Vzorový publikační plán pro ministerstva

Název Popis
Bezbariérová přístupnost objektů z uživatelského hlediska Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost.
Bezúplatná plnění a dary Dary/Bezúplatná plnění věnované nebo přijaté organizací.
Cestovní náklady - zahraničí Rozpis cestovních nákladů souvisejících se zahraniční služební cestou.
Evidence výrobků Seznam evidovaných výrobků (např. nebezpečné, schválené, podporované nebo zakázané).
Jednotkové ceny nakupovaných komodit Roční přehledy jednotkových cen komodit nakupovaných. Zejména hlavní skupiny (ICT komodity; Vozový park a pohonné hmoty; Kancelářské potřeby a kancelářská technika; Energie a správa budov pohonné hmoty; Doprava a ubytování) a jejich dílčí položky, které jsou uvedeny v číselníku NIPEZ.
Katalog knihovny Katalog knih, kronik, archivních materiálů a publikací knihoven OVM.
Nabídka nepotřebného majetku organizačním složkám státu Seznam nabízeného nepotřebného majetku organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Obsazovaná pracovní místa Nabídka pracovních míst ve veřejném sektoru (mimo služební místa, která publikuje MV ČR v ISoSS).
Obsazovaná služební místa Nabídka služebních míst.
Odebrané vzorky Seznam odebraných vzorků a výsledky jejich posouzení.
Odprodej majetku Seznam majetku nabízeného k prodeji.
Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty Základní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy.
Plán kontrolní činnosti Plán kontrolních akcí a zaměření kontrol publikovaný ze zákona dopředu.
Pořádané akce Akce (semináře, konference, jarmarky, kulturní, společenské, sportovní, apod.) organizované či související s OVM.
Poskytované dotace a granty za instituci/město/obec/kraj Seznam poskytnutých dotací a jiných příspěvků (přiznané, čerpané, míra a čas čerpání, využití, spoluúčast, poskytovatel, podmínky) mimo fondy EU.
Pravomocné pokuty Seznam úřadem uložených pokut v právní moci.
Pronajatý/vlastněný/spravovaný majetek, který není v CRABU Nemovitosti a jiný majetek, které nejsou v evidenci CRAB. Majetek k pronájmu, pronajatý majetek, ceny a případně způsob určení ceny, zájemci, nájemci, čas a trvání pronájmu.
Provedené kontroly Seznam provedených kontrol.
Předpisy Předpisy a vydané vyhlášky.
Přehled daňových dokladů Vybrané údaje z daňových dokladů (např. faktur).
Regionální a mezinárodní spolupráce Seznam regionálních, národních a mezinárodních spoluprací vyplývajících z programů a projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů.
Rozpočet Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený rozpočet, aktuální plnění (skutečnost).
Seznam členů orgánů Obsahuje jmenný seznam členů orgánů organizace (například seznamy zastupitelstev, seznamy správních rad, apod.) včetně jejich přiřazení do komisí.
Seznam knihoven Seznam informací o knihovnách, jejich adresách, kontaktech a poskytovaných služeb.
Seznam platů zaměstnanců Seznam platů nejvyššího vedení vybraných dle metodiky ÚOOÚ a MV ČR.
Seznam poradních orgánů organizace Seznam poradních orgánů, poradenských společností a poradců vykonávajících činnost pro ministerstva, centrální orgány, kraje a OVM.
Seznam sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, atd.) jejich kontakty, typy poskytovaných služeb, kapacita, obsazenost pořadníků, pravidla pro poskytování služeb.
Statistika platů zaměstnanců Statistika platů určených skupin zaměstnanců.
Statistika stížností (dle § 175 Správního řádu) Statistika přijatých stížností dle § 175 Správního řádu a jejich důvodnosti.
Statistiky žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. Statistiky přijatých žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Stížnosti a dotazy spotřebitelů dle doporučení EK z 12.5.2010 Anonymizovaný seznam stížností a dotazů spotřebitelů evidovaných dle harmonizované metodiky Evropské Komise.
Strategické dokumenty Seznam strategických dokumentů pro řízení a rozvoj.
Telefonní seznam organizace Seznam telefonních kontaktů zaměstnanců OVM.
Úřední deska Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty).
Zdravotnická zařízení Seznam lékařských pohotovostí, typů ordinací, nemocnic, léčeben, včetně pohotovostních kontaktů, umístění zařízení, kontaktů, otevírací doby.
  • vzor/vzorovy-publikacni-plan-ministerstva.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1