Vzorový publikační plán pro obce s rozšířenou působností

Název Popis
Aktuální opravy, rekonstrukce, uzavírky ulic Aktuální opravy, rekonstrukce, uzavírky ulic.
Bezbariérová přístupnost objektů z uživatelského hlediska Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost.
Bezúplatná plnění a dary Dary/Bezúplatná plnění věnované nebo přijaté organizací.
Cestovní náklady - zahraničí Rozpis cestovních nákladů souvisejících se zahraniční služební cestou.
Dopravní značení Seznam a rozmístění dopravního značení.
Dřeviny Publikace dat o stromech a keřích umístěných na veřejných prostranstvích, v parcích, kolem ulic, případně na jiných místně známých územích. Publikované informace o jednotlivých stromech a keřích jsou zaměřeny na taková území, jejichž data nejsou zaneseny do geografických map.
Evidence psů Seznam registrovaných psů v obci (městské části).
Harmonogram blokových čištění ulic Seznam ulic s uvedenými termíny plánovaných blokových čištění ulic.
Harmonogram výkopových prací Seznam výkopových prací včetně časového harmonogramu.
Informace o stavu přepážek Informace o stavu přepážek pro vyřizování žádostí (obsazenost, čekací doby jednotlivých žádostí).
Katalog knihovny Katalog knih, kronik, archivních materiálů a publikací knihoven OVM.
Koordinátoři prevence kriminality Seznam a kontakty na koordinátory a pověřené osoby v oblasti prevence kriminality.
Kurátoři sociální péče Seznam a kontakty na kurátory a koordinátory sociální péče, terénní pracovníky, koordinátory národnostních menšin, apod.
Místa pro měření rychlostí městskou policií Místa určená k měření rychlosti vozidel strážníky městské/obecní policie.
Místní poplatky Seznam předepisovaných místních poplatků (dle §1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů) a zpoplatňovaných služeb, které obec (městská část) vybírá, včetně částek.
Obsazovaná pracovní místa Nabídka pracovních míst ve veřejném sektoru (mimo služební místa, která publikuje MV ČR v ISoSS).
Obsazovaná služební místa Nabídka služebních míst.
Odtažená vozidla Informace o odtažených vozidlech z důvodů špatného parkování nebo blokového čištění ulic.
Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty Základní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy.
Parkovací místa a zóny placeného stání Parkovací místa a zóny placeného stání včetně informací související s jejich využíváním.
Parky Datová sada obsahuje základní informace o parcích, jejich rozlohách a umístěních.
Plán kontrolní činnosti Plán kontrolních akcí a zaměření kontrol publikovaný ze zákona dopředu.
Pořádané akce Akce (semináře, konference, jarmarky, kulturní, společenské, sportovní, apod.) organizované či související s OVM.
Poskytované dotace a granty za instituci/město/obec/kraj Seznam poskytnutých dotací a jiných příspěvků (přiznané, čerpané, míra a čas čerpání, využití, spoluúčast, poskytovatel, podmínky) mimo fondy EU.
Povolení k lovu/rybolovu Statistiky vydaných rybářských/loveckých lístků, počty rybářských a loveckých stráží.
Prezenční listina zasedání Prezenční listina ze zasedání shrnující přítomnost na konkrétním zasedání a případné omluvy.
Program zasedání a zápisy ze zasedání orgánů Program zasedání a zápisy ze zasedání orgánů (například zastupitelstva obce/města/kraje).
Pronajatý/vlastněný/spravovaný majetek, který není v CRABU Nemovitosti a jiný majetek, které nejsou v evidenci CRAB. Majetek k pronájmu, pronajatý majetek, ceny a případně způsob určení ceny, zájemci, nájemci, čas a trvání pronájmu.
Předpisy Předpisy a vydané vyhlášky.
Přehled daňových dokladů Vybrané údaje z daňových dokladů (např. faktur).
Přestupky Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Připojení k internetu Seznam wifi hotspotů, jejich umístění s možností připojení vč. pravidel a podmínek použití.
