Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, k 27.11.2019

Na této stránce monitorujeme věcné plnění a kvalitu plnění Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data.

Od této verze dále kontrolujeme také dostupnost datových sad přes protokol IPv6 a podporu techniky CORS.

V tabulce uvádíme přehled a pod tabulkou detailnější poznámky k datovým sadám, které stále nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu. Sloupec Stav má hodnotu Otevřeno, pokud jsou splněny podmínky dané legislativou, bez přihlédnutí ke kvalitě splnění. Sloupec Bezchybnost má hodnotu Ano, pokud je datová sada publikována zcela dle standardů a doporučení zde na https://data.gov.cz. Poslední aktualizace proběhla 27.11.2019.

Číslo Název datové sady Nařízeno k Stav Bezchybnost Povinný subjekt Strojově čitelný formát Otevřený formát Dálkový přístup Neomezené použití Registrace v NKOD Správná registrace v NKOD Správné technické provedení
1 Znalci a tlumočníci 1.1.2019 Neotevřeno Ne Ministerstvo spravedlnosti Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
2 Znalecké ústavy 1.1.2019 Neotevřeno Ne Ministerstvo spravedlnosti Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
3 Monitor Státní pokladna 1.1.2017 Neotevřeno Ne Ministerstvo financí Ano Ano Ano Ne Jen číselníky Ne Ano
4 Banky 1.1.2019 Otevřeno Ne Česká národní banka Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne
5 Jízdní řády 1.7.2018 Otevřeno Ne Ministerstvo dopravy Částečně Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 CEDR - centrální registr dotací 1.1.2017 Otevřeno Ne Ministerstvo financí Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
7 Výzkum, vývoj a inovace 1.1.2019 Otevřeno Ne Úřad vlády Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
8 Centrální evidence volných pracovních míst 1.1.2017 Neotevřeno Ne Ministerstvo práce a sociálních věcí Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne
9 Agentury práce 1.1.2017 Neotevřeno Ne Ministerstvo práce a sociálních věcí Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne
10 Školský rejstřík 1.1.2019 Neotevřeno Ne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ne
11 Poskytovatelé sociálních služeb 1.1.2017 Neotevřeno Ne Ministerstvo práce a sociálních věcí Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
12 Léčivé přípravky 1.1.2019 Neotevřeno Ne Státní ústav pro kontrolu léčiv Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne
13 Datové schránky 1.1.2017 Neotevřeno Ne Ministerstvo vnitra Ano Ano Ano Ano Chybně Ne Ne
14 Registr práv a povinností (RPP) 1.1.2019 Otevřeno Ne Ministerstvo vnitra Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne
15 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) 1.1.2019 Otevřeno Ne Český úřad zeměměřický a katastrální Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne
16 Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 1.1.2019 Otevřeno Ne Ministerstvo zdravotnictví Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne
17 Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 1.1.2019 Neotevřeno Ne Ministerstvo spravedlnosti Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
18 Registr směnárníků 1.1.2019 Otevřeno Ne Česká národní banka Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne
19 ARES 1.1.2017 Otevřeno Ne Ministerstvo financí Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
20 Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS 1.1.2017 Otevřeno Ne Ministerstvo vnitra Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne
21 Registr zdravotnických prostředků (RZPRO) 1.1.2019 Neotevřeno Ne Státní ústav pro kontrolu léčiv Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
22 Registr smluv 1.1.2017 Otevřeno Ne Ministerstvo vnitra Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
23 Veřejné zakázky 1.1.2017 Otevřeno Ne Ministerstvo pro místní rozvoj Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
24 Registr oprávněných osob v oblasti spotřebitelského úvěru 1.1.2019 Otevřeno Ne Česká národní banka Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne

S případnými dotazy nás můžete kontaktovat.

Zde uvádíme detailnější informace k jednotlivým datovým sadám. Pro ty, které zatím nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu, uvádíme bližší informace k tomu, co je špatně.

Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Přístup k datové sadě

Datová sada je přístupná pouze přes vyhledávací formulář. Je třeba zajistit kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě.


Informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přístup k datové sadě

Datová sada je přístupná pouze přes vyhledávací formulář. Je třeba zajistit kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě.


Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účetních záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně pro potřeby monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a nemají povahu účetních výkazů nebo finančních výkazů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Nemá otevřené podmínky užití (např. se zakazuje data pozměňovat)
 2. Datové sady nejsou registrovány v NKOD
 3. Číselníky jsou zaregistrovány v NKOD, nicméně nevyhovujícím způsobem. Každý číselník má tvořit jednu datovou sadu a byýt řádně popsán metadaty.
 4. Obsah pokladny, tj. jednotlivé výkazy, nejsou registrovány v NKOD
 5. Není podporována technika CORS, viz test-cors.org

Obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění k činnosti obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací

Identifikované problémy

Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Část dat není v otevřeném formátu
 2. Chybně dělená klíčová slova v záznamu v NKOD
 3. Není podporována technika CORS, viz test-cors.org

Informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Registrace v NKOD neodpovídá standardu DCAT-AP, 1 datová sada má distribuce lišící se obsahem, ne jen formátem. Registrace by měla být rozdělena na jednotlivé datové sady.
 2. Technika CORS je podporována u SPARQL endpointu, nicméně díky nepodpoře HTTPS je to irelevantní.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Chybně vyplněné téma v záznamu v NKOD
 2. Registrované odkazy používají protokol HTTP, což je špatná praxe
 3. Není podporována technika CORS, viz test-cors.org

Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datová sada není registrována v NKOD
 2. Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá doporučení o kompresi
 3. XML soubory odkazují na již neexistující schémata, například http://portal.mpsv.cz/xml/exportvm/volnamista-2-5-7.xsd
 4. JSON soubory nejsou popsány schématy
 5. Technika CORS je podporována, ale není podporována HTTP metoda OPTIONS, viz test-cors.org

Informace obsažené v evidenci agentur práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datová sada není registrována v NKOD
 2. Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá doporučení o kompresi
 3. XML soubory nejsou popsány schématy, resp. jsou popsány pomocí DTD, což je již nevyhovující
 4. Technika CORS není implementována a nevhodná metoda komprese znemožňuje práci s daty z JavaScriptu v prohlížeči.

Informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou data narození ředitele školy nebo školského zařízení

Identifikované problémy

 1. Tam, kde je odkaz na schéma vyplněn, vede na ZIP soubor obsahující proprietární XML formát s popisem struktury XML souborů čitelnou lidmi. Požadováno je ale strojově čitelné XML schéma v jazyce XML Schema, které je navíc z XML souborů nalinkováno
 2. Samotná struktura XML souboru neodpovídá dobré praxi při návrhu XML souborů, zejména špatné zanořování elementů a v důsledku jejich špatné pojmenování, např.
  <SkolaPlnyNazev>Školní klub</SkolaPlnyNazev>
  <SkolaDruhTyp>G22</SkolaDruhTyp>
  <SkolaKapacita>48</SkolaKapacita>
  <SkolaKapacitaJednotka>žák</SkolaKapacitaJednotka>
 3. Není podporována technika CORS, viz test-cors.org

Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Chybí data ke stažení, k dispozici je jen webová aplikace
 2. Datová sada není registrována v NKOD

Informace o léčivých přípravcích s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský předpis s omezením, informace o léčivých přípravcích s možností výdeje bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením a informace o vyhrazených léčivých přípravcích obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dokumentů do této evidence vkládaných

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datová sada není registrována v NKOD
 2. Podmínky užití nejsou dle návodu na stanovení podmínek užití
 3. Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což jednak neodpovídá doporučení o kompresi, ale hlavně by tato datová sada měla být rozdělena na více datových sad podle toho, co který soubor věcně obsahuje, nebo by musel být použít vhodnější datový formát, například RDF, XML či JSON, kde lze jednotlivé položky propojovat či zanořovat.
 4. Datové sady distribuované v CSV formátu mají špatná schémata. Je k distpozici pouze proprietární, lidsky čitelný popis sloupců v chybném CSV souboru. Je třeba vytvořit a publikovat schémata dle CSV on the Web.
 5. Soubory v archivu nejsou správné CSV soubory
 6. Není podporována technika CORS, viz test-cors.org

