Analýza nejžádanějších datových sad

Na základě závazků 4.2.1 z Třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 a závazků koordinátora digitální agendy byly zveřejněny výsledky, které byly vyhodnocovány ve formě on-line dotazníků.

První kolo vyhodnocování open data wishlistu bylo uzavřeno k 30.04.2017. Do té doby bylo sesbíráno 86 podnětů na datové sady, které zajímají zástupce odborné i laické veřejnosti. Nejčastěji byl zájem projeven o data z katastru nemovitostí (12x) a o data obsažená v informačním systému ARES (9x).

Druhé kolo vyhodnocování open data wishlistu bylo uzavřeno k 31.12.2017. V období od 01.05.2017 do tohoto data bylo sesbíráno 19 unikátních podnětů na datové sady, které zajímají zástupce odborné i laické veřejnosti. V požadavcích se objevily 4 položky odpovídající některým položkám z prvního kola konzultací (jde o ARES, Seznam soudců, Katastr nemovitostí a Data o znečištění ovzduší).

Třetí kolo vyhodnocování open data wishlistu bylo uzavřeno k 10.9.2018. V období od 01.01.2018 do tohoto data bylo sesbíráno 20 unikátních podnětů na datové sady, které zajímají zástupce odborné i laické veřejnosti. Mezi nimi se opět objevily položky, které již dříve byly požadované (např. katastr nemovitostí, data o počasí a další).

K 31. 8. 2018 byla provedena analýza datových sad - wishlist zástupců autoprůmyslu. Její výsledky jsou dostupné zde.

Čtvrté kolo vyhodnocování open data wishlistu bylo uzavřeno k 30.7.2019. V období od 11.9.2018 do tohoto data bylo sesbíráno 26 unikátních podnětů na datové sady. Jako v minulých letech mezi nimi byly i položky, které byly požadovány již dříve (např. akutální data o počasí, strategické hlukové mapy, mapy znečištění ovzduší, povodňové mapy, ZABAGED a další).

Požadované informace byly následně dle možnosti jejich publikace v podobě otevřených dat rozřazeny do pěti kategorií.

  • Kategorie 1 – Informace jsou již součástí nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, a existuje tedy povinnost jejich poskytování v podobě otevřených dat.
  • Kategorie 2 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data, a do budoucna je z právního hlediska možné zahrnout je do nařízení vlády. To je možné pouze u takových informací, u nichž již existuje primární povinnost jejich poskytování povinnými subjekty. Jinými slovy, nařízení vlády umožňuje stanovit, že informace, které má již povinný subjekt povinnost poskytovat, budou poskytována jako otevřená data. Nařízení však neumožňuje založit věcně novou povinnost poskytovat informace.
  • Kategorie 3 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data na základě diskrece povinného subjektu (v souladu s ustanovením, § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v současné době však není možné tyto informace zařadit do nařízení vlády, protože neexistuje primární povinnost jejich poskytování.
  • Kategorie 4 – Informace není možné poskytovat jako otevřená data. Obvykle to je z toho důvodu, že existuje zvláštní úprava poskytování těchto informací, která má aplikační přednost před obecnou úpravou obsaženou v zákoně č. 106/1999 Sb.
  • Kategorie 5 – Informace jsou zcela vyňaty z působnosti zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Právní úprava otevřených dat se tak na ně přímo nevztahuje a pro jejich poskytování je třeba se řídit jejich zvláštními právními předpisy.

Následují jednotlivé kategorie s vybranými identifikovanými datovými sadami a subjektem, který by je mohl, nebo měl, poskytovat. U kategorií 4 a 5 je v sloupci „Identifikace problému“ doplněna informace o tom, proč byla daná informace do kategorie zařazena.

Datová sada Povinný subjekt Datum analýzy
Jízdní řády Ministerstvo dopravy květen 2017
ARES (Obchodní rejstřík) Ministerstvo financí květen 2017
Informace z centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR III) Ministerstvo financí květen 2017
Informační systém veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj květen 2017
Elektronická evidence výdajů orgánů veřejné správy Ministerstvo financí květen 2017
Počty datových schránek, počty datových zpráv, členěno dle typu DS Ministerstvo vnitra prosinec 2017
Faktury a smlouvy Ministerstvo vnitra září 2018
Seznam poskytovatelů zdravotní péče a jejich základní parametry Ministerstvo zdravotnictví září 2018
Katalog zastávek veřejné dopravy Ministerstvo dopravy, CHAPS září 2018
Veřejná správa - majetkové vztahy Ministerstvo financí červenec 2019
Informace z Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací Úřad vlády červenec 2019
Datová sada Povinný subjekt Datum analýzy
Seznam příjemců dotací státního zemědělského investičního fondu Státní zemědělský investiční fond květen 2017
Seznamy znalců a tlumočníků Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Údaje z registru poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru Česká národní banka květen 2017
Informace z registru směnárníků Česká národní banka květen 2017
Informace ze seznamu bank Česká národní banka květen 2017
Národní registr poskytovatelů zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví květen 2017
Školský rejstřík Ministerstvo školství květen 2017
Data o kontrolách obecních úřadů Krajské úřady, Ministerstvo vnitra květen 2017
Seznam léčivých prostředků Státní ústav pro kontrolu léčiv květen 2017
Seznam zdravotnických prostředků a osob s nimi nakládajícími Státní ústav pro kontrolu léčiv květen 2017
Registr práv a povinností Ministerstvo vnitra květen 2017
Údaje z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace (RUIAN) Český úřad zeměměřický a katastrální květen 2017
Seznam poskytovatelů zdravotních služeb Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (Ministerstvo zdravotnictví) prosinec 2017
Rejstřík veřejných výzkumných institucí Ministerstvo školství září 2018
Registr míst zpětného odběru elektrozařízení Ministerstvo životního prostředí září 2018
Evidence územně plánovací činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj září 2018
Politika územního rozvoje Ministerstvo pro místní rozvoj září 2018
Zásady územního rozvoje Krajské úřady září 2018
Územně analytické podklady, Územně analytické podklady Pořizovatel ve smyslu § 2 odst. 2 z. č. 183/2006 Sb. září 2018
SPC – Souhrn údajů o léčivém přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv září 2018
Evidence letišť Úřad pro civilní letectví září 2018
Rejstřík politických stran a hnutí Ministerstvo vnitra červenec 2019
Datová sada Povinný subjekt Datum analýzy
Dokumenty vlády včetně metadat Úřad vlády květen 2017
Seznam znaleckých ústavů Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Centrální registr evidenčních orgánů Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Seznam soudců Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Seznam státních zástupců Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Soudní statistika Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Statistiky Czechpoint Ministerstvo vnitra květen 2017
Systemizace služebních míst vedená v ISoSS Ministerstvo vnitra květen 2017
Kompletní data o veřejných zakázkách z NEN Ministerstvo pro místní rozvoj květen 2017
Anonymizované datové matice z národních didaktických testů (Státní maturity) Ministerstvo školství květen 2017
Lesní hospodářské osnovy Ústav pro hospodářskou úpravu květen 2017
Měření pohybu stavby/podloží na stavbě D8 Ředitelství silnic a dálnic (doporučujeme spíše žádat o informace skrze ustanovení z. č. 106/1999 Sb.) květen 2017
Data o blokovém čištění v městech ČR Samosprávy květen 2017
Databáze informací o vozidlech a registračních značkách, jejichž odcizení bylo oznámeno Policii České republiky Policie ČR květen 2017
Místa dopravních nehod Policie ČR květen 2017
Pátrání po osobách Policií ČR Policie ČR květen 2017
Výškopis ČR Český úřad zeměměřický a katastrální květen 2017
Historické mapy ČR Český úřad zeměměřický a katastrální květen 2017
Přehled příčin došetřených dopravních nehod a dopravně rizikových úseků silnic Policie ČR prosinec 2017
Zásahy složek IZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru prosinec 2017
Anonymizovaná data z registru vozidel Ministerstvo dopravy prosinec 2017
Intenzita dopravy v Brně Brněnské komunikace a.s. prosinec 2017
Seznam soudců Ministerstvo spravedlnosti prosinec 2017
Seznam železničních přejezdů Správa železniční dopravní cesty prosinec 2017
Anonymizovaná statistická data o EET Ministerstvo financí prosinec 2017
Informace o průběhu řízení Ministerstvo spravedlnosti prosinec 2017
Počet zaměstnanců největších zaměstnavatelů (nejlépe se strukturou dojížďky do zaměstnání) ČSÚ prosinec 2017
Zaměstnaní dle trvalého bydliště ČSÚ prosinec 2017
Seznam IČ subjektů povinných zveřejňovat smlouvy v registru smluv Ministerstvo vnitra prosinec 2017
Registr výjimek ISBN Úřad vlády ČR září 2018
Nabídka majetku státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových září 2018