Regionální a mezinárodní spolupráce Seznam regionálních, národních a mezinárodních spoluprací vyplývajících z programů a projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů.
Rostliny Publikace informací o rostlinné výsadbě, druhy rostlin, počty květin, apod.
Rozpočet Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený rozpočet, aktuální plnění (skutečnost).
Řády pohřebišť Seznam řádů veřejných pohřebišť a odkazy na jejich znění.
Sběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů Sběrná místa a umístění kontejnerů pro ukládání tříděného, velkoobjemového, nebezpečného odpadu (vyjma směsného odpadu), provozní doba, kontakty, umístění.
Seznam brownfieldů Seznam brownfieldů a informací o nich.
Seznam čestných občanů Seznam čestných občanů města, rok udělení ceny, oblast a zdůvodnění udělení ceny.
Seznam členů orgánů Obsahuje jmenný seznam členů orgánů organizace (například seznamy zastupitelstev, seznamy správních rad, apod.) včetně jejich přiřazení do komisí.
Seznam kamer Seznam a umístění kamer ve veřejných prostorách, městské kamery, dopravní kamery, turistické kamery, kamery v místech sběru meteorologických informací (lokální meteorologické stanice), …
Seznam knihoven Seznam informací o knihovnách, jejich adresách, kontaktech a poskytovaných služeb.
Seznam oznámených shromáždění Seznam obsahující povolená shromáždění včetně termínů, místa a doby konání, účelu konání a svolavatele.
Seznam památných stromů Seznam památných stromů na území obce, města a kraje.
Seznam platů zaměstnanců Seznam platů nejvyššího vedení vybraných dle metodiky ÚOOÚ a MV ČR.
Seznam poradních orgánů organizace Seznam poradních orgánů, poradenských společností a poradců vykonávajících činnost pro ministerstva, centrální orgány, kraje a OVM.
Seznam služeben městské policie Seznam služeben městské policie včetně oblasti působnosti a úředních hodin.
Seznam sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, atd.) jejich kontakty, typy poskytovaných služeb, kapacita, obsazenost pořadníků, pravidla pro poskytování služeb.
Seznam záměrů nakládání s nemovitým majetkem Seznam záměrů orgánu veřejné správy prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku.
Sportoviště Seznam sportovišť, hal, hřišť, koupališť, bazénů, otevírací hodiny, vstupné a poplatky.
Správa hrobových míst Evidence pohřebišť včetně vnitřního členění.
Statistika platů zaměstnanců Statistika platů určených skupin zaměstnanců.
Statistika stížností (dle § 175 Správního řádu) Statistika přijatých stížností dle § 175 Správního řádu a jejich důvodnosti.
Statistiky žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. Statistiky přijatých žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Strategické dokumenty Seznam strategických dokumentů pro řízení a rozvoj.
Svatostánky Svatostánky zahrnují kostely, synagogy, mešity, chrámy, modlitebny, svatyně, svatá místa, ať oficiální či nikoli
Telefonní seznam organizace Seznam telefonních kontaktů zaměstnanců OVM.
Turistické cíle Seznam turistických cílů, památek, hradů, zámků, zájmových bodů a otevírací doby.
Umístění zastávek hromadné dopravy Seznam zastávek s jejich názvy a umístěním.
Úřední deska Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty).
Usnesení z jednání orgánů Usnesení z jednání orgánů (například zasedání zastupitelstva, Rady města, či Rady kraje).
Veřejné osvětlení Evidence veřejného osvětlení.
Veřejné záchodky Veřejně přístupné záchodky
Zdravotnická zařízení Seznam lékařských pohotovostí, typů ordinací, nemocnic, léčeben, včetně pohotovostních kontaktů, umístění zařízení, kontaktů, otevírací doby.
Zeleň mimo parky Informace o zelených plochách vysázených mimo parky, jako např. podél cest, na volných prostranstvích mezi ulicemi, domy, apod.
  • vzor/vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1