Toto je starší verze dokumentu!


Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Na této stránce monitorujeme věcné plnění a kvalitu plnění Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data.

V tabulce uvádíme přehled a pod tabulkou detailnější poznámky k datovým sadám, které stále nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu. Sloupec Stav má hodnotu Otevřeno, pokud jsou splněny podmínky dané legislativou, bez přihlédnutí ke kvalitě splnění. Sloupec Bezchybnost má hodnotu Ano, pokud je datová sada publikována zcela dle standardů a doporučení zde na https://opendata.gov.cz. Poslední aktualizace proběhla 12.1.2018.

Název datové sady Stav Bezchybnost Povinný subjekt Strojově čitelný formát Otevřený formát Dálkový přístup Neomezené použití Registrace v NKOD Správná registrace v NKOD Správné technické provedení
Monitor Státní pokladna Neotevřeno Ne Ministerstvo financí Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano
Jízdní řády Neotevřeno Ne Ministerstvo dopravy Částečně Ano Ano Neuvedeno Ne Ne Ne
CEDR - centrální registr dotací Otevřeno Ne Ministerstvo financí Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Centrální evidence volných pracovních míst Neotevřeno Ne Ministerstvo práce a sociálních věcí Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne
Agentury práce Neotevřeno Ne Ministerstvo práce a sociálních věcí Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne
Poskytovatelé sociálních služeb Neotevřeno Ne Ministerstvo práce a sociálních věcí Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
Datové schránky Neotevřeno Ne Ministerstvo vnitra Ano Ano Ano Ano Chybně Ne Ano
ARES Neotevřeno Ne Ministerstvo financí Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS Otevřeno Ne Ministerstvo vnitra Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne
Registr smluv Otevřeno Ne Ministerstvo vnitra Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Veřejné zakázky Otevřeno Ne Ministerstvo pro místní rozvoj Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne

S případnými dotazy nás můžete kontaktovat.

Zde uvádíme detailnější poznámky k datovým sadám, které zatím nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu.

Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účetních záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně pro potřeby monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a nemají povahu účetních výkazů nebo finančních výkazů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Nemá otevřené podmínky užití (např. se zakazuje data pozměňovat)
 2. Datové sady nejsou registrovány v NKOD

Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Část dat není v otevřeném formátu
 2. Datové sady tvořící jízdní řády nejsou registrovány v NKOD
 3. Chybí dokumentace datových sad tvořící jízdní řády vysvětlující, jak s daty správně pracovat
 4. Pro přístup k datům není použito HTTPS

Informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Registrace v NKOD neodpovídá standardu DCAT-AP, 1 datová sada má distribuce lišící se obsahem, ne jen formátem. Registrace by měla být rozdělena na jednotlivé datové sady.
 2. Pro přístup k datům není použito HTTPS

Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datová sada není registrována v NKOD
 2. Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá doporučení o kompresi
 3. XML soubory nejsou popsány schématy

Informace obsažené v evidenci agentur práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datová sada není registrována v NKOD
 2. Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá doporučení o kompresi
 3. XML soubory nejsou popsány schématy

Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Chybí data ke stažení, k dispozici je jen webová aplikace
 2. Datová sada není registrována v NKOD

Informace obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datová sada je chybně registrována v NKOD - odkazy ke stažení nefungují
 2. Chybí podmínky užití - jsou ale u chybného záznamu v NKOD

Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datové sady nejsou registrovány v NKOD
 2. Různé datové sady používají různou kompresi
 3. CSV data používají středníky jako oddělovače
 4. Pro přístup k datům není použito HTTPS

Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datové sady distribuované v CSV formátu mají špatná schémata. Je použito JSON schéma (jazyk pro popis JSON dokumentů) místo schématu dle CSV on the Web.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Záznam v NKOD neodpovídá plně standardu DCAT-AP. Odkaz ke stažené je vyplněn jako odkaz na stránky s přístupem k datové sadě.
 2. Odkaz na datové schéma vede na ZIP archiv obsahující nejrůznější schémata a textové soubory.
 3. Registrován je indexový soubor, který je potřeba zpracovávat pro získání dalších odkazů na soubory ke stažení. Vhodnější by bylo volit variantu kompletního balíku dat a změnových souborů.

Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. XML soubor není popsán schématem
 • statistika/plnění-nařízení-vlády-2018-01-12.1574853485.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
 • (upraveno mimo DokuWiki)