Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb

Strategie byla schválena usnesením vlády č. 889 dne 2.11.2015. Dokument navazuje na „Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“ a v několika směrech ho dále rozpracovává. Zaměřuje se na realizaci strategického cíle „Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu“. Analyzuje nedostatky stávajícího stavu řízení rozvoje eGovernmentu a shrnuje navrhovaná opatření, která povedou ke zvýšení efektivnosti a snížení administrativní náročnosti služeb veřejné správy a navazujících ICT služeb.

Strategie formuluje 8 strategických cílů a k nim celkem 28 konkrétních opatření k jejich dosažení. Otevřeným datům se věnuje zejména strategický cíl 3.5.

Strategický cíl 3.5 „Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům veřejné správy a ke kvalifikovaným rozhodnutím vedoucím k vyšší efektivitě služeb VS“.

O17. Prosadit standardní způsob publikování a sdílení individuálních údajů o fyzických a právnických osobách a dalších subjektech dat z klíčových agend veřejné správy.
O18. Prosadit publikování rozhodnutí, dokumentů a dat veřejné správy formou otevřených dat (nevztahuje se na data se zvláštním režimem).
O19. U informačních systémů prověřit, zda nevyžadují data, která již veřejná správa má a duplicity sběru dat eliminovat (je podporováno též opatřeními O4, O10 a O17).
O20. Využívat údaje propojeného datového fondu veřejné správy k optimalizaci výkonu agend veřejné správy. Využít data uložená v CRABu k zastropování rozpočtových výdajů na užití, správu a údržbu nemovitostí na průměrné mediánové hodnotě. Podobně využít data Státní pokladny k optimalizaci dalších typů výdajů VS.

Odkaz na dokument

  • legislativa/strategie-rozvoje-ict-sluzeb.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1