Konference Otevřená data 2021

 • Termín konání konference: pátek 5. listopadu 2021
 • Čas: 9:00 - 16:00
 • Místo konání: Národní technická knihovna, Ballingův sál (vstup do Ballingova sálu: vchod NTK4), Studentská 13, Praha 6
 • Konference se konala hybridní formou - prezenčně a on-line. Záznam je k dispozici na YouTube
 • 8:30 Registrace účastníků
 • 10:15 Přestávka s občerstvením
 • 12:30 Oběd
 • 14:30 Ptejte se týmu Národního koordinátora
 • 15:00 Káva a networking
 • 16:00 Ukončení konference

Jakub Malina vystudoval Podnikovou informatiku na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Od roku 2017 pracuje na Ministerstvu vnitra v odboru Hlavního architekta eGovernmentu, kde se zabývá problematikou otevřených dat a datového fondu veřejné správy. V současné době se podílí na tvorbě datových politik a strategií a spolupracuje se subjekty státní správy na dalším otevírání dat. Od října 2021 je Národním koordinátorem otevřených dat.

Martin Nečaský působí v oblasti otevřených dat od roku 2011, kdy založil iniciativu OpenData.cz. Od té doby realizoval řadu projektů, ve kterých pomáhal úřadům s otevíráním jejich dat (např. ČTÚ, ČSSZ, MFČR, NKÚ). V současnosti působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel, standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat. V oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo Journal of Web Semantics.

Jakub Míšek působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MUNI. Specializuje se převážně na otázky informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů a svobodného přístupu k informacím. Od roku 2015 je členem pracovní skupiny pro otevřená data MVČR, kde se zapojuje do příprav legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat s akcentem na ochranu osobních údajů a licencování dat.

Petr Souček pracuje na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním na pozici ředitele odboru správy dat. Spolupracuje se Stavební fakultou ČVUT v Praze, konkrétně se podílí na výuce Katedry geomatiky. V posledních letech se intenzivně věnuje implementaci Směrnice INSPIRE nejen na ČÚZK, ale z pozice vedoucího pracovní skupiny TPS DATA při KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE), který byl zřízen jako poradní orgán ministra životního prostředí, také v celé České republice. Na ČÚZK společně se svými kolegy rozvíjí oblast otevřených dat. V minulosti se podílel na vybudování RÚIAN (zdroj obrovského množství otevřených geografických dat v ČR) a dnes spolupracuje na vývoji tohoto základního registru ČR). Je členem Technické normalizační komise pro geografickou informaci a geomatiku (TNK 122), která je zřízena jako odborný orgán při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Působí ve zkušebních komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Jaroslav Burian působí od roku 2007 na Katedře geoinformatiky PřF UP (od roku 2019 jako docent geoinformatiky), kde vyučuje především geoinformatiku v humánní geografii, veřejné správě a územním plánování. Jeho vědeckým zaměřením je především oblast implementace geoinformačních technologií do prostorového plánování a analýzy, modelování a simulace městského prostředí pomocí kvantitativních metod. Kromě výzkumné a vzdělávací činnosti spolupracuje také s veřejnou správou a komerčním sektorem (prostřednictvím zakázek, studií a smluvního výzkumu). Od roku 2009 vyvíjí software Urban Planner, určený pro modelování scénářů potenciálu území, který byl prakticky nasazen v několika městech a krajích. Od roku 2019 je členem odborné komise pro Smart City a informační technologie Statutárního města Olomouce.

Martin Komenda je systémový analytik, asistent a vedoucí týmu na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně a vedoucí týmu webstudia na Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v Praze. Získal magisterský titul (aplikovaná informatika) a doktorský titul (počítačové systémy a technologie) na Masarykově univerzitě. Mezi jeho výzkumné zájmy patří vybraná témata se zaměřením na zpracování, analýzu a vizualizaci vzdělávacích dat a zvláštní pozornost je věnována problematice mapování kurikula.

Radmila Velnerová – vedoucí Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Radmila Velnerová je koordinátorkou otevřených dat kraje. Vede aktivity k realizaci datového portálu Data KHK. Podílí se na tvorbě jednotné datové základny pro portál, sjednocení dat z informačních systémů kraje a jejich zpracování k vizualizaci. Zároveň realizovala hackathony kraje.

Pavel Bulíček vykonává funkci 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje. Jeho gesce jsou inovace, investice a IT. Jako člen Komise pro otevřenost Rady Královehradeckého kraje dal podnět k otevření dat kraje, přišel s myšlenkou uspořádat hackathony. Prosadil záměr a realizaci datového portálu Královéhradeckého kraje Data KHK.

Tomáš Merta – odborný konzultant Centra investic, rozvoje a inovací, geograf a GIS specialista. Tomáš Merta je autorem grafického návrhu a webových stránek portálu Data KHK. Na starosti má jeho správu a implementaci do prostředí platformy ArcGIS Hub. Na portálu dále zajišťuje vizualizaci dat a správu katalogu otevřených dat. Rovněž je autorem několika mapových aplikací, které si prostřednictvím portálu můžete prohlédnout.

Jáchym Brzezina pracuje na Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší. Má na starosti verifikaci dat z průmyslu pro Evropskou agenturu pro životní prostředí v Kodani a spolupracuje s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, kde se zabývá analýzou a vizualizací dat. Právě práce s daty je jeho největším koníčkem. Vytvořil již několik webů, které mají primárně za cíl popularizaci témat souvisejících s životním prostředím, zejména pak kvalitou ovzduší a klimatem, a to jak ve volném čase, tak pro organizace pro které pracuje.

Jana Vávrová působí od roku 2020 na Ministerstvu vnitra na odboru eGovernmentu jako metodička. Podílela se na tvorbě a plnění katalogu služeb veřejné správy. S otevřenými daty pracuje za účelem zkvalitnění analýz pro interní potřeby veřejné správy. V současné době spolupracuje na návrhu nového prostředí a logiky fungování registru práv a povinností.

Tomáš Vyhnánek absolvoval magisterské studium teoretické ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK v roce 2005. Od té doby působí na této škole jako externí lektor. Tomáš se specializuje na veřejné finance, s důrazem na řízení, kontrolu a audit výdajů veřejného sektoru. Působil v manažerských pozicích na Úřadě vlády, Ministerstvu zdravotnictví a v soukromých společnostech ČSOB, a.s., a Deloitte Advisory, s.r.o. Nyní sedmým rokem působí na Ministerstvu financí, kde byl v letech 2015-2020 náměstkem ministra pro finanční řízení a audit.

Martin Dvořák pracuje v Oddělení dat a analýz brněnského magistrátu, kde má na starosti zejména správu a rozvoj platformy data.Brno. Jakožto sociální geograf se specializuje na prostorová data a zkoumání jejich vztahů v území. Zároveň působí v týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra, kde pomáhá veřejné správě s vytvářením metodik a standardů pro publikaci otevřených dat.

 • edu/konference/2021.txt
 • Poslední úprava: 2021/11/10 00:09
 • autor: marie.vitova