Obsazení role Koordinátora otevírání dat

Po vydání rozhodnutí pověří Vedení poskytovatele dat vybraný útvar (osobu) rolí Koordinátora otevírání dat. Koordinátor otevírání dat zajišťuje součinnost a kontrolu výstupů všech ostatních rolí, které se na otevírání dat podílejí.

Koordinátor otevírání dat zodpovídá za:

  • přípravu publikačního plánu;
  • návrh Kurátorů dat pro jednotlivé datové sady;
  • poskytování metodické podpory Kurátorům dat při plnění povinností v oblasti otevřených dat;
  • zveřejnění publikačního plánu;
  • rozhodnutí o způsobu katalogizace (Národní katalog otevřených dat nebo i lokální katalog otevřených dat);
  • zajištění finální kontroly dat před publikací;
  • zajištění publikace datových sad a katalogizačních záznamů (metadat);
  • komunikaci připomínek uživatelů otevřených dat a reportování o publikaci otevřených dat Vedení poskytovatele dat a příp. tiskovému oddělení Poskytovatele dat.

Vedení poskytovatele dat může Koordinátora otevírání dat pověřit přípravou interní legislativy, která bude upravovat proces otevírání dat, vymezí jednotlivé role a stanoví jejich povinnosti. Doporučujeme vytvořit legislativu v podobě směrnice. Vzor směrnice je k dispozici ke stažení a volnému použití: