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace projektů ICT,
  • tvorba koncepčně-strategického materiálu – Strategie řízení investic do ICT,
  • prosazování principu open data,
  • rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend i na principu “open data“,
  • dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti,
  • podpora vzniku a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury ICT,
  • novelizace relevantní legislativy vztahující se k eGovernmentu.

Odkaz na dokument