Informace obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datová sada je chybně registrována v NKOD - odkazy ke stažení nefungují, datová sada by měla být rozdělena do 4 datových sad podle typu datové schránky
 2. Chybí podmínky užití - jsou ale u chybného záznamu v NKOD
 3. Není podporována technika CORS, viz test-cors.org

Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Identifikované problémy

Informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Identifikované problémy

 1. Podmínky užití nejsou dle návodu na stanovení podmínek užití
 2. Datové sady distribuované v CSV formátu nemají schémata.
 3. Některé CSV soubory jsou komprimované jako ZIP soubor, což lze vyřešit lépe, pomocí komprese na úrovní HTTP
 4. Není podporována technika CORS, nicméně díky nepodpoře HTTPS je to irelevantní.

Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Identifikované problémy

 1. HTTP hlavička schématu nemá být application/json, ale specifičtější application/csvm+json; charset=utf-8, viz Technické standardy vytváření datových schémat pro datové sady na stupni otevřenosti 3
 2. Není podporována technika CORS, viz test-cors.org

Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů

Přístup k datové sadě

Datová sada je přístupná pouze přes vyhledávací formulář. Je třeba zajistit kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě.

Identifikované problémy

Jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firma, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u fyzické osoby a obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u právnické osoby obsažené v registru směnárníků podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací

Identifikované problémy

Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Datová sada je registrovány v NKOD chybně, měla by být rozdělena do několika datových sad tak, aby se každý soubor ke stažení dal popsat samostatně.
 2. Jsou zaregistrovány pouze webové stránky obsahující další instrukce pro to, jak data získat, což stěžuje přístup k datům. Jednotlivé datové soubory ke stažení (jejich URL) má být zaregistrováno přímo v NKOD.
 3. CSV data používají středníky jako oddělovače
 4. CSV data používají chybné kódování UTF-8 BOM, má být použito UTF-8
 5. Oddělovačem řádek v CSV souboru má být CRLF, ne jen LF
 6. Pro přístup k datům není použito HTTPS
 7. Různé datové sady používají různou kompresi
 8. Není podporována technika CORS, nicméně díky nepodpoře HTTPS je to irelevantní.

Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Není implementována komprese na úrovni HTTP
 2. CSV schéma není validní
 3. Není podporována technika CORS, viz test-cors.org

Informace obsažené v Registru zdravotnických prostředků podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Přístup k datové sadě

Datová sada je přístupná pouze přes vyhledávací formulář. Je třeba zajistit kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě.

Identifikované problémy

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. Záznam v NKOD neodpovídá plně standardu DCAT-AP. Odkaz ke stažené je vyplněn jako odkaz na stránky s přístupem k datové sadě.
 2. Odkaz na datové schéma vede na ZIP archiv obsahující nejrůznější schémata a textové soubory.
 3. Registrován je indexový soubor, který je potřeba zpracovávat pro získání dalších odkazů na soubory ke stažení. Vhodnější by bylo volit variantu kompletního balíku dat a změnových souborů.
 4. Není podporována technika CORS, viz test-cors.org

Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přístup k datové sadě

Identifikované problémy

 1. V odkazech na data Není použito HTTPS
 2. XML soubor není popsán schématem
 3. Datumy v XML souborech neodpovídají formátu xsd:date
 4. Není podporována technika CORS, nicméně díky nepodpoře HTTPS je to irelevantní.

Informace bez jejich předchozích změn obsažené v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru vedeném podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, a to

 1. jméno, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u fyzické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,
 2. obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u právnické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru,
 3. jméno, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, u fyzické nebo právnické osoby zahraničního zprostředkovatele

Identifikované problémy

 • statistika/plnění-nařízení-vlády-2019-11-27.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • (upraveno mimo DokuWiki)