Vzorový publikační plán pro ostatní obce

Název Popis
Bezbariérová přístupnost objektů z uživatelského hlediska Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost.
Bezúplatná plnění a dary Dary/Bezúplatná plnění věnované nebo přijaté organizací.
Cestovní náklady - zahraničí Rozpis cestovních nákladů souvisejících se zahraniční služební cestou.
Dřeviny Publikace dat o stromech a keřích umístěných na veřejných prostranstvích, v parcích, kolem ulic, případně na jiných místně známých územích. Publikované informace o jednotlivých stromech a keřích jsou zaměřeny na taková území, jejichž data nejsou zaneseny do geografických map.
Evidence psů Seznam registrovaných psů v obci (městské části).
Místní poplatky Seznam předepisovaných místních poplatků (dle §1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů) a zpoplatňovaných služeb, které obec (městská část) vybírá, včetně částek.
Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty Základní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy.
Prezenční listina zasedání Prezenční listina ze zasedání shrnující přítomnost na konkrétním zasedání a případné omluvy.
Program zasedání a zápisy ze zasedání orgánů Program zasedání a zápisy ze zasedání orgánů (například zastupitelstva obce/města/kraje).
Připojení k internetu Seznam wifi hotspotů, jejich umístění s možností připojení vč. pravidel a podmínek použití.
Regionální a mezinárodní spolupráce Seznam regionálních, národních a mezinárodních spoluprací vyplývajících z programů a projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů.
Rostliny Publikace informací o rostlinné výsadbě, druhy rostlin, počty květin, apod.
Rozpočet Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený rozpočet, aktuální plnění (skutečnost).
Seznam členů orgánů Obsahuje jmenný seznam členů orgánů organizace (například seznamy zastupitelstev, seznamy správních rad, apod.) včetně jejich přiřazení do komisí.
Seznam kamer Seznam a umístění kamer ve veřejných prostorách, městské kamery, dopravní kamery, turistické kamery, kamery v místech sběru meteorologických informací (lokální meteorologické stanice), …
Seznam knihoven Seznam informací o knihovnách, jejich adresách, kontaktech a poskytovaných služeb.
Seznam služeben městské policie Seznam služeben městské policie včetně oblasti působnosti a úředních hodin.
Seznam sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, atd.) jejich kontakty, typy poskytovaných služeb, kapacita, obsazenost pořadníků, pravidla pro poskytování služeb.
Seznam záměrů nakládání s nemovitým majetkem Seznam záměrů orgánu veřejné správy prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku.
Sportoviště Seznam sportovišť, hal, hřišť, koupališť, bazénů, otevírací hodiny, vstupné a poplatky.
Správa hrobových míst Evidence pohřebišť včetně vnitřního členění.
Statistiky žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. Statistiky přijatých žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Turistické cíle Seznam turistických cílů, památek, hradů, zámků, zájmových bodů a otevírací doby.
Umístění zastávek hromadné dopravy Seznam zastávek s jejich názvy a umístěním.
Úřední deska Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty).
Usnesení z jednání orgánů Usnesení z jednání orgánů (například zasedání zastupitelstva, Rady města, či Rady kraje).
Veřejné osvětlení Evidence veřejného osvětlení.
Zeleň mimo parky Informace o zelených plochách vysázených mimo parky, jako např. podél cest, na volných prostranstvích mezi ulicemi, domy, apod.
  • vzor/vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1