Důležité pojmy v oblasti otevřených dat

Datová sada - Množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu.

Distribuce datové sady - Datový zdroj v podobě elektronického souboru, který zpřístupňuje data datové sady nebo jejich část.

Katalogizační nástroj - Softwarový nástroj umožňující provozovat lokální katalog otevřených dat.

Lokální katalog otevřených dat - - Softwarová aplikace umožňující zobrazení, vytváření, úpravu, správu a rušení katalogizačních záznamů o otevřených datech poskytovaných povinným subjektem. Katalog umožňuje katalogizační záznamy poskytovat v plném rozsahu pomocí dálkového přístupu, včetně funkcionality vyhledávání a získání přehledového seznamu všech katalogizačních záznamů.

Metadata datové sady - Data popisující datovou sadu, zejména její věcný obsah, časové, územní a další souvislosti.

Metadata distribuce datové sady - Data popisující distribuci datové sady, zejména její strukturu, časové a další souvislosti.

Míra otevřenosti dat - Míra otevřenosti dat je vyjádřena pomocí 5 stupňů otevřenosti. Stupně 1 - 5 pak znamenají různou úroveň otevřenosti dat (s rostoucím stupněm roste i otevřenost). Někdy bývá přidáván stupeň 0, který znamená, že datová sada není poskytována v podobě otevřených dat.

Národní geoportál INSPIRE - Národní metadatový katalog dat o životním prostředí publikovaných orgány veřejné správy. Obsahuje metadata o odkazy na datové sady, webové služby a aplikace. Ne všechny zde nalezené datové sady jsou publikovány v režimu otevřených dat, na druhou stranu se jedná o cenný zdroj informací o tom, jaká data veřejná správa má k dispozici. http://geoportal.gov.cz/

Národní katalog otevřených dat - Centrální katalog otevřených dat provozovaný a spravovaný Ministerstvem vnitra ČR, který je dostupný způsobem umožňujícím vzdálený přístup a obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách a jejich distribucích. Národní katalog je přístupný prostřednictvím Portálu veřejné správy a může obsahovat rovněž distribuce datových sad. Ministerstvo vnitra ČR zajišťuje zálohování v katalogu uložených metadat a datových sad.

Otevřená data - Informace poskytované tak, že jsou poskytovány v maximálním možném rozsahu, způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve strojově čitelném a otevřeném formátu, za jasně definovaných podmínek užití neomezujících způsob ani účel následného využití poskytovaných informací včetně umožnění jejich využití pro přímý a nepřímý hospodářský prospěch a dostupné uživatelům při vynaložení minima možných nákladů na jejich získání.

Ontologie - Ontologie (někdy též nazývaná slovník) je obdobou datového schématu ve světě tabulkových dat nebo XML dat. Zatímco však ve světě tabulkových či XML dat popisuje datové schéma striktní syntaxi např. CSV či XML distribucí datových sad, ontologie popisuje datovou sadu na konceptuální úrovni. Konkrétně definuje třídy a vlastnosti, které lze v RDF distribucích datových sad použít.

Propojená data - Datové sady poskytované v takové podobě, kdy odkazují na sebe navzájem, a konečný uživatel obdrží po zadání požadavku v aplikačním rozhraní informaci složenou z dat pocházejících z mnoha různých datových sad poskytovaných mnoha různými subjekty.

Publikační plán - Publikační plán je seznamem datových sad plánovaných k publikaci v podobě otevřených dat, sestavovaný Koordinátorem otevírání dat. Stanovuje, jaké datové sady Poskytovatele dat budou publikovány, jaký bude harmonogram otevírání, a pro každou datovou sadu určuje podmínky užití datové sady. Publikační plán je aktualizován v roční periodě.

Směrnice INSPIRE - Směrnice Evropské Komise a Rady zabývající se prostorovými daty, jejich strukturou a formou jejich publikace. Do české legislativy je transponována novelou zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Zákon nenařizuje otevírání dat, ale ukládá pořizovatelům dat povinnost tato data poskytovat (§ 11b, odstavec 3). Zároveň umožňuje tato data zpoplatnit částkou, která však nesmí přesáhnout minimální výši nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování prostorových dat a služeb založených na prostorových datech (§ 11c, odstavec 3). Směrnice kategorizuje prostorová data do 34 témat, definuje strukturu, ve které mají být data publikována, a způsob, jakým mají být zpřístupněna a nařizuje jejich opatření metadaty, vše dle platných norem. Konkrétní způsoby implementace INSPIRE jsou popsány v „implementačních pravidlech“ a „technických průvodcích“.