Počty ošetřovaných pacientů a jejich základní diagnózy v jednotlivých zdravotnických zařízeních (ambulantní ošetření i hospitalizace) Ministerstvo zdravotnictví září 2018
Statistiky - Léky, diagnózy, výkony, ivlp, icp Ministerstvo zdravotnictví září 2018
Přehled výběru daní u právnických osob Generální finanční ředitelství červenec 2019
Kriminalita v ČR Policie ČR / Ministerstvo vnitra / ČSÚ červenec 2019
Data tvořící podklad aplikace http://www.potravinynapranyri.cz/ Státní zemědělská a potravinářská inspekce červenec 2019
Výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce Státní zemědělská a potravinářská inspekce červenec 2019
Výsledky kontrol Státní veterinární správy Státní veterinární správa červenec 2019
Tabulka zjištění a výsledků z kontrolní činnosti - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský červenec 2019
Datová sada Správce dat Identifikace problému Datum analýzy
Katastr nemovitostí, ceny pozemků, vlastníci nemovitostí atd. Český úřad zeměměřický a katastrální Katastr nemovitostí má vlastní právní úpravu poskytování informací. Pro možnost poskytovat tyto informace v podobě otevřených dat by bylo nezbytné nejprve zásadně změnit právní úpravu katastru nemovitostí. květen 2017
Záznam o stavu vozidla dle VIN Ministerstvo dopravy Datová sada je problematická z důvodu ochrany osobních údajů. květen 2017
Data z registrů vedených dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Různí definovaní v § 14 odst. 1 zákona 159/2006 Sb. Není možné poskytovat jako otevřená data z důvodu zvláštní zákonné úpravy, která upravuje způsob přístupu k datům. květen 2017
Dlužníci na sociální pojištění Ministerstvo práce a sociálních věcí Není možné poskytovat jako otevřená data z důvodu ochrany osobních údajů. květen 2017
OSPOD pracovníci ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí § 49 odst. 11 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přesně upravuje, kdy je možné údaje poskytovat (odst. 11 § 53a pak ještě zdůrazňuje limitaci účelem). Krom toho se silně bude aplikovat ochrana osobních údajů. prosinec 2017
Registr živnostenského podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu § 60 z. č. 455/1991 Sb. upravuje, jaký způsobem je možné údaje poskytovat. V tomto případě se silně rovněž aplikuje ochrana osobních údajů. září 2018
Seznam všech plátců DPH registrovaných v ČR včetně osob identifikovaných k DPH Generální finanční ředitelství ochrana osobních údajů červenec 2019
Přehled domácností a firem (domácnosti a firmy, počty, adresy, souřadnice) ??? nejasnost požadavku a ochrana osobních údajů červenec 2019
Centrální registr oznámení Ministerstvo spravedlnosti ochrana osobních údajů červenec 2019
Datová sada Správce dat Identifikace problému Datum analýzy
Počet domén v české národní doméně .cz CZ.NIC CZ.NIC není v tomto ohledu povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. Není možné aby mu byla nařízením uložena povinnost poskytovat informace jako otevřená data. květen 2017
Registrované ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví Informace, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, jsou vyloučeny z působnosti zákona 106/1999 Sb., a právní úprava otevřených dat se na ně proto nevztahuje. květen 2017
Počet uživatelů internetu podle poskytovatele připojení Poskytovatelé služeb elektronických komunikací Detailní statistické údaje mají k dispozici poskytovatelé služeb elektronických komunikací, kteří nejsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. květen 2017
Strategické hlukové mapy Ministerstvo zdravotnictví Informace o životním prostředí jsou poskytovány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Tento předpis je vůči zákonu 106/1999 Sb. ve vztahu speciality, a proto se na tyto informace právní úprava otevřených dat nepoužije. Do budoucna budeme usilovat o legislativní sblížení obou režimů a možnosti aplikace právní úpravy otevřených dat i na informace o životním prostředí. květen 2017
Mapy znečištění ovzduší Ministerstvo životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav Jde o informace o životním prostředí, viz výše. květen 2017
Povodňové mapy Ministerstvo životního prostředí, Výzkumný ústav vodohospodářský Jde o informace o životním prostředí, viz výše. květen 2017
Transparentní účty Banky Banky nejsou obecně povinným subjetkem dle zákona č. 106/1999 Sb. prosinec 2017
Data DIBAVOD (http://www.dibavod.cz/index.php?id=27) Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Jedná se o data o životním prostředí a vzhledem k tomnu jsou vyňaty z působnosti zákona č. 106/1999 sb. září 2018
Digitální model reliéfu 4 a 5 generace, databáze ZABAGED (Základní báze geografických dat České republiky) Český úřad zeměměřičský a katastrální Jedná se o data o životním prostředí a vzhledem k tomnu jsou vyňaty z působnosti zákona č. 106/1999 sb. září 2018
Aktuální počasí Český hydrometeorologický ústav Jedná se o data o životním prostředí a vzhledem k tomnu jsou vyňaty z působnosti zákona č. 106/1999 sb. září 2018
Statistiky prodeje osobních a nákladních aut Automoto svazy, prodejci, svaz dovozců automobilů Nejedná se o povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 sb. červenec 2019
  • dokumenty/analýza-opendata-wishlist.